Novica

Poročilo o projektu izgradnje bloka 6 TEŠ in povzetek osnutka Nacionalnega energetskega programa Slovenije za obdobje 2010 do 2030

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o projektu izgradnje Bloka 6 TEŠ in Povzetkom osnutka Nacionalnega energetskega programa Slovenije za obdobje 2010 do 2030, ki ju je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, ter ju pošlje Odboru za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije.

 

Glede na ugotovljeno stanje Vlada Republike Slovenije poziva Holding Slovenske elektrarne (HSE), da v skladu s 318. členom ZGD-1 imenuje posebnega revizorja zaradi celovite preveritve vodenja posameznih poslov družbe Termoelektrarna Šoštanj in sproži vse ostale ustrezne postopke preverjanja pri pristojnih organih za ugotavljanje kršitev.

 

Glede na visoko stopnjo tveganja projekta in ob upoštevanju visoke izpostavljenosti države kot lastnice HSE do projekta izgradnje bloka 6 TEŠ, je Vlada Republike Slovenije pripravljena prevzeti dodatno tveganje z izdajo državnega poroštva za projekt bloka 6 TEŠ v višini 440 mio EUR  pod pogojem, da bo investitor v novem investicijskem programu, ki bo upošteval vse stroške projekta (vključno s stroški razgradnje objektov blokov 4, 5, 6 in plinskih turbin po izteku življenjske dobe), s temeljito analizo sposobnosti doseganja cene premoga v višini 2,25 EUR/GJ, kakor tudi temeljito analizo vseh ostalih vhodnih parametrov investicije, dokazal, da so izpolnjeni vsi pogoji za doseganje donosnosti projekta v skladu s sektorsko politiko za področje energetike.

 

Vlada Republike Slovenije poziva HSE naj z vsemi potrebnimi ukrep zagotovi, da bodo javna naročila v zvezi s projektom izgradnje bloka 6 TEŠ, kot tudi pri ostalih projektih, izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list.RS, št 128/06,16/08 in 19/10).

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika