Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).
 
OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  E-demokracija.


LETO 2019

  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj - predlog za javno obravnavo, 20.  junij 2019; rok za pripombe: 15. 7. 2019; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o vsebini, vrsti, načinu in pogojih opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu - predlog za javno obravnavo, 22. februar 2019; rok za pripombe: 29. 3. 2019; Obrazec za pripombe
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b - širitev 2 v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 28. januar 2019; rok za pripombe: 15. 2. 2019; Obrazec za pripombe
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e - širitev v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 28. januar 2019; rok za pripombe: 15. 2. 2019; Obrazec za pripombe
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 18. januar 2019; rok za pripombe: 18. 2. 2019; Obrazec za pripombe
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 17. januar 2019; rok za pripombe: 15. 2. 2019; Obrazec za pripombe

 

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Rudarstvo


© 2012 - 2020 Portal Energetika