Novica

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2012

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2012.

Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012 je pripravljena na podlagi podatkov, ki so jih zagotovili Statistični urad Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter izvajalci energetskih  dejavnosti v Republiki Sloveniji.


Potrebne količine virov energije iz energetske bilance v letu 2012 in primerjava s predhodnim letom, so sledeče:


Bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo, bo znašala 313,4 PJ in bo večja 1,2 % v primerjavi s predhodnim letom. Pridobljena bo iz: 4126,4 kt lignita (+0,4 % v primerjavi s predhodnim letom), 845,5 kt rjavega premoga (-2,5 %), 17,3 kt črnega premoga in antracita (-3,0 %), 36,2 kt koksa (+4,5 %), 907,4 milijonov Sm3 zemeljskega plina (+0,2 %), 2475,7 kt naftnih proizvodov (+1,6 %), 68,6 PJ jedrske toplote (+1,2 %), 34,6 PJ obnovljivih virov energije z odpadki (+5,3 %), 12918,0 TJ hidro energije (-3,2 %) ter 1795,4 GWh električne energije kot razlike med uvozom in izvozom. Republiki Hrvaški bo oddano 3036,3 GWh (polovica proizvodnje NEK).


Končna poraba bo znašala 217,6 PJ in bo večja za +1,5 % v primerjavi s predhodnim letom. V  energetske namene bo porabljeno 216,3 PJ (+1,5 %) v neenergetske namene pa 1,3 PJ (+0,0 %). V predelovalnih dejavnostih, rudarstvu in gradbeništvu (industrija) bo porabljeno 54,1 PJ (rast +0,7 % in delež 25,0 %), v prometu 85,9 PJ (+3,2 %, 39,7 %) in v ostali porabi 76,4 PJ (+0,1 %,  35,3 %). V strukturi porabe končne energije izstopa delež naftnih proizvodov s 48,5 %, sledijo: električna energija (19,8 %), zemeljski plin (12,5 %), obnovljivi viri energije (OVE) (13,8 %), toplota (3,9 %), trdna goriva (1,0 %) in industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) (0,5 %).


Končna poraba električne energije bo znašala 11927,3 GWh in bo manjša za -0,5 % v primerjavi s predhodnim letom. V industriji bo porabljeno 5629,4 GWh (+1,5 % v primerjavi s predhodnim letom), v prometu 164,7 GWh (-2,3 %), v gospodinjstvih 3073,2 GWh (-2,3 %) in v ostali porabi 3060,0 GWh (-2,3 %).


Končna poraba zemeljskega plina bo znašala 720,1 milijonov Sm3 in bo večja za +0,2 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 713,1 milijonov Sm3 (+0,2 %) v neenergetske namene pa 7,0 milijonov Sm3 (+0,2 %).


Končna poraba utekočinjenega naftnega plina bo znašala 82,9 kt in bo večja za +3,6 % v primerjavi s predhodnim letom. V prometu (avtoplin) bo porabljeno 6,2 kt (+2,8 %).


Končna poraba naftnih derivatov in biogoriv v prometu vključuje 1346,3 kt dizelskega goriva (+4,6 % rast v primerjavi s predhodnim letom), 570,4 kt motornega bencina neosvinčenega (+ 0,2 %), 22,8 kt petrolejskega goriva za reaktivne motorje (-1,3 %) in 45,3 kt biogoriv (+7,9 %).


Končna poraba daljinske toplote bo znašala 8513,5 TJ in bo večja za +0,9 % v primerjavi s predhodnim letom.


Bruto domača poraba obnovljivih virov energije (brez hidro energije) bo v letu 2012 znašala 33548,4 TJ, industrijskih odpadkov neobnovljivih (NIO) pa 1089,3 TJ. V primerjavi s predhodnim letom bo količina energije iz OVE večja za +5,7 %, iz NIO pa  za +3,6 %. V strukturi prevladuje 75,4 % delež biomase (+2,9 % rast v primerjavi s predhodnim letom). Sledijo: fotonapetostna sončna energija (SE) 7,4 % (+42,8 %), geotermalna energija 4,9 % (7,0 %), biodizel 4,0 % (rast +7,1 %), industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) 3,1 % (+3,6 %), deponijski plin 0,9 % (-2,0 %) in plin iz čistilnih naprav 0,3 % (-2,0 %).


Delež OVE z NIO in hidro energijo skupaj v končni porabi energije, izračunan po metodologiji EU,  bo v letu 2012 dosegel 20,3 %.


Emisije v letu 2012 bodo v primerjavi s predhodnim letom večje, SO2 za 3,2 % in NOx za 2,2 %. Emisije CO2 bodo večje za 1,5 %.


Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije v letu 2012 bo 47,7 %.Povezava na celotni dokument - Energetska bilanca RS za leto 2012


© 2012 - 2022 Portal Energetika