research paper pay writer evultion homework tips for parents how to write an application letter 007 ghetto how to write your own business plan how to write an application essay 8 steps dante do your homework first purchase a dissertation discussion high school research paper ideascustom written writing interview essay persuade writing essay writing university of leicester dissertation pour ou contre la science discovery education science literacy homework ks2 dissertation methode droit district manager sales resume

Aktualno

 • Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 29. 1. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. S predlagano spremembo se v izračun spremenljivega dela referenčnih stroškov vključujejo stroški za nakup emisijskih kuponov. Dodatno se za podjetja, ki so se zaradi epidemije COVID-19 v obdobju med 1. 1. 2020 in 30. 6. 2021 znašla v težavah, vključuje izjema glede možnosti pridobitve podpor.

  več
 • V letu 2020 znatno znižanje cen naftnih derivatov

  Leto 2020 je zaznamovala naftna kriza in zgodovinski padec cen nafte.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2020 znižale v primerjavi z letom 2019. V letu 2020 je bila referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina nižja za 17 %, dizelskega goriva in lahkega kurilnega olja za 15 % ter UNP – avtoplina za 7 %.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do vključno 8. 2. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 380. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog dopolnitve uredbe za javno obravnavo. Predpis zapolnjuje pravno praznino na področju obveznosti doseganja deležev obnovljivih virov energije (OVE) v prometu v letu 2021 do sprejetja nove evropske zakonodaje na tem področju.

  več
 • Pripravljen osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

  Vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje bi bil pozitiven in na nekatere nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).

  Po zaključenem delovnem sklopu vsebinjenja je bil pripravljen osnutek okoljskega poročila, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z osnutkom Strategije, Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja in drugimi prilogami in gradivi iz delovnega sklopa vsebinjenje posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor.

  več
 • Evalvacija priprave NEPN ter izvedbe njegove celovite presoje vplivov na okolje

  Dialog in sodelovanje vseh deležnikov (ministrstvo, izvajalci, resorji, javnost) sta ključna dejavnika za uspešno pripravo strateškega dokumenta.

  Ob zaključku projekta priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in izvedbe njegove celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) sta bili pripravljeni tudi njuni evalvaciji. Dokumenta interpretirata pridobljene izkušnje in spoznanja pri pripravi NEPN in podajata ključna priporočila za izboljšanje načrtovanja priprave in posodobitve NEPN.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE je možna do 10. 2. 2021.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 - ZURE) objavila osmi javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.

  več
 • Eko sklad znižal spodbude za nakup električnih vozil

  Vlogo na nov javni poziv bodo vlagatelji po novem oddali po nakupu in registraciji vozila.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za vsak javni poziv je razpisanih za 2,5 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2020

  Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 12 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa za 7 %.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več
NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika