Energetika Portalhttps://www.energetika-portal.siNoviceen.UTF-8TYPO3 NewsFri, 05 Jun 2020 15:21:26 +0200Fri, 05 Jun 2020 15:21:26 +0200TYPO3 EXT:newsnews-4370Fri, 05 Jun 2020 09:30:00 +0200Maloprodajne cene zemeljskega plina v 1. trimesečju 2020/nc/novica/n/maloprodajne-cene-zemeljskega-plina-v-1-trimesecju-2020-4370/Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 13 %. Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2020.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2020 znašala 58,5 EUR/MWh in je bila za 5 % višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2020 v primerjavi s 1. trimesečjem 2019) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 2 %.

Postavka cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 25,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 16,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala v povprečju za 17 %. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2020 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju ni spreminjala.

V 1. trimesečju 2020 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene znašal 43,0 %, delež omrežnine 27,6 %, delež dajatev v energetiki 8,4 %, delež trošarine 3,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2020 znašala 35,7 EUR/MWh in je bila za 5 % nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 13 %.

Cena energenta zemeljskega plina je v 1. trimesečju 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 20,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 18 %. Omrežnina je znašala 5,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 5 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 1. trimesečju 2020 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 6 % manj v enakem obdobju preteklega leta. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je 15 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

V 1. trimesečju 2020 je delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 68,4 %, delež omrežnine 19,6 %, delež dajatev v energetiki 9,2 % in delež trošarine 2,8 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Vir: MZI

]]>
Statistika
news-4371Thu, 04 Jun 2020 15:30:00 +0200Soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo javnih stavb/nc/novica/n/soglasje-za-sklenitev-javno-zasebnega-partnerstva-za-energetsko-sanacijo-javnih-stavb-4371/Vlada RS je na današnji 19. redni seji podala Šolskemu centru Kranj in Šolskemu centru Nova Gorica soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo energetske sanacije javnih stavb.Vlada RS je kot ustanoviteljica podala Šolskemu centru Kranj, kot drugemu javnemu parterju, soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt D in D1« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.

Vlada RS je kot ustanoviteljica podala Šolskemu centru Nova Gorica soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo energetske sanacije štirih javnih stavb. V okviru investicijskega projekta se načrtuje izvedba celovite energetske sanacije stavbe »Strojne, prometne in lesarske šole«, stavbe »Elektrotehniške in računalniške šole«, stavbe »kovinarskih delavnic« in stavbe »Srednje ekonomske in trgovske šole«. V objektih se bo vzpostavil sistem energetskega upravljanja. V dodatnem objektu »Medpodjetniški izobraževalni center« pa je predviden zgolj ukrep prevzema energetskega upravljanja.


Vir: MIZŠ

]]>
Energetska prenova stavb
news-4372Thu, 04 Jun 2020 15:19:57 +0200Državno prostorsko načrtovanje za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci/nc/novica/n/drzavno-prostorsko-nacrtovanje-za-daljnovod-2-x-110-kv-murska-sobota-mackovci-4372/Vlada RS je na današnji 19. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci.Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo. Investitor daljnovoda je Elektro Maribor d. d.. Z izgradnjo tega dela daljnovoda bo z električno energijo zagotovljena celovita oskrba naselij in ostalih uporabnikov na širšem območju Goričkega, med drugim tudi železniškega prometa.

Sklep v skladu z drugim odstavkom 86. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in okvirnim območjem in občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev. Vsebuje navedbe o pobudniku in investitorju državnega prostorskega načrta, nosilcih urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev.

V skladu z ZUreP-2 bo v postopku priprave državnega prostorskega načrta v fazi študije variant, predlagana varianta, ki bo s prostorskega, varstvenega, tehnološkega in ekonomskega vidika ocenjena kot najbolj sprejemljiva. Izveden bo postopek celovite presoje vplivov na okolje in ugotovljena sprejemljivost vplivov predloga najustreznejše variante in o tem pridobljena odločba.

Vir: MOP

]]>
Energetska infrastruktura
news-4365Wed, 03 Jun 2020 09:03:00 +0200Javna obravnava Uredbe o izdaji potrdil o izvoru električne energije in deklaracij za proizvodne naprave/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-izdaji-potrdil-o-izvoru-elektricne-energije-in-deklaracij-za-proi-4365/Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Z uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov ali iz neobnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom, vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, izdajanje potrdil o izvoru električne energije, vodenju registra potrdil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru in sporočanje podatkov za izdajanje potrdil o izvoru.S predlagano Uredbo o izdaji potrdil o izvoru električne energije in deklaracij za proizvodne naprave se na podlagi devetega odstavka 365. člena in za izvrševanje prvega odstavka 365. člena, devetega odstavka 366. člena in sedmega odstavka 367. člena Energetskega zakona (Ur. list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: EZ-1) na podzakonski ravni konkretizira zahteve, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve EZ-1.

Nova uredba je posodobljena z upoštevanjem terminologije in vsebine veljavnih predpisov. Spremenjen je pojem potrdila o izvoru, ki po novem omogoča izdajanje potrdil o izvoru ne le za električno energijo ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE), ampak tudi iz drugih (konvencionalnih) virov. Dodatno se uvaja sistem "popolnega razkritja", kar pomeni, da je treba pri vsaki MWh električne energije omogočiti uporabo potrdil o izvoru za vse energetske vire. To bo omogočilo trgovcem pripravo novih tržnih produktov, kupcem pa ponudilo dodatne možnosti izbiranja dobavitelja ali posameznega produkta, glede na njihov odnos do posameznega vira energije.

Ključne določbe predloga nove uredbe zajemajo:

 • v okviru pogojev za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo se po novem vlogo za izdajo deklaracije za proizvodno napravo lahko vloži pisno ali v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, za ki ga objavi Agencija za energijo na svoji spletni strani,
 • postopek pridobitve deklaracije za proizvodno napravo med drugim določa način za podajo vloge s strani proizvajalcev, pogoje za zavrnitev vloge za izdajo deklaracije in odvzem deklaracije za proizvodno napravo, kot tudi vsebino listine, ki jo izda Agencija za energijo imetniku pravnomočne deklaracije za proizvodno napravo,
 • v registru deklaracij za proizvodne naprave se vodijo podatki o proizvodnih napravah, za katere so bile izdane deklaracije za proizvodne naprave, pri čemer se po novem dodajajo proizvodne naprave na neobnovljive vire,
 • nadzor proizvodnih naprav s pridobljeno deklaracijo za proizvodno napravo zajema ogled proizvodnih naprav, ki ga opravijo pooblaščene osebe Agencije za energijo lahko tudi nenapovedano,
 • poglavje potrdila o izvoru zajema vsebino potrdil o izvoru in definira katera električna energija je upravičena do prejetja potrdil o izvoru,
 • v registru potrdil o izvoru so navedeni podatki o vseh izdanih potrdilih o izvoru v Republiki Sloveniji in izvedenih transakcijah,
 • potrdila o izvoru je možno po njihovi izdaji, prenesti, razveljaviti, izvoziti v drugo državo in uvoziti iz druge države; opredeljene so vrste transakcij in nadzor nad njimi.

Z uveljavitvijo nove uredbe se preneha uporabljati Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 8/09, 45/12 in 17/14 – EZ-1).

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 3. 7. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4369Thu, 28 May 2020 12:50:00 +0200Bilanca električne energije Slovenije za leto 2019/nc/novica/n/bilanca-elektricne-energije-slovenije-za-leto-2019-4369/Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2019. Prevzem električne energije je v letu 2019 znašal 23.762 GWh, kar je za 1 % manj kot leta 2018. V letu 2019 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.483 GWh in je bila za 138 GWh manjša kot v letu 2018. Z domačo proizvodnjo je bilo v letu 2019 pokritih 83,5 % porabe električne energije končnih odjemalcev.V letu 2019 je znašal prevzem električne energije 23.762 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 14.741 GWh oz. 62 % in uvoz 9.021 GWh oz. 38 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 13.697 GWh oz. 57,6 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 1.044 GWh oz. 4,4 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2019 s prevzemom v letu 2018 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 2 % in zmanjšanje proizvodnje na distribucijskem omrežju za 1 %, medtem ko je bil uvoz električne energije v 2019 za 1 % večji kot leta 2018.

V letu 2019 je proizvodnja iz NE Krško znašala 5.526 GWh, kar je 1 % več kot v 2018, zaradi slabše hidrologije je bila proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju (4.225 GWh) za 4 % nižja kot leta 2018. Termoelektrarne na prenosnem omrežju so v letu 2019 proizvedle 3.946 GWh električne energije, kar je 3 % manj kot leto poprej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2019 znašal 13.483 GWh oz. 56,7 % in izvoz 9.421 GWh oz. 39,7 % bruto odjema. Neto odjem v Sloveniji sestavlja poraba odjemalcev priključenih na distribucijsko omrežje v višini 11.400 GWh oz. 48,0 %, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v višini 1.811 GWh oz. 7,6 % in poraba ČHE Avče v višini 272 GWh oz. 1,1 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2019 znašale 858 GWh, kar predstavlja 3,6 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 2 % pri neposrednih odjemalcih in ZDS, pri odjemalcih na distribucijskem omrežju ostala na ravni iz leta 2018, medtem ko je bil odjem ČHE Avče za 8 % večji. V letu 2019 je evidentiran za 1 % večji uvoz in količinsko podoben izvoz električne energije napram letu 2018. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov električne energije v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2019 statistična pokritost z domačo proizvodnjo znašala 83,5 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 manjše za 2,4 %.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na javnem, prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikaz) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah na povezavah:

Vir: MZI

]]>
Statistika
news-4366Fri, 22 May 2020 16:04:00 +0200Dodaten rok za oddajo prijav na javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022/nc/novica/n/dodaten-rok-za-oddajo-prijav-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-4366/Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 75/2020 objavilo spremembo »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)«, ki dodaja nov rok za oddajo prijav v mesecu juniju 2020.Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne prijavitelje, da se lahko prijavijo na nov peti rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«, specifičnega cilja »Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije«. Vloge morajo biti oddane do 26. 6. 2020.

Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo na spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev.

Zadnji rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za leto 2020 je 25. 9. 2020.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI

 

]]>
Javne objave
news-4368Thu, 21 May 2020 23:50:03 +0200Izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE/nc/novica/n/izdana-uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-podporah-elektriki-proizvedeni-iz-ove-4368/Vlada RS je na današnji 46. dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/2020.Z uredbo se je na podlagi novega Energetskega zakona EZ-1 uredilo in določilo vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in za proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE) z visokim izkoristkom, ki lahko prejemajo podpore, razvrstitev proizvodnih naprav v velikostne razrede, način pridobitve podpore preko postopka javnega poziva za vstop proizvodne naprave v podporno shemo, konkurenčni postopek izbiranja proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo, način za določanje referenčnih stroškov proizvodnje elektrike iz OVE in v SPTE, način določanja cen za zagotovljeni odkup elektrike, način določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče poslovanje proizvodnih naprav, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve podpore ter način in trajanje prejemanja podpor ter druga vprašanja, povezana s podeljevanjem in koriščenjem podpor elektriki, proizvedeni iz OVE in v SPTE.

S spremembo in dopolnitvijo se podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste oblik teh zavarovanj ter merila za določitev njihove višine. Z namenom doseganja ciljev podpor se v manjši meri dopolnjujejo še nekatere druge določbe uredbe.

Novela Uredbe o podporah prinaša podrobnejšo opredelitev pomenov nekaterih izrazov, kot so po zadnji noveli določeni v EZ-1, prinašajo pa tudi nekatere nove izraze skupaj z njihovimi opredelitvami. Konkretno sta v uredbi dodana izraza, ki opredeljujejo prijavitelja projekta in skupino projektov. V spremenjeni uredbi je dodan tudi člen, ki podrobneje predpisuje zavarovanje za izvedbo tistih projektov, ki jih prijavijo promotorji.

Z implementacijo sprememb in dopolnitev podzakonskega akta bo ukrep podpor prispeval k povečanju deleža OVE v rabi bruto končne energije, za kar se je Slovenija zavezala z nedavno sprejetim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN).

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4367Thu, 21 May 2020 12:48:00 +0200Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2020/nc/novica/n/maloprodajne-cene-elektricne-energije-v-1-trimesecju-2020-4367/Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. trimesečje (junuar - marec) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta znižala za 7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 4 %.Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2020.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2020 znašala 143,6 EUR/MWh in je bila za 9 % nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2020 v primerjavi s 1. trimesečjem 2019) se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 7 %. Znižanje je posledica ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so začeli veljati marca 2020.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 60,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 54,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 14 %. Omrežnina je bila toliko nižja zaradi ukrepa začasnega nezaračunavanja tarifne postavke omrežnine za priključno moč za gospodinjske odjemalce v mesecu marcu 2020. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 1. trimesečju 2020 znašale 10,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa začasne oprostitve plačevanja prispevka OVE+SPTE znižale za 33 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 1. trimesečju 2020 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 41,8 %, delež omrežnine 30,9 %, delež dajatev v energetiki 7,2 %, delež trošarine 2,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. trimesečju 2020 znašala 106,1 EUR/MWh in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 4 %. Zaradi ukrepa oprostitve plačevanja tarifne postavke omrežnine za priključno moč in prispevka OVE+SPTE za odjem na nizki napetosti brez merjenja moči, je bila v 1. tromesečju 2020 maloprodajna cena za odjemalce skupine IA (letna poraba pod 20 MWh) za 5 % nižja od cene v 4. trimesečju 2019. Za ostale skupine negospodinjskih odjemalcev se cene niso znižale.

Postavka dobava energije je v 1. trimesečju 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 57,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 9 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 17,4 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 5 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2020 znašale 9,1 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 3 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. trimesečju 2020 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh.

V 1. trimesečju 2020 je delež postavke za dobavo energije znašal 66,6 %, delež omrežnine 20,1 %, delež dajatev v energetiki 10,4 %, delež trošarine pa 2,9 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI

]]>
Statistika
news-4364Thu, 14 May 2020 16:28:00 +0200Novi člani delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij/nc/novica/n/novi-clani-delovne-skupine-za-prestrukturiranje-premogovnih-regij-4364/Vlada RS je na 39. dopisni seji sprejela sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij in imenovala nove člane v to delovno skupino. Odbor DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor je s sklepom z dne 10. 4. 2019, pozval vlado k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj. Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine dne 30. 5. 2019. Skupino sestavljajo državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki skupino tudi vodi, ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva pristojnega za gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve. Namestniki članov delovne skupine so generalni direktorji posameznih direktoratov.

V delovno skupino se z mesta vodje razreši mag. Bojan Kumer in se namesto njega imenuje Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo. Kot člana se razreši Marka Maverja in se namesto njega imenuje dr. Metka Gorišek, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor. Kot namestnico člana se razreši mag. Tanjo Bolte in se na mesto njega imenuje Bojan Dejak, v.d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor.

V nadaljevanju se kot člana razreši mag. Alojza Stano in se namesto njega imenuje mag. Peter Ješovnik, državni sekretar na Ministrstvu za finance. Kot član se razreši Tilen Božič in se namesto njega imenuje Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot namestnik člana se razreši Mitja Bobnar in se na mesto njega imenuje Andrejka Znoj, sekretarka v Kabinetu ministra na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot član se razreši mag. Aleš Cantarutti in se namesto njega imenuje Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot namestnika člana se razreši Marko Drofenik in se na mesto njega imenuje Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: MZI

]]>
Splošno
news-4363Tue, 12 May 2020 09:16:00 +0200Poročilo o delovanju NEK za april 2020/nc/novica/n/porocilo-o-delovanju-nek-za-april-2020-4363/NEK je aprila 2020 proizvedla 523.650 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 496.735 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,35 % večja od načrtovane (495.000 MWh).Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu 2020 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu 2020 znašal 0,145 % letne omejitve, njegov skupni delež za prve štiri mesece 2020 pa 0,34 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu 2020 znašal 0,0003 % letne omejitve, do konca aprila 2020 pa 0,0029 letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu 2020 je znašal 0,06 % letne omejitve, za prve štiri mesece 2020 pa 0,26 % letne omejitve.

V aprilu 2020 je bilo uskladiščenih 4,16 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK

]]>
Energetska infrastruktura
news-4362Fri, 08 May 2020 19:10:27 +0200Imenovanje članov nadzornega sveta ELES/nc/novica/n/imenovanje-clanov-nadzornega-sveta-eles-4362/Vlada RS je na današnji 37. dopisni seji sprejela sklep razrešitvi in imenovanju članov nadzornega sveta ELES, d. o. o. sistemskega operaterja prenosnega omrežja.Vlada Republike Slovenije se je seznanila z odstopno izjavo članice nadzornega sveta dr. Janje Hojnik z dne 1. 11. 2019. Vlada je z današnjim dnem razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe ELES: Alenko Plut, Milana Krajnika in mag. Matevža Marca.

Vlada v nadzorni svet družbe z dnem 9. 5. 2020 za dobo 5 (petih) let imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

 • mag. Valentina Hajdinjaka,
 • Andreja Valentinčiča,
 • Marka Šušmelja,
 • dr. Janeza Žlaka.

Vir: MZI

 

]]>
Upravljanje naložb
news-4357Fri, 08 May 2020 14:21:00 +0200Poročanje državnih pomoči za olajšave iz znižanega prispevka OVE+SPTE/nc/novica/n/porocanje-drzavnih-pomoci-za-olajsave-iz-znizanega-prispevka-ove-spte-4357/Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance o aktivaciji obrazca za mesečno poročanje o izplačanih olajšavah za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) v letu 2020. Podatki se poročajo preko portala EPOS na mesečnem nivoju. Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) so nekateri končni odjemalci elektrike, ki so sicer zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, upravičeni do znižanega prispevka. Gre za končne odjemalce elektrike, ki izpolnjujejo pogoje skladno s 3., 4., ali 6. odstavkom 6. člena Uredbe.

Ker gre za državno pomoč, ki je priglašena Evropski komisiji (shema št. SA.41998 2015/N), mora priglasitelj pomoči (Ministrstvo za infrastrukturo) v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Ur. l. RS, št. št. 61/2004, 22/2007 in 50/2014) vse podatke izplačil o dodeljenih državnih pomočeh sporočati na Ministrstvo za finance.

Podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo je možna v obliki ene izmed olajšav:

 • znižanega prispevka s standardno olajšavo, ki se obračuna na podlagi 3. odstavka 6. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2015) na podlagi cenika znižanega prispevka iz 4. člena Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 56/2015)
 • fiksnega prispevka, ki se obračuna na podlagi 6. odstavka 6. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2015)

Poročanje za leto 2020 in dalje bo potekalo preko spletnega portala za e-poročanje EPOS na obrazcu Olajšave prispevek OVE+SPTE na mesečnem nivoju konec meseca za podatke preteklega meseca.

Obrazec vsebuje naslednje postavke, za katero se za vsako posamezno izplačilo izpolnijo naslednji podatki:

 • Enotni Identifikator (ŠMM) – obvezen vnos z dodajanjem novega vnosa številke merilnega mesta iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Naziv merilnega mesta - obvezen vnos iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Naslov merilnega mesta - obvezen vnos iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Naziv upravičenca  - obvezen iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Matična številka prejemnika (iz PRS) - obvezen vnos 10-mestne matične številke upravičenca iz Poslovnega registra Slovenije.
 • Davčna številka prejemnika - obvezen vnos 8-mestne davčne številke upravičenca
 • Naslov prejemnika (upravičenca) - obvezen vnos iz seznama upravičencev na spletni strani Borzen
 • Odjemna skupina iz cenika prispevka OVE+SPTE - obvezna izbira iz seznama
 • Elektro Operater - obvezna izbira iz seznama
 • Datum odobritve pomoči - obvezen vnos datuma prve odobritve pomoči oz. uvrstitve Borzena na seznam upravičenca (zahtevan format datuma: dan-mesec-leto:xx-xx-xxxx, npr. 7-7-2017, 15-12-2018)
 • Zap. št. obračuna - neobvezen vnos
 • Datum transakcije - obračuna (obvezen vnos datuma izdaje fakture računa v formatu: dan-mesec-leto: xx-xx-xxxx, npr. 7-7-2017, 15-12-2018)
 • Mesec, na katerega se nanaša obračunan prispevek - privzet vnos
 • Datum cenika (privzet je veljaven cenik na dan 1. 8. 2015, vnos ni potreben
 • Obračunska moč (kW) - polni prispevek - obvezen vnos
 • Pozicija cenika - polni prispevek (privzeto)
 • Cena (EUR/kW) - polni prispevek (privzeto)
 • Znesek prispevka brez znižanja (EUR) - samodejni izračun
 • Obračunska moč znižanega prispevka (kW) (prenos podatka obračunske moči iz polnega prispevka, vnos ni potreben
 • Pozicija cenika - olajšava (privzeto)
 • Cena (EUR/kWh) - znižan prispevek (privzeto)
 • Dejansko zaračunan znižan prispevek - olajšava (EUR) - samodejni izračun prispevka s standardno olajšavo;
 • Pozicija cenika - fiksni prispevek
 • Dejansko zaračunan fiksni prispevek (EUR) - obvezen vnos v primeru odobrene pomoči za obračunavanje fiksnega prispevka
 • Bruto znesek pomoči 1 - olajšava (EUR) - samodejni izračun
 • Bruto znesek pomoči 2 - fix (EUR) - samodejni izračun
 • Opomba poročevalca - neobvezen vnos

Obvezni vnosi so označeni s poudarjeno pisavo.

Obrazec pri ročnem vnosu omogoča začasno shranjevanje pred dokončno oddajo poročila za posamezni mesec. Za začasno shranjevanje je potrebno obvezno določiti iz izbirnega seznama naslednja dva vnosa:

 • Odjemna skupina iz cenika prispevka OVE+SPTE
 • Elektro operater"

Seznam upravičencev, iz katerega se prenašajo nekateri zahtevani podatki, je na razpolago na spletni strani Borzen na povezavi: http://olajsave.borzen.si/Seznam-upravi%C4%8Dencev

Aplikacija si po vnesenih in enkrat že poročanih podatkih za posamezni identifikator ŠMM zapomni z njim povezane vnose (naziv merilnega mesta, naslov merilnega mesta, naziv upravičenca, matična številka prejemnika, davčna številka prejemnika, naslov prejemnika), in jih ponudi v izbirnem seznamu ob naslednjem poročanju, zato jih ni potrebno vnašati ponovno.

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MZI, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Administracija EPOS

]]>
E-poročanje
news-4361Fri, 08 May 2020 12:14:44 +0200Posodobitev aplikacije »Energetsko knjigovodstvo«/nc/novica/n/posodobitev-aplikacije-energetsko-knjigovodstvo-4361/Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance za poročanje podatkov energetskega knjigovodstva, da se bo s 1. 6. 2020 posodobila verzija aplikacije "Energetsko knjigovodstvo".Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja kot tudi zavezance za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo. Zavezanci skladno z Uredbo izvajajo poročanje preko aplikacije za »Energetsko knjigovodstvo«

S 1.  junijem 2020 bo nameščena posodobljena verzija aplikacije »Energetsko knjigovodstvo«, ki vsebuje naslednje dopolnitve na področju vpisovanja energentov:

 • uporabnik bo imel možnost izbire ali je vpisana cena podana z DDV ali brez DDV
 • v primeru, da izbere možnost »z DDV« je potrebno vpisati še davčno stopnjo

Opisane dopolnitve veljajo tako za ročni uvoz energentov, kot za uvoz energentov preko XML datoteke. Iz tega razloga se spreminja oz. dopolnjuje tudi XSD struktura.
V kolikor poročila oddajate preko XML datoteke vas prosimo, da od 1. 6. 2020 dalje uporabljate dopolnjeno XSD strukturo, ki podpira uvoz XML datoteke z informacijo o davčni stopnji in indikatorju ali je v ceni vštet DDV ali ne.

Podrobnejše informacije glede poročanja enegetskega knjigovodstva

Vir: MZI - Administracija E-KNG

 

 

]]>
E-poročanje
news-4360Thu, 07 May 2020 17:43:19 +0200Strateški načrt družbe Borzen za obdobje od 2020 do 2024/nc/novica/n/strateski-nacrt-druzbe-borzen-za-obdobje-od-2020-do-2024-4360/Vlada RS je na 36. dopisni seji v vlogi skupšine sprejela Strateški načrt družbe Borzen, d. o. o. za obdobje od 2020 do 2024.Družba Borzen, d. o. o. posluje skladno s Strateškim načrtom 2017-2021, ki je bil sprejet leta 2016. Zaradi dinamike zunanjega okolja povezanega z novo zakonodajo, splošnih tendenc energetskega trga ter sprememb v mikro in makro ekonomskem okolju, je smiselno in upravičeno, da Borzen veljavni Strateški načrt za leti 2020 in 2021 osveži ter do leta 2024 vključi potencialno nove dejavnosti oz. aktivnosti, ob upoštevanju trenutno znanih okoliščin.

V Strateškem načrtu družbe Borzen, d. o. o. za obdobje od 2020 do 2024 so postavljene smernice oziroma prioritete delovanja v predvidenem obdobju in posledično temeljne poteze, s pomočjo katerih bodo sledili viziji družbe, da še bolj poglobijo oziroma razvijejo osnovno dejavnost in kompetence. Gre za dokument, ki za vodstvo družbe predstavlja dolgoročno vodilo, hkrati pa tudi družbeniku in nadzornemu svetu omogoča spremljanje učinkovitosti delovanja družbe. Znanje, strokovnost, motivacija in etičnost so tiste vrednote, s katerimi se Borzen ponaša danes.

Dokument vsebuje predstavitev družbe, analizo širšega zunanjega okolja, analizo delovanja družbe, strategijo poslovanja družbe, tveganja in ukrepe za obvladovanje tveganj in predračunske izkaze poslovanja.  

Vir: MZI

]]>
Upravljanje naložb
news-4359Thu, 07 May 2020 17:40:29 +0200Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v Hardeški šumi/nc/novica/n/izdana-uredba-o-podelitvi-rudarske-pravice-za-izkoriscanje-mineralne-surovine-v-hardeski-s-4359/Vlada RS je na današji 36. dopisni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2020.V zadevnem primeru je pravna oseba Wienerberger d.o.o. na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina (v količini 1.029.629 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma - širitev 4 (s površino 12,4609 hektara do k. +232 m nadmorske višine) v občini Ormož, za obdobje 15 let.

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev te pravice.

Za ta pridobivalni prostor ali njegov del nista bili istočasno vloženi dve ali več vlog za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene mineralne surovine, ki izpolnjujeta katerega od pogojev za podelitev koncesije brez javnega razpisa.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi (rudarskem koncesijskem aktu) navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4358Thu, 07 May 2020 17:38:29 +0200Kandidati za predsednika in člane sveta Agencije za energijo/nc/novica/n/kandidati-za-predsednika-in-clane-sveta-agencije-za-energijo-4358/Vlada Republike Slovenije se je na današnji 36. dopisni seji seznanila z listo kandidatov ministra za infrastrukturo za predsednika in člane sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo je državni energetski regulator, čigar poslanstvo je zagotavljanje preglednosti, nepristranskosti in enakopravnega položaja vseh udeležencev energetskih trgov.

Ministrstvo za infrastrukturo je z javnim pozivom izbiralo kandidate za imenovanje predsednika in dveh članov sveta Agencije za energijo. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov. Trije kandidati (predsednik in dva člana) se imenujejo za obdobje seštih let.

Vlada Republike Slovenije je v okviru izbirnega postopka oblikovala predlog liste primernih kandidatov, to so dr. Franc Žlahtič, dr. Romana Jordan, dr. Igor Tičar, dr. Borut Bratina, Aleš Ferlež, Janez Zakonjšek in dr. Jože Pihler. O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije.

Vlada Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da z dnem 12. 6. 2020 za šestletni mandat Sveta Agencije za energijo imenuje naslednje kandidate:

 • dr. Romano Jordan (za predsednico),
 • dr. Boruta Bratino (za člana),
 • Aleša Ferleža (za člana).

Kandidate bo o izboru pisno obvestil Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Vir: MZI

 

]]>
Splošno
news-4354Fri, 24 Apr 2020 16:29:00 +0200Dodaten rok za oddajo vlog na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022/nc/novica/n/dodaten-rok-za-oddajo-vlog-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-la-4354/Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 58/2020 objavilo spremembo »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020)«, ki dodaja nov rok za oddajo vlog vlagateljem v mesecu maju 2020.Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne vlagatelje, da se lahko prijavijo na nov drugi rok 18. 5. 2020 za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Predmet sofinanciranja iz javnega razpisa so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Naslednji roki za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za leto 2020 so še: tretji rok je 15. 6. 2020, četrti rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI

]]>
Energetska prenova stavb
news-4356Fri, 24 Apr 2020 12:30:00 +0200Na šestem javnem pozivu izbranih 32 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE/nc/novica/n/na-sestem-javnem-pozivu-izbranih-32-projektov-za-vstop-v-podporno-shemo-ove-in-spte-4356/Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 51 prijav, izbranih pa je bilo 32 projektov skupne nazive električne moči 13,1 MW. Med projekti prevladujejo SPTE elektrarne na fosilno gorivo in sončne elektrarne. Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila 18. decembra 2019. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.  Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov evrov. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po tem javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za tiste projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 18. 2. 2020 prejetih 51 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE. Po zaključenem postopku je bilo izbranih 32 projektov skupne nazivne električne moči 13,1 MW (od tega 20 naprav OVE skupne nazivne moči 5,1 MW in 12 naprav SPTE skupne nazivne moči 8,0 MW).

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo

]]>
Javne objave
news-4353Fri, 24 Apr 2020 09:21:00 +0200Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2019/nc/novica/n/trzni-delezi-dobaviteljev-na-maloprodajnem-trgu-elektricne-energije-v-letu-2019-4353/Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2019. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije kot tudi na segmentu gospodinjskega odjema je v letu 2019 dosegel dobavitelj GEN-I, d.o.o. z največ dobavljene električne energije končnim odjemalcem. Tržni delež treh največjih dobaviteljev na celotnem maloprodajnem trgu je konec leta 2019 znašal 48,2 %.Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v Sloveniji. Znani so končni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2019, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije.

V tabelah so prikazani:

 • tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na celotnem maloprodajnem trgu ob koncu leta 2019 (gospodinjski in negospodinjski odjem),
 • tržni deleži dobaviteljev električne energije gospodinjskim odjemalcem na maloprodajnem trgu ob koncu leta 2019.
Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem ob koncu leta 2019 - celoten maloprodajni trg
Dobavitelji Tržni delež 2019 (%)
GEN-I, d.o.o.18,0
ECE, d.o.o.17,3
Energija Plus, d.o.o.12,9
E3, d.o.o.10,8
Petrol d.d.8,8
Talum Kidričevo, d.d.7,4
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.5,9
HEP Energija d.o.o.5,7
Elektro Energija, d.o.o.5,5
SIJ Acroni d.o.o.2,6
Mercator, d.d.1,3
E.ON Ljubljana, d.o.o.1,2
Ostali2,6

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2020


Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2019 dosegel dobavitelj GEN-I z 18,0 % tržnim deležem, ki je po letu 2017 ponovno prevzel vodilno pozicijo največjega dobavitelja od ECE. Slednji je namreč največ električne energije končnim odjemalcem prodal v letu 2018, v letu 2019 pa je dosegel 17,3 % tržni delež. Tržni delež treh največjih dobaviteljev je konec leta 2019 znašal 48,2 %, kar je pomenilo ohranitev deleža iz konca 2018. Stopnja koncentracije na celotnem maloprodajnem trgu v letu 2019 (HHI indeks 2019 = 1169) se je v primerjavi z letom 2018 nekoliko zmanjšala (HHI indeks 2018 = 1179).

V letu 2019 ni bilo registriranih vstopov novih dobaviteljev na maloprodajnem trgu. Tržni delež so v letu 2019 glede na leto 2018 povečali dobavitelji Petrol (+1,5 odstotne točke), Energija Plus (+1,0 odstotne točke), GEN-I (+0,4 odstorne točke) in HEP Energija (+0,3 odstorne točke), medtem ko je zmanjšanje tržnega deleža evidentirano pri  ECE (-1,4 odstotne točke), Elektro Energija (-1,1 odstotne točke), TALUM (-1,0 odstotne točke) in HSE (-0,4 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2019 so dostopni v časovni vrsti.

 

Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije gospodinjskim odjemalcem na maloprodajnem trgu ob koncu leta 2019
DobaviteljiTržni delež 2019 (%)
GEN-I, d.o.o.24,6
ECE, d.o.o.16,8
E3, d.o.o.15,4
Elektro Energija, d.o.o.13,9
Energija Plus, d.o.o.13,4
Petrol d.d.8,9
E.ON Ljubljana, d.o.o.4,1
Telekom Slovenije, d.d.2,2
Elektro Prodaja EU, d.o.o.0,3
Ostali0,4

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2020

Na segmentu maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce je v letu 2019 največji tržni delež dosegel dobavitelj GEN-I z 24,6 %, ki ohranja vodilni delež od leta 2016. Tržni delež treh največjih dobaviteljev je konec leta 2019 znašal 56,8 % in se je glede na leto 2018 zmanjšal za 0,8 odstotne točke. Za segment gospodinjskega odjema je značilna srednja stopnja koncentracije (HHI indeks 2019 = 1624), ki se je nekoliko znižala glede na leto 2018 (HHI indeks 2018 = 1655).

Glede na leto 2018 so v letu 2019 svoj tržni delež povečali dobavitelji Petrol (+1,4 odstotne točke), GEN-I in Telekom Slovenije (oba po +0,8 odstotne točke) in E.ON Ljubljana (+0,7 odstotne točke), medtem ko se je ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Najbolj se tržni delež v letu 2019 glede na predhodno leto znižal dobaviteljem ECE (-1,1 odstotne točke), Energija Plus (-1,0 odstotne točke) in Elektro Energija (-0,9 odsotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2019 so dostopni v časovni vrsti.

Vir: MZI

]]>
Statistika
news-4355Wed, 22 Apr 2020 11:47:14 +0200Dodaten rok za oddajo vlog na Povabili posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022/nc/novica/n/dodaten-rok-za-oddajo-vlog-na-povabili-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-4355/Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru obstoječega Povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2020) in Povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2020), objavilo nov rok za oddajo vlog prijaviteljem, in sicer 18. 5. 2020.Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne prijavitelje, da se lahko prijavijo na nov drugi rok 18. 5. 2020 za oddajo vlog na Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2020) in Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2020), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Pri obeh povabilih lahko operacija vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu posameznega povabila. Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

 • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in njena dopolnitev (Vlada RS),
 • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
 • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) in
 • Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Prijavitelj po povabilu OJS_2020 je oseba ožjega javnega sektorja, prijavitelj po povabilu ŠJS_2020 pa je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Naslednji roki za oddajo vlog so pri obeh povabilih za leto 2020 so še: tretji rok 8. 6. 2020, četrti rok 7. 9. 2020 in skrajni rok 9. 11. 2020.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila posameznih povabil:

Vir: MZI

]]>
Energetska prenova stavb