Rudarstvo

Rudarstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem mineralnih surovin in obsega iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter opustitev izkoriščanja mineralne surovine.

Mineralne surovine so pomemben dejavnik družbenega razvoja. So rudno bogastvo in kot naravni vir v lasti Republike Slovenije. So gonilo gospodarske rasti in napredka. Države, ki so bogate z njimi, nadzirajo in usmerjajo tržne odnose ter tako vplivajo na svetovne politične odločitve. Slovenija spada v skupino držav, ki imajo malo surovin in nimajo pomembne vloge na svetovnih trgih.

Iskanje mineralnih surovin je geološko pregledovanje (prospekcija) terena, detajlno in zvezno geološko točkovno vzorčenje kamnin ter geološko, geokemijsko, geofizično, pedološko in geomehansko raziskovanje zemeljskih struktur, ki se opravlja z namenom najti ležišča mineralnih surovin.

Raziskovanje mineralnih surovin je izvedba del, katerih namen je ugotoviti obstoj, položaj in obliko ležišč mineralnih surovin, njihovo kakovost in količino ter pogoje za njihovo izkoriščanje.

Izkoriščanje mineralnih surovin je izvedba del, katerih namen je pridobivanje, obogatitev in uskladiščenje mineralnih surovin.

Opustitev izkoriščanja mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela, ki jih je potrebno izvesti z namenom sanacije okolja, degradiranega zaradi pridobivanja, bogatenja in skladiščenja mineralnih surovin ter vzpostavitve prejšnjega stanja ali drugačne sanacije, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, da se po zapustitvi rudnika vzpostavi za opravljanje drugih dejavnosti primerna raba prostora.


Dovoljenje za raziskovanje mineralnih surovin

Dovoljenje za raziskovanje je odločba, s katero se dovoli raziskovanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem raziskovalnem prostoru in za določeno časovno obdobje.

Dovoljenje za raziskovanje se lahko izda samo na podlagi poprej izvedenega javnega razpisa.

Odločitev o izvedbi javnega razpisa sprejme ministrstvo, pristojno za rudarstvo, in sicer:

 • na podlagi ugotovitve o interesu gospodarsko utemeljenega izkoriščanja mineralne surovine ali
 • na podlagi vloge, ki jo pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži posamezna zainteresirana pravna ali fizična oseba.


Koncesija za izkoriščenje mineralnih surovin

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru se lahko podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. V posebnih primerih javni razpis ni potreben.

Rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Ministrstvo predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta:

 • na podlagi ocene, da obstaja potreba po izkoriščanju določene vrste mineralne surovine na določenem območju, ali
 • na podlagi vloge pravne ali fizične osebe o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.


Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

Storitve, ki jih pri izvajanju rudarskih del po določbah zakona, ki ureja rudarstvo, opravljajo fizične osebe v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov, revidiranjem rudarskih projektov in tehničnim vodenjem rudarskih del ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji, se štejejo za regulirane rudarske storitve. Osebe, ki takšne storitve opravljajo, morajo biti vpisane v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu. Imenik vodi in vzdržuje ministrstvo, pristojno za rudarstvo.


Rudarska knjiga

Skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo, je Rudarska knjiga sestavljena iz rudarskega katastra in rudarskega registra, ki se vodita kot javna knjiga. Vodi in vzdržuje jo Geološki zavod Slovenije na podlagi javnega pooblastila. V rudarskem katastru so prikazana območja raziskovalnih in pridobivalnih prostorov, rudarski register pa vsebuje podatke o imenih in sedežih oziroma naslovih pravnih in fizičnih oseb s podeljeno rudarsko pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje.


POVEZANE VSEBINE

 

Plačilo upravne takse:

Z dnem 21. 5. 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-I (Ur. l. RS, št. 32/16), ki zvišuje upravne takse v nekaterih upravnih postopkih s področja rudarstva:

 • za vloge za objavo javnih razpisov za izdajo dovoljenj za raziskovanje in vloge za pridobitev rudarskih pravic za izkoriščanje .......200,00 EUR (tarifna številka 78);
 • za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za izkoriščanje ........200,00 EUR (tarifna številka 78);
 • za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za izkoriščanje, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje ogljikovodikov .........500,00 EUR (tarifna številka 78),
 • za tehnični pregled, od delovne ure ...............8,00 EUR (tarifna številka 79);*
 • za vlogo in odločbo za pridobitev rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje je tako po novem potrebno plačati upravno takso v znesku 700,00 EUR, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje ogljikovodikov, za ostale mineralne surovine pa 400,00 EUR;
 • za ostale vloge in odločbe se je taksa nekoliko znižala in znaša 22,60 EUR, in sicer:
  • za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa ...........4,50 EUR (tarifna številka 1);
  • za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa .........18,10 EUR (tarifna številka 3);
  • za sklepe, s katerimi se konča postopek, oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana posebna taksa (tarifna številka 3).

Opomba: * Taksa po tej tarifni številki se zaračunava za vsako celo ali začeto delovno uro za vsakega člana komisije za tehnični pregled, ki sodeluje pri tehničnem pregledu

Številka računa za plačilo upravnih taks za Ministrstvo za infrastrukturo je: 01100-1000315637, sklic na št. 11 24309-7111002-ššššššLL

pri čemer je ššššššLL 8-mestna številka, in sicer 6-mestna številka šššššš in 2-mestna številka LL. Številka ššššššLL ni obvezna in je namenjena lažji identifikaciji plačnika in namena plačila, kadar nalog za plačilo izda organ. V primeru plačila upravne takse jo lahko plačnik zaradi svoje evidence plačil oblikuje sam, npr. kot zaporedno številko plačila in letnico tekočega leta (npr. 00000108, 00000208... ali 00012008, 00022008...) ipd.


© 2012 - 2023 Portal Energetika