Novica

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016 (AN URE 2) v javni obravnavi

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Akcijski načrt vsebuje pregled ciljev in izvajanja prvega Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 do 2010 (AN URE 1), oceno doseženih učinkov ter načrtovane aktivnosti v obdobju 2011-2016.

Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan", Centrom za energetsko učinkovitost, pripravilo prvi osnutek Drugega nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016 (AN URE 2).

 

Obveznost priprave Nacionalnega akcijskega načrta izhaja iz Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah, iz katere izhaja tudi obveznost doseganja ciljnega 9-odstotnega prihranka energije v letu 2016. Direktiva določa, da mora drugi načrt vsebovati analizo in oceno prejšnjega AN URE, dokončne rezultate glede izpolnjevanja cilja varčevanja z energijo ter načrte in predvidene učinke dodatnih ukrepov. 

 

Ciljni 9-odstotni prihranek končne energije za Slovenijo znaša 4.261 GWh v letu 2016 na podlagi pretekle rabe končne energije, določen je bil v AN URE 1 skladno z zahtevami direktive, in je v AN URE 2 ohranjen. Povprečni letni prihranek končne energije v devetletnem obdobju znaša 473 GWh. Kot eden od kazalnikov uspešnosti izvajanja AN URE 1, je bil opredeljen vmesni ciljni prihranek končne energije v obdobju 2008 – 2010, in sicer 1.184 GWh oz. 2,5 %.


Vrednotenje izvedenih ukrepov je pokazalo, da je Slovenija v obdobju 2008 do 2010 dosegla začrtan vmesni cilj prihranka 2,5 % referenčne rabe končne energije. Ta cilj je bil dosežen ob upoštevanju zgodnjih aktivnosti v obdobju od leta 1995 do leta 2007. Z dosledno izvedbo vseh aktivnosti, načrtovanih v Drugem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016 (AN URE 2) bo tudi ciljni 9-odstotni prihranek končne energije leta 2016 dosežen. Hkrati aktivnosti iz AN URE 2 predstavljajo tudi pot k doseganju cilja 20 % prihranka do leta 2020.


AN URE 2 sloni na uveljavljenih ukrepih spodbujanja učinkovite rabe energije v Sloveniji, nadgrajeni in novi ukrepi pa so predvideni:

  • v segmentu javnega sektorja, kjer je treba doseči cilj energetske obnove letno 3 % stavbnih površin javnega sektorja,
  • v segmentu gospodarstva, kjer so predvideni novi ukrepi podpor shem oprostitev plačila dajatev. Poleg tega so gospodarstvu namenjeni tudi ukrepi sistematičnega spodbujanja razvoja energetsko učinkovitih izdelkov, proizvodnih procesov in storitev, zlasti ob vstopu na trg,
  • v segmentu gospodinjstev so predvideni dodatni programi za socialno šibka gospodinjstva.

V primeru izvedbe vseh ukrepov iz AN URE je ocenjeno, da bomo na nacionalni ravni pri strošku za energijo v letu 2016 prihranili okrog 570 milijonov evrov. 


Zainteresirana javnost lahko komentarje na osnutek AN URE 2 posreduje na e-naslov: gp.mgping@govpong.si do 20. oktobra 2011.

 

 

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika