Energetski zakon EZ-1

POVZETEK ZA DRŽAVLJANE

Kaj predlagamo ?

Vlada RS je Državnemu zboru dne 17.10.2013 predlagala sprejem novega Energetskega zakona (EZ-1).

 
Zakaj je potreben nov zakon ?

Nov Energetski zakon v slovensko zakonodajo prenaša več evropskih direktiv in uredb s področja trga z zemeljskim plinom in električno energijo ter energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Zakon poleg prenosa evropske zakonodaje v nacionalni pravni red ureja tudi druga področja energetske politike, kot npr. energetska infrastruktura in oskrba s toploto.

Nov zakon potrebujemo tudi zaradi večje preglednosti pravne ureditve na področju energetike, saj je bil obstoječi zakon iz leta 1999 do sedaj noveliran že petkrat in je postajal vedno bolj nepregleden.

 

Kakšne so ključne predlagane spremembe napram obstoječemu zakonu ?

Na področju načrtovanja in sprejemanja ključnih odločitev s strani države:

 • Energetski koncept Slovenije, ki bo nadomestil dosedanji Nacionalni energetski program, bo krajši strateški dokument s ključnimi razvojnimi usmeritvami za 40 let.
 • Lokalni energetski koncept bo ključni dokument na področju lokalnega razvoja energetike in bo moral biti usklajen s prostorskim aktom občine. Tako bo prostorsko umeščanje nove proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije hitrejše.

Na področju električne energije in plina:

 • uvajajo se visoki standardi za zaščito potrošnikov.
 • menjava dobavitelja električne energije ali zemeljskega plina bo možna že v 21 dneh.
 • menjava dobavitelja bo možna brez pogodbene kazni tudi pred iztekom obdobja, za katero je bila pogodba sklenjena, če je od sklenitve pogodbe minilo že eno leto.
 • uvaja se tudi zaščita ranljivih odjemalcev. Do odklopa ranljivih odjemalcev ne bo prišlo, v kolikor gre za okoliščine, ki ogrožajo življenje ali zdravje.

Na področju oskrbe s toploto:

 • poenostavljajo se pravila za vzpostavljanje manjših, lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja. Cene toplote v primeru, ko gre za oskrbo več kot 100 gospodinjstev, ostajajo regulirane tudi v prihodnje. 

Na področju energetske učinkovitosti:

 • vsako leto bo potrebno energetsko sanirati 3 % površine javnih stavb, kar bo spodbudilo nova delovna mesta, hkrati pa prineslo prihranke v javnih izdatkih.

Na področju obnovljivih virov energije:

 • podporna shema za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ostaja temeljni instrument za spodbujanje obnovljivih virov energije, vendar se spreminja tako, da bodo spodbude deležne le tiste nove naprave, ki bodo proizvedle energijo z najnižjimi stroški. Preprečevala se bo torej nenadzorovana rast kot smo v preteklosti videli  na primeru fotovoltaičnih elektrarn. Vlada bo določila, katere tehnologije se bodo spodbujale, in v kakšnem obsegu.

Na področju energetske infrastrukture:

 • poenostavlja se postopke za pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za izgradnjo energetske infrastrukture, kar bo pocenilo investicije.

Na področju regulacije trga z električno energijo in zemeljskim plinom:

 • Agencija za energijo RS bo tudi v prihodnje opravljala delo regulatorja trga,
 • zagotavlja se pravna ločenost nacionalnega regulatornega organa od vseh javnih in zasebnih subjektov,
 • zagotavlja se neodvisno in samostojno delovanje regulatornega organa, neodvisno od katerega koli političnega organa.


Kakšne prednosti za državljane prinaša nov zakon ?

 • uvaja se večja pravna preglednost in s tem posredno tudi pravna varnost za državljana.
 • veča se moč in vpliv ter na drugi strani zaščita potrošnika oz. končnega odjemalca.
 • nov Energetski zakon postavlja temelje za razvoj zanesljive, konkurenčne in trajnostno naravnane slovenske energetske politike.

 

Kdaj bo predlog zakona stopil v veljavo ?

Predlog Energetskega zakona je od druge polovice oktobra 2013 v rednem postopku sprejemanja v Državnem zboru. Predvidoma bo sprejet konec leta 2013 oz. na začetku 2014.

 

Kako je potekala javna obravnava zainteresirane javnosti ?

Javna obravnava na predlog novega EZ-1 se je začela 11.06.2013 in je trajala do 05.07.2013. V navedenem obdobju je bilo evidentiranih preko 900 pripomb na posamezne člene predloga zakona s strani 67 pripombodajalcev. Javna objava prejetih pripomb zainteresirane javnosti je objavljena na povezavi.

 
Kakšna je veljavna verzija zakona ?

Veljavna verzija novega Energetskega zakona EZ-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 07.03.2014:

 • Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014)

 

 
© 2012 - 2023 Portal Energetika