Energetika Portalhttps://www.energetika-portal.siNoviceen.UTF-8TYPO3 NewsSat, 23 Jan 2021 16:03:30 +0100Sat, 23 Jan 2021 16:03:30 +0100TYPO3 EXT:newsnews-4491Fri, 22 Jan 2021 14:59:00 +0100Izdana Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije/nc/novica/n/izdana-sistemska-obratovalna-navodila-za-distribucijski-sistem-elektricne-energije-4491/Po pridobitvi soglasja Agencije za energijo z dne 22. 10. 2020 in soglasja Vlade Republike Slovenije z dne 9. 12. 2020 je distribucijski operater na podlagi 144. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) izdal nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE). Navodila se bodo začela uporabljati s 1. marcem 2021.Distribucijski elektroenergetski sistem (v nadaljanju besedila: DEES) predstavljajo distribucijski postroji, naprave in omrežja tipiziranih standardnih napetostnih nivojev (110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV in 0,4 kV), ki omogočajo razdeljevanje električne energije do uporabnikov sistema iz prenosnega omrežja in obnovljivih virov.

S sistemskimi obratovalnimi navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) se določajo:

 • sistem obratovanja v DEES,
 • storitve distribucije električne energije po DEES,
 • način zagotavljanja sistemskih storitev na DEES,
 • načrtovanje razvoja DEES,
 • vzdrževanje DEES,
 • priključevanje uporabnikov sistema na DEES;
 • razmerja med udeleženci na trgu energije (elektrooperaterji, operatejem trga, dobavitelji, odjemalci, proizvajalci, izvajalci energetskih storitev),
 • merjenje električne energije, merilne naprave, enotno evidenco merilnih mest, enotno evidenco merilnih točk in načine zagotavljanja podatkovnih storitev;
 • obračun, način zaračunavanja in plačevanja uporabe DEES.

Nova SONDSEE vsebujejo pravno podlago za izvajanje storitev prožnosti na distribucijskem sistemu, za katere bodo kasneje pripravljena podrobnejša navodila za izvajanje.

Na področju priključevanja je uporaba posameznih priključnih shem poleg proizvodnih naprav razširjena tudi na končne odjemalce. Skladno z Uredbo komisije EU 2016/631 o zahtevah za generatorje je prenovljen postopek priključevanja proizvodnih naprav, hranilnikov in ostalih naprav, ki oddajajo električno energijo.

Za potrebe učinkovitega delovanja vseh vrst trgov (dobava električne energije, sistemske storitve, druge energetske storitve) je skladno z modelom Ebix izvedena delitev obstoječega registra merilnih mest na dve entiteti, in sicer fizično entiteto – merilno mesto (register merilnih mest) in administrativno entiteto – merilno točko (register merilnih točk). Realizacija te delitve je predvidena najkasneje leto dni po začetku uporabe SONDSEE.

Z novimi SONDSEE je posodobljen proces menjave dobavitelja, v katerem distribucijski operater za priključeno obračunsko merilno točko končnega odjemalca ali proizvajalca dosedanjega dobavitelja zamenja z novim dobaviteljem in spremembo evidentira v enotni evidenci merilnih točk. Rok za izvedbo postopka je maksimalno 21 dni od dneva prejema zahteve za menjavo dobavitelja.

Posodobljeni so tudi: postopek odklopa po predhodnem obvestilu, postopek zasilne oskrbe, postopek nujne oskrbe, postopek uvrščanja uporabnikov sistema v merjeni ali nemerjeni diagram, postopek določanja zavarovanja obveznosti po pogodbi SODO - dobavitelj, kadar dobavitelj v imenu distribucijskega operaterja na skupnem računu zaračunava uporabo elektroenergetskih omrežij in prispevkov.

Nova SONDSEE, ki so začela veljati 20. 1. 2020, so objavljena v Uradnem listu RS, št. 7/2021, uporabljati pa se začnejo 1. 3. 2021.

Povezani dokumenti:

Vir: SODO

]]>
Predpisi SLO
news-4493Fri, 22 Jan 2021 10:34:00 +0100Izdan Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije/nc/novica/n/izdan-pravilnik-o-strokovnem-usposabljanju-za-instalaterje-naprav-na-obnovljive-vire-energ-4493/Na podlagi 359. člena Energetskega zakona (Ur l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) je minister za infrastrukturo v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdal pravilnik, ki določa način in vsebino strokovnega usposabljanja ter pogoje za strokovno usposabljanje inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije, pogoje za izvajalce strokovnega usposabljanja, način ocenjevanja znanja in izdajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju inštalaterjev v skladu z Direktivo 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.Pravilnik določa strokovno usposabljanje za inštalaterje naslednjih naprav na obnovljive vire energije:

 • kotlov na lesno biomaso,
 • toplotnih črpalk,
 • prenosnikov plitvih geotermalnih sistemov,
 • sončnih kolektorjev,
 • proizvodnih naprav na sončno energijo.

Program strokovnega usposabljanja izvaja fizična ali pravna oseba, ki po izvedenem javnem razpisu pridobi pooblastilo za izvedbo strokovnega usposabljanja s strani ministrstva, pristojnega za energijo.

Strokovno usposabljanje inštalaterjev poteka po programu, ki je sestavljen iz izobraževanja in ocenjevanja znanja iz Priloge 1 pravilnika. Izobraževanje traja najmanj 15 ur in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Po končanem izobraževanju se izda potrdilo o opravljenem izobraževanju, čigar oblika in vsebina sta določena v Prilogi 2 pravilnika.  

Inštalaterji, ki izpolnjujejo s pravilnikom predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter so končali izobraževanje po tem pravilniku, lahko v nadaljevanju pristopijo k ocenjevanju znanja. Inštalaterju, ki uspešno opravi ocenjevanje znanja, izvajalec strokovnega usposabljanja izda potrdilo o strokovni usposobljenosti inštalaterja naprav. Potrdilo velja pet let od izdaje. Oblika in vsebina potrdila sta določena v Prilogi 3 pravilnika.

Izvajalec strokovnega usposabljanja vodi evidenco izvedenih usposabljanj. Nadzor nad izvajanjem pravilnika opravlja ministrstvo za infrastrukturo.

Pravilnik začne veljati 5. 2. 2021. Z dnem uveljavitve se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 20/13 in 17/14 – EZ-1).

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4492Tue, 19 Jan 2021 15:00:16 +0100Poročanje podatkov prevzema in oddaje električne energije na prenosnem omrežju v letu 2021/nc/novica/n/porocanje-podatkov-prevzema-in-oddaje-elektricne-energije-na-prenosnem-omrezju-v-letu-2021-4492/Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča sistemskega operaterja prenosnega omrežja, da je aktiviralo poročilo SOPO-k za mesečno poročanje količinskih podatkov prevzema in oddaje električne energije v/iz prenosnega omrežja ter izgub v omrežju v letu 2021.Izvajalec energetske dejavnosti sistemskega operaterja električne energije ministrstvu, pristojnemu za energijo, mesečno sporoča količinske podatke bilance električne energije prenosnega sistema Republike Slovenije.

Po zaključku in uskladitvi vseh količinskih podatkov za leto 2020 in objavi bilance prenosnega omrežja na letnem nivoju, je pristojno ministrstvo aktiviralo nov spletni obrazec za mesečno poročanje podatkov v letu 2021, ki se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS.

Poročilo za leto 2021 (oznaka SOPO-k 21) zajema manjšo vsebinsko spremembo na strani oddaje električne energije iz prenosnega omrežja za zaprta distribucijska sistema, ki se nahajata na lokaciji Jesenice. Od januarja 2021 se tako ločeno poročajo podatki za družbi:

 • ZDS Jesenice, d.o.o. (postavka 7.2),
 • SIJ Acroni, d.o.o. (postavka 7.3)

iz te lokacije. Z dopolnitvijo poročila bo omogočeno lažje usklajevanje podatkov teh družb, ki ločeno poročata podatke prevzema iz prenosnega omrežja na bilanci distribucijskega sistema električne energije. Ostale postavke v poročilu za leto 2021 ostajajo nespremenjene.

Rok za poročanje podatkov je 30 dni po zaključenem mesecu, ki je predmet poročanja (zadnji dan v tekočem mesecu za podatke preteklega meseca). Rok za oddajo prvega poročila za mesec januar 2021 je torej 28. 2. 2021.

Podatki količinskih pretokov električne energije na prenosnem omrežju na posameznih mejnih točkah (Avstrija, Italija, Hrvaška) in maksimalna konica odjema se še naprej poročajo preko obstoječega obrazca z oznako SOPO - pretoki.

Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na skrbnika podatkov na MZI (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Administracija EPOS

]]>
E-poročanje
news-4490Mon, 18 Jan 2021 15:48:00 +0100Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-podporah-elektriki-proizveden-4490/Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. S predlagano spremembo se v izračun spremenljivega dela referenčnih stroškov vključujejo stroški za nakup emisijskih kuponov. Dodatno se za podjetja, ki so se zaradi epidemije COVID-19 v obdobju med 1. 1. 2020 in 30. 6. 2021 znašla v težavah, vključuje izjema glede možnosti pridobitve podpor.Predlog spremembe v veljavni Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16 in 74/20) dopolnjuje 17., 24. in 25. člen.

Predlog uredbe predvideva, da mora upravljalcu proizvodne naprave SPTE, ki je vključen v sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, Center za podpore do 15. marca izplačati letni poračun stroškov za nakup potrebnih emisijskih kuponov, pri čemer upošteva letno količino proizvedene električne energije v preteklem letu, za katero je proizvodna naprava SPTE prejela podporo, ter povprečno ceno emisijskih kuponov (PCEK) za preteklo leto, ki jo skladno s petim odstavkom 19. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 48/18), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) vsako leto do 28. februarja objavi na svoji spletni strani. Izpostavljena sprememba velja za tiste proizvodne naprave, ki so vključene v trgovalno shemo ETS. Vštevanje spremenljivega dela referenčnih stroškov zaradi nakupov emisijskih kuponov se bo opravilo prvič v letu 2021, pri čemer bodo upoštevni relevantni podatki iz preteklega leta. Lastniki proizvodne naprave, ki so vključene v trgovalno shemo ETS, bodo morali izkazati svoje upravičenje na podlagi verodostojnih listin, ki jih bo v postopku predložitve zahtevala agencija.

Predlog uredbe prav tako razširja obseg upravičencev do podpore na tista podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, vendar pa so se znašla v težavah v obdobju med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021 zaradi epidemije COVID-19. Pravne podlage za navedeno spremembo slonijo na Uredbi Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št.1407/2013 glede podaljšanja in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/014 glede podaljšanja in ustreznih prilagoditev (Ur. l. EU št. 215, z dne 7. 7. 2020, str. 3–6). Evropska Komisija je glede na gospodarske in finančne posledice izbruha COVID-19 sprejela relevantno spremembo Uredbe (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur. l. EU, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1–78), tem pravnim možnostim pa s ciljem pomoči gospodarstvu sledi tudi predlog spremebe in dopolnitve uredbe.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 29. 1. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4487Fri, 15 Jan 2021 09:21:00 +0100V letu 2020 znatno znižanje cen naftnih derivatov/nc/novica/n/v-letu-2020-znatno-znizanje-cen-naftnih-derivatov-4487/Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2020 znižale v primerjavi z letom 2019. V letu 2020 je bila referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina nižja za 17 %, dizelskega goriva in lahkega kurilnega olja za 15 % ter UNP – avtoplina za 7 %.Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. trimesečje (oktober - december) 2020 in celotno leto 2020.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju so v 4. trimesečju 2020 znašale:

 • 0,989 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,133 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,021 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,794 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,574 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene v zadnjem trimesečju 2020 so se glede na preteklo trimesečje (4Q-2020 glede na 3Q-2020) znižale pri bencinskemu gorivu (NMB 95 in NMB 98) za 1,5 %, medtem ko so bile pri dizelskem gorivu višje za 2 %. Cene KOEL so bile v tem obdobju nižje za 1 %, cene UNP - avtoplina pa se zadnjih treh mesecih niso spremenile.

Znane so tudi referenčne povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju za leto 2020, ki so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,069 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,207 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,064 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,807 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,591 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne letne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za leto 2020 so se v obdobju enega leta (v primerjavi s povprečnimi cenami v letu 2019) znatno znižale, in sicer:

 • pri NMB 95 za 17 %,
 • pri NMB 98 za 15 %,
 • pri dizelskem gorivu za 15 %,
 • pri KOEL za 15 %,
 • pri UNP – avtoplinu za 7 %.

Upad povpraševanja zaradi pandemije koronavirusne bolezni COVID-19 je povzročil znižanje proizvodnje nafte, dodatno pa je cenovna vojna med Savdsko Arabijo in Rusijo privedla do zgodovinskega padca cen nafte v drugem četrtletju 2020. Posledično so bile nabavne cene ob konca leta 2020 še vedno za več petino nižje kot pred krizo. Neto cene energentov (brez dajatev) so se tako v obdobju enega leta znižale za 15 % pri NMB 95, za 19 % pri NMB 98, za 16 % pri dizelskem gorivu, za 12 % pri KOEL in za 5 % pri UNP-avtoplinu.

Energetske in okoljske dajatve (prispevek URE, prispevek OVE+SPTE, okoljska dajatev CO2) se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile oz. so ostale na ravni postavk iz preteklega leta. Za nevtralizacijo znatnega padca cen surove nafte na mednarodnih trgih zaradi naftne krize je Vlada RS spremembe na nabavnem trgu do začetka popolne liberalizacije cen naftnih derivatov v Sloveniji (1. oktober 2020) kompenzirala s prilagajanjem trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo. Na letni ravni (2020 glede na 2019) se je trošarina na bencinsko gorivo znižala za 10 %, trošarina na dizelsko gorivo pa je bila za 1 % točko višja.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh statističnih časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Statistika
news-4488Thu, 14 Jan 2021 09:16:00 +0100Poročilo o delovanju NEK za december 2020/nc/novica/n/porocilo-o-delovanju-nek-za-december-2020-4488/NEK je decembra 2020 proizvedla 513.031 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 488.023 MWh električne energije. Drugič v obratovalni dobi je NEK na letni ravni proizvedla več kot 6 milijard kWh električne energije, kar je za 1 % odstotek več od letnega načrta.V decembru 2020 je bila proizvodnja za 4,3 % manjša od načrtovane (510.000 MWh). Zaradi potresa na Hrvaškem je bila 29. 12. 2020 elektrarna preventivno samodejno zaustavljena, v omrežje pa ponovno vključena 31. 12. 2020. Po sistematičnem pregledu in testiranju sistemov ter opreme je bilo ugotavljeno, da potres ni vplival na elektrarno.

Faktor razpoložljivosti je v decembru 2020 znašal 95,3-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2020 segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija decembra 2020 znašal 1,61 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca leta 2020 pa 6,55 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2020 znašal 0,0006 % letne omejitve, do konca decembra 2020 pa 0,0111 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v decembru 2020 znašal 0,07 % letne omejitve, za celoletno obdobje 1-12-2020 pa 0,98 % letne omejitve. V decembru 2020 je bilo uskladiščenih 6,7 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Nuklearna elektrarna Krško je v letu 2020 (prvič po letu 2014) na letni ravni proizvedla več kot 6 milijard kilovatnih ur električne energije. Dosežena proizvodnja, ki za dober 1 % presega letni načrt, je rezultat kakovostno opravljenega remonta 2019, skrbnega obratovalnega nadzora, premišljenega vzdrževanja, pa tudi ugodne hidrologije in z njo povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne.

Vir: NEK

]]>
Energetska infrastruktura
news-4486Wed, 13 Jan 2021 10:32:00 +0100Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v občini Oplotnica/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-rudarski-pravici-za-izkoriscanje-tehnicnega-kamna-dolomit-v-obc-4486/Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 25. 1. 2021.Pravna oseba ECOBETON d.o.o., Latkova vas 81a, 3312 Prebold, je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica.

Ministrstvo za infrastrukturo je v postopku priprave predloga uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

 • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
 • za predlagani pridobivalni prostor še ni podeljena rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine;
 • vlagatelj izpolnjuje pogoj lastništva zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, saj ima od lastnika, v pisni obliki in overjeno, dano pravico izvajati rudarska dela;
 • ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe;
 • je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora;
 • predlagani pridobivalni prostor izpolnjuje pogoje iz Državne rudarske strategije - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini 450.843 kubičnih metrov v raščenem stanju. Pridobivalni prostor Brninjeva gora je nov pridobivalni prostor s skupno površino 1,6779 hektara, ki v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 455 metrov.

Skladno z drugim odstavkom 34. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1) se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine podeli brez javnega razpisa na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od taksativno naštetih pogojev. V konkretnem primeru pravna oseba izpolnjuje pogoje iz 2. točke drugega odstavka 34. člena ZRud 1, in sicer je lastnik del pridobivalnega prostora Brinjeva gora, za del zemljišča pa ima od lastnika v pisni obliki in overjeno pravico izvajati izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit.

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine se podeli za obdobje 18 let. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje bo postal zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine, ki je za celotno obdobje trajanja koncesije ocenjena v skupni višini 325.851 EUR.

Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu Republike Slovenije bo Ministrstvo za infrastrukturo pravni osebi izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v skladu s 43. členom ZRud-1.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 25. 1. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4485Mon, 11 Jan 2021 14:36:43 +0100Soglasje k razvojnemu načrtu distribucijskega sistema električne energije do leta 2030/nc/novica/n/soglasje-k-razvojnemu-nacrtu-distribucijskega-sistema-elektricne-energije-do-leta-2030-4485/Družba SODO d.o.o, ki izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije, je od Ministrstva za infrastrukturo prejela soglasje na Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji od leta 2021 do leta 2030. Desetletni razvojni načrt distribucijskega omrežja je izdelan v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji in usklajen z razvojnim načrtom prenosnega sistema električne energije.Razvojni načrt je izdelan na podlagi novih spoznanj, usmeritev nacionalne in evropske energetske politike in predstavlja nadaljevanje izvajanja razvojnega načrta za obdobje od leta 2019 do 2028. Osnovno izhodišče za izdelavo načrta je Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki ga je februarja 2020 sprejela Vlada Republike Slovenije.

Razvojni načrt za obdobje 2021 do 2030 opredeljuje vlaganja v distribucijski sistem v skupni višini 4.211,6 mio EUR evrov, pri čemer naj bi delež novogradenj znašal 62 %, delež rekonstrukcij za povečevanje obstoječih zmogljivosti pa 34 % vseh predvidenih sredstev. Preostala sredstva (4 % vseh sredstev) predstavljajo naložbe v projektno dokumentacijo in odkup infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje GJS distribucijskega omrežja.

Zaradi omejitev pri zagotavljanju finančnih virov pri nosilcih izvajanja GJS distribucijski operater je velik del načrtovanih sredstev predvidenih iz naslova evropskih sredstev ali drugih sredstev iz državnega proračuna. Izdelovalec načrta SODO ocenjuje, da bo z lastnimi sredstvi (amortizacija, donos in druga lastna sredstva) mogoče zagotoviti finančna sredstva v višini 833 mio EUR, z dolgoročnim zadolževanjem pa še dodatnih 640 mio EUR, kar znese skupaj 1,473 milijarde evrov oz. 34 % vseh načrtovanih virov. Za realizacijo večine preostalih načrtovanih naložb v razvojnem načrtu v višini 2,736 milijarde evrov so predvidena EU sredstva, čigar delež se glede na dinamiko vlaganj z leti povečuje in v celotnem desetletnem obdobju predstavlja 65 %  vseh načrtovanih virov.

Dejavniki, ki bodo v največji meri vplivali na delovanje distribucijskega operaterja in pogodbene izvajalce nalog distribucijskega operaterja v naslednjem desetletnem obdobju, so znatna dotrajanost omrežja in nekaterih ključnih elementov, ranljivost omrežja ob naravnih ujmah, zahteve po uvajanju novih tehnologij, nudenje novih storitev za uporabnike, digitalizacija distribucijskega sistema, uvedba sistema naprednega merjenja, priključevanje razpršenih virov, priključevanje polnilnic za električna vozila in priključevanje toplotnih črpalk.

Zagotavljanje ustreznih kapacitet v elektrodistribucijskem omrežju bo mogoče doseči z ustrezno širitvijo in krepitvijo sistema in vlaganji v napredne tehnološke rešitve - aktivne elemente omrežja. Poleg ustrezno vodenih naprav za proizvodnjo, shranjevanje in rabo energije med aktivne elemente omrežja uvrščamo tudi transformatorje s spremenljivo prestavo med SN in NN omrežjem s funkcijo samodejnega vzdrževanja napetostnega profila v NN omrežju in zaščitne in stikalne elemente, ki s ciljem preprečevanja preobremenitev, zagotavljanja ustreznih napetostnih profilov in zmanjševanja izgub omogočajo sprotno spreminjanje konfiguracije omrežja.

Pri načrtovanju razvoja infrastrukture električnih omrežij je najpomembnejši dejavnik konična obremenitev, katere razvoj ima kratkoročno drugačno dinamiko kot razvoj odjema energije. Za naslednje obdobje bo množična elektrifikacija prometa in uporaba električne energije za ogrevanje povzročila dodatno rast koničnih obremenitev, zato bodo za obvladovanje porabe in proizvodnje električne energije potrebna intenzivna investicijska vlaganja v distribucijsko omrežje in vlaganja na področju aktivnega upravljanja omrežja.

Podrobnosti

Vir. SODO

]]>
Energetska infrastruktura
news-4484Fri, 08 Jan 2021 11:40:55 +0100Javna obravnava Uredbe o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-dopolnitvi-uredbe-o-obnovljivih-virih-energije-v-prometu-4484/Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 380. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog dopolnitve uredbe za javno obravnavo. Predpis zapolnjuje pravno praznino na področju obveznosti doseganja deležev obnovljivih virov energije (OVE) v prometu v letu 2021 do sprejetja nove evropske zakonodaje na tem področju.Obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije (OVE) za promet na trg ureja Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16), ki v 4. členu določa doseganje predpisanega energijskega deleža OVE v prometu s strani distributerjev v posamičnih letih v obdobju od 2017 do 2020.

Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov  v 25. členu določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz OVE v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju do leta 2030 doseže vsaj 14 %. Predmetna direktiva je v postopku prenosa v nacionalni pravni red. Ker bo prišlo v obdobju do sprejetja nove zakonodaje na področju OVE, ki bo prenovila mehanizme za doseganje deležev OVE v prometu, do pravne praznine, je nujno potrebno zagotoviti kontinuiteto obveznosti doseganja predpisanega energijskega deleža OVE tudi po letu 2020.

Predlog uredbe posledično v okviru dopolnjenega 4. člena določa obveznost doseganja deleža OVE v letu 2021, kjer je predpisano doseganje skupnega energijskega deleža OVE v prometu v letu 2021 v višini najmanj 10 %.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 8. 2. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4480Tue, 29 Dec 2020 09:00:00 +0100Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) za leto 2021/nc/novica/n/porocanje-strukture-cen-naftnih-derivatov-bencin-dizel-elko-in-unp-avtoplin-za-leto-20-4480/Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2021. Poročila za prvi teden 2021 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motonih vozil je potrebno oddati v petek 8. 1. 2020.Na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016, 24/2016 - popr.) so izbrani gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi in trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, zavezani za redno tedensko poročanje podatkov, ki so potrebni za izračun maloprodajne cene naftnih derivatov.

Poročanje v letu 2021 ostane nespremenjeno. Za izračun maloprodajne cene se poročajo:

 • prodane količine naftnega derivata na vseh prodajnih mestih za obdobje poročanja (litri),
 • fakturirana realizacija za obdobje poročanja povečana za stopnjo DDV (EUR) ter
 • relevantna osnova nabavne cene (EUR/liter).

Na podlagi vnešenih podatkov se samodejno izračuna celotna struktura maloprodajne cene.

Rok za poročanje je vsak petek do 15. ure, rok za poročanje za 1. teden 2021 je tako 8. 1. 2021.

Poročila, ki so aktivirana za leto 2021 imajo naslednje oznake:

 • Bencin 2021;
 • Dizel 2021;
 • ELKO 2020;
 • UNP 2020-P.

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri skrbniku podatkov in administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499) in skrbnici podatkov (jolanda.gros@gov.si; tel: 01/478-84-95).

MZI - Administracija EPOS

]]>
E-poročanje
news-4482Thu, 24 Dec 2020 14:49:00 +0100Izdana Uredba o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije/nc/novica/n/izdana-uredba-o-spremembah-uredbe-o-samooskrbi-z-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-4482/Vlada RS je na včerajšnji 46. redni seji izdala spremembo Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero se odpravljajo administrativne ovire za oblikovanje skupnostne samooskrbe in poenostavlja postopek priključevanja teh naprav na omrežje. Predlagane spremembe omogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev na področju OVE, ki so opredeljeni v sprejetem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Vlada RS je marca 2019 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS. št. 17/2019), ki med drugim določa tri oblike samooskrbe: individualno samooskrbo, samooskrbo v večstanovanjskih stavbah (skupinska samooskrba) in skupnost OVE, ki povezuje odjemalce znotraj iste transformatorske postaje. Uredba je implementirala napredne rešitve za spodbujanje samooskrbe, predvsem na področju individualne samooskrbe. V praksi so se v času od sprejema uredbe pokazale določene pomanjkljivosti, predvsem pri uvajanju skupnostne samooskrbe. Skladno z zahtevami OVE direktive je potrebno poenotiti in poenostaviti postopke priključevanja naprav na OVE in odpraviti administrativne ovire, kar je ključen namen sprememb uredbe.

Z izdanimi spremembami uredbe se bodo z namenom okrepitve investicij v projekte skupnostne samooskrbe odpravile administrativne ovire za oblikovanje skupnostne samooskrbe in poenostavil postopek priključevanja teh naprav na omrežje.

Sprememba ne omejuje več največje priključne moči naprave za skupnostno samooskrbo, ampak omogoča nameščanje naprav za samooskrbo, kjer bo dejanska moč naprave odvisna od tehničnih možnosti oz. zmogljivosti omrežja in stavbe, na kateri bo naprava postavljena in ne od števila članov, ki so vključeni v skupnostno samooskrbo.

Pozitivne posledice bodo tudi manjša tveganja medsebojnega sodelovanja članov v skupnostni samooskrbi, saj bodo odslej člani skupnostne samooskrbe lahko prosto vstopali in izstopali iz skupnostne samooskrbe tudi po priključitvi naprave za samooskrbo.

Novelacija Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije skladno s področno zakonodajo nadaljuje spodbujanje rabe OVE z namenom povečanja deleža OVE v rabi bruto končne energije v Sloveniji, kar je opredeljeno v sprejetem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN).

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4481Thu, 24 Dec 2020 14:42:00 +0100Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1)/nc/novica/n/javna-obravnava-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-rudarstvu-zrud-1-4481/Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Predlagana novela prepoveduje obsežno hidravlično lomljenje, odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, izboljšuje sistemske ureditve za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami preko poenostavitev in skrajšanja nekaterih postopkov, do sedaj nejasno urejene postopke iz področja opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu in inšpekcijskega nadzora pa bolje regulira.V predlogu novele zakone so upoštevane pripombe na različico predloga, ki je bila v javni obravnavi od julija do septembra 2019.

Temeljna načela predlaganega zakona so:

 • prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja;
 • enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami;
 • sorazmerno poseganje v lastninsko pravico in pravico občin do določanja namenske rabe prostora;
 • v največji možni meri zagotoviti, da se izkoriščanje mineralnih surovin ne bo izvajalo brez poprej pridobljene rudarske pravice in koncesije;
 • poenotenje razumevanja pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnega prostora;
 • učinkovito izvajanje postopkov opustitve izkoriščanja.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

 • ureditev do sedaj ne urejenih ali premalo urejenih področij, poenostavitev in skrajšanje nekaterih postopkov, dodajanje novih pojmov ter popravek napak, ki jih je vsebovala prvotna različica zakona;
 • ročno vodena rudarski kataster in rudarski register se nadomeščata s sodobno elektronsko Zbirko rudarskih podatkov;
 • črtanje določila o ustanovitvi Rudarskega sklada, ki nikoli ni bil ustanovljen;
 • pristojnosti nosilca urejanja prostora za področje rudarstva se prenašajo na Geološki zavod Slovenije;
 • v Sloveniji se prepoveduje obsežno hidravlično lomljenje, pod strogimi pogoji (ki so bistveno zahtevnejši od priporočil Evropske komisije) pa se dopušča lomljenje manjšega obsega, ki je lahko koristno na različnih področjih;
 • v posebnih primerih se omogoča podaljšanje rudarskih pravic kljub neskladnosti s prostorskimi akti. V primerih, ko gre za velike površine pridobivanih prostorov, na katerih se izkoriščajo mineralne surovine za predelovalno industrijo, industrijo gradbenih materialov in proizvodov ali geoenergetskih surovin, se omogoča podaljšanje rudarske pravice tudi, če nosilec rudarske pravice nima pridobljene pravice izvajati rudarska dela na vseh zemljiščih znotraj pridobivalnega prostora;
 • definiranje pojmov s področja sanacije pridobivalnega prostora, ki so se do sedaj v praksi sicer uporabljali, zakon pa njihovega pomena ni definiral, zato je prihajalo do neenakega razumevanja;
 • natančnejše urejanje pogojev za opravljanje reguliranih storitev v rudarstvu, uvedba nove storitve "vodenje tehnične službe", ki jo je prvotni zakon pomotoma izpustil;
 • zaostrovanje zahteve glede pridobivanja mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del in agromelioraciji ter v primeru sanacije nelegalnega kopa.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. 1. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4483Thu, 24 Dec 2020 09:28:00 +0100Sklep o izvedbi DPN za polje vetrnih elektrarn Mislinja /nc/novica/n/sklep-o-izvedbi-dpn-za-polje-vetrnih-elektrarn-mislinja-4483/Vlada RS je na včerajšnji 46. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za polje vetrnih elektrarn Mislinja. Pobudo za pripravo DPN je podalo Ministrstvo za infrastrukturo.Na podlagi osmega odstavka 84. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obvestilo javnost o podani pobudi. Pobuda in javno naznanilo sta bila od 13. junija 2019 do 26. julija 2019 javno objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Pripravljavec je od junija 2019 do septembra 2020, v skladu z ZUreP-2, pridobil smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ter odločbo Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, pri Ministrstvu za okolje in prostor, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, v kateri se izvede tudi presoja sprejemljivosti na varovani območji narave.

Na podlagi analize smernic je bilo število vetrnic s predlaganih 15 v pobudi zmanjšano na 4. Skupna nazivna moč polja vetrnih elektrarn bo največ do 45 MW.  

Sklep v skladu z drugim odstavkom 86. člena ZUreP-2 vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in okvirnim območjem ter občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev, navedbe o pobudniku in investitorju državnega prostorskega načrta, nosilcih urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev.

Vir: MOP

]]>
Energetska infrastruktura
news-4469Tue, 22 Dec 2020 13:54:00 +0100Pripravljen osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga/nc/novica/n/pripravljen-osnutek-okoljskega-porocila-za-nacionalno-strategijo-za-izstop-iz-premoga-4469/Po zaključenem delovnem sklopu vsebinjenja je bil pripravljen osnutek okoljskega poročila, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z osnutkom Strategije, Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja in drugimi prilogami in gradivi iz delovnega sklopa vsebinjenje posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor.Skladno z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor in ZVO-1 je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) dolžno pripraviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe Strategije na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se Strategija nanaša.

Skladno s tem je bilo v septembru in oktobru opravljeno vsebinjenje, ki predstavlja podlago za pripravo osnutka okoljskega poročila. Več informacij o delovnem sklopu vsebinjenja je dostopnih na spletni podstrani »Vsebinjenje«. Osnutek okoljskega poročila je bil pripravljen v oktobru, novembru in decembru. Danes je Ministrstvo za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo Osnutek Strategije, Osnutek okoljskega poročila skupaj z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja in drugimi prilogami ter vsa gradiva iz delovnega sklopa vsebinjenje.

Osnutek okoljskega poročila ugotavlja, da bi bil vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje pozitiven in na nekatere nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši negativni vpliv ambiciozni scenarij (izstop iz premoga 2033), sledi finančno vzdržen scenarij (izstop iz premoga 2038), medtem ko bi imel največji negativni vpliv fleksibilen scenarij (izstop iz premoga 2042). Dodatne simulacije so pokazale, da bi ob obstoječih ciljih obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2038. Upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %) pa bi obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne. V primeru neizvedbe Strategije bi se poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov. V Osnutku okoljskega poročila so predlagani tudi omilitveni ukrepi in priporočila, ki naj se jih vključi v Strategijo in upošteva pri njeni izvedbi, kar bo prispevalo h krepitvi pozitivnih vplivov in omilitvi negativnih vplivov izvedbe Strategije na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino.

Informacije o pripravi osnutka okoljskega poročila in vsi dokumenti so dostopni na spletni podstrani »Priprava okoljskega poročila«. Ministrstvo za infrastrukturo bo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom EIMV, predvidoma v mesecu decembru pripravilo tudi interno strokovno delavnico, ki bo namenjena mnenjedajalcem in stranskim udeležencem, na kateri bo predstavljeno okoljsko poročilo.

Nadaljnji koraki
Ministrstvo za okolje in prostor je dolžno v 30 dneh od prejema posredovanih dokumentov odgovoriti, da je okoljsko poročilo ustrezno ali zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami. V primeru pozitivnega mnenja bo sledila javna obravnava Strategije in okoljskega poročila. V nasprotnem primeru bo Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom EIMV, osnutek okoljskega poročila ustrezno dopolnilo skladno s prejetim pisnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor in mu ga ponovno posredovalo v preučitev sprejemljivosti.

Vir: MZI

]]>
Opuščanje rabe premoga
news-4479Fri, 18 Dec 2020 12:51:11 +0100Evalvacija priprave NEPN ter izvedbe njegove celovite presoje vplivov na okolje/nc/novica/n/evalvacija-priprave-nepn-ter-izvedbe-njegove-celovite-presoje-vplivov-na-okolje-4479/Ob zaključku projekta priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in izvedbe njegove celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) sta bili pripravljeni tudi njuni evalvaciji. Dokumenta interpretirata pridobljene izkušnje in spoznanja pri pripravi NEPN in podajata ključna priporočila za izboljšanje načrtovanja priprave in posodobitve NEPN.Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, ki je državam članicam EU naložila pripravo celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN), je začela veljati 21. decembra 2018 in države članice so morale do 31. decembra 2018 že predložiti osnutek NEPN ter do 31. decembra 2019 tudi končni sprejeti NEPN. V letu 2019 je tako v Sloveniji potekala izjemno intenzivna priprava NEPN, za katero je bilo treba skladno z odločitvijo Ministrstva za okolje in prostor izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Oba procesa sta bila uspešno izpeljana in Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela NEPN, ki je bil dan kasneje tudi predložen Evropski komisiji.

Ob zaključku projekta CPVO za NEPN, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije, je njegov izvajalec, konzorcij institucij pod vodstvom EIMV, skupaj s predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za infrastrukturo in izvajalca priprave osnutka NEPN (konzorcij institucij pod vodstvom IJS) pripravil evalvacijo njegove izvedbe. Slednja je bila pomemben prispevek pri zaključni evalvaciji, ki sta jo pripravila Ministrstvo za infrastrukturo in IJS kot vodilni partner konzorcija, ki je pripravil strokovne podlage za NEPN in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije ter njuna osnutka.

Spodaj so tako povzete ključne pridobljene izkušnje in spoznanja pri pripravi NEPN:

 • sodelovanje in dialog na vseh ravneh (izvajalci, ministrstvo, resorji, javnost) sta ključna za uspešno pripravo NEPN in njegovo CPVO;
 • priprava NEPN je postopkovno in vsebinsko izjemno obsežna in kompleksna aktivnost, ki terja ustrezno kadrovsko in strokovno podporo in celovito predhodno strateško načrtovanje;
 • potrebno je zadostno časovno obdobje za kakovostno in celovito izvedbo vseh aktivnosti.

Ključna priporočila za izboljšanje načrtovanja priprave in izvedbe priprave (posodobitve) NEPN:

 • ohraniti in še okrepiti dialog in sodelovanje na vseh ravneh, vključno z aktivnostmi energetskega in podnebnega opismenjevanja splošne javnosti in zainteresiranih deležnikov;
 • ohraniti dobro prakso oblikovanja močne strokovne skupine (konzorcija institucij) za pripravo predloga posodobitve NEPN in močno strokovno skupino (konzorcija institucij) za morebitno izvedbo njegove CPVO;
 • nujno je pravočasno predhodno strateško načrtovati izvedbo priprave predloga posodobitve NEPN in njegove CPVO ter zagotoviti ustrezno časovno obdobje za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, v povezavi s čimer je bila predlagana tudi indikativna časovnica priprave posodobitve NEPN.

Obe evalvaciji sta z dodatnimi informacijami dostopni na spletni platformi NEPN - Evalvacija priprave NEPN in CPVO ter prek spodnjih dveh povezav:

Ministrstvo je ob zaključku priprave NEPN na spletni platformi NEPN - Dokumenti objavilo tudi:

Ministrstvo je objavilo tudi Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji, ki jih je Evropska komisija sprejela 19. novembra 2020.

V nadaljevanju bo ministrstvo svoje napore usmerilo v izvajanje NEPN in bo skladno s tem v prvi polovici leta 2021 tudi pripravilo pregled izvajanja ukrepov NEPN v letu 2020 in načrtovanih aktivnosti v letu 2021.

Vsem deležnikom, ki so sodelovali v procesu priprave NEPN in njegove CPVO, se iskreno zahvaljujemo za njihov trud, čas ter vse pripombe in predloge, ki so kumulativno pomembno prispevale k izvedbi priprave NEPN in, kar je najpomembneje, k oblikovanju energetskih in podnebnih politik, ukrepov in ciljev do leta 2030!

Sedaj je čas, da se usmerimo v njihovo izvedbo, ki ji bo sledila tudi posodobitev NEPN v letih 2023 in 2024, skladno s povišano ambicijo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov na ravni Unije (vsaj -55 % do leta 2030) ter nadgradnjo energetskih in podnebnih politik, ki bo temu sledila v prihodnjih letih, in upoštevajoč odločitev Slovenije o izstopu iz premoga, ki jo pričakujemo v prihodnjem letu.

Vsem želimo miren preostanek leta 2020 ter zdravo in optimistično leto 2021!

Vir: MZI

]]>
Nacionalni energetski in podnebni načrt
news-4478Thu, 17 Dec 2020 15:17:15 +0100Izdana Uredba o rudarski pravici v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana/nc/novica/n/izdana-uredba-o-rudarski-pravici-v-pridobivalnem-prostoru-lipica-ii-sever-v-obcini-sezan-4478/Vlada RS je na včerajšnji 44. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 191/2020.Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Skladno z prvim odstavkom 34. člena ZRud-1 se koncesija za izkoriščanje za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, skladno z drugim odstavkom 34. člena ZRud-1 pa lahko tudi podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih pogojev.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine naravni  kamen–apnenec v količini 390.876 kubičnih metrov v raščenem stanju. Uredba določa podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru prostoru Lipica II – sever s površino 2,9913 hektara do k.+330 m nadmorske višine v občini Sežana pravni osebi MARMOR, Sežana d.d. za obdobje 39 let.

Sklepanje koncesijske pogodbe se skladno z Zakonom o rudarstvu začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice. Po sklenitvi koncesijske pogodbe bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezan plačevanju rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4476Thu, 17 Dec 2020 13:14:17 +0100Soglasje družbi ELES za ustanovitev hčerinske družbe OPERATO, d.o.o. /nc/novica/n/soglasje-druzbi-eles-za-ustanovitev-hcerinske-druzbe-operato-doo-4476/Vlada RS je na včerajšnji 44. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES, d.o.o. izdala soglasje, da se ustanovi hčerinska družba OPERATO, d.o.o. z namenom trženja produkta SUMO.Tržni produkt SUMO so razvili v družbi ELES in ga zaradi opravljanja regulirane dejavnosti operaterja omrežja samostojno v okvire krovne družbe ne more tržiti v evropskem prostoru. Operaterji prenosnega omrežja se v Evropi združujejo v okviru družbe ENTSO-E, kjer potekajo številne razprave na različnih nivojih, od tehničnih do odločevalskih. V kolikor bi se ELES v tem okolju predstavljal kot sistemski operater in hkrati kot ponudnik tržne rešitve za sistemske operaterje, bi težko ohranjal neodvisnost in objektivnost v strokovnih razpravah. Hkrati bi tudi evropski partnerji do družbe ELES dobili drugačno percepcijo.

Z ustanovitvijo nove hčerinske družbe OPERATO, d.o.o. bi uspeli ohraniti večjo mero objektivnosti kot operater omrežja, kar se je že pokazalo pri drugih operaterjih, recimo belgijskem, italijanskem ali norveškem, ki so vsi ustanovili družbe, ki nudijo tržne storitve (tudi) drugim operaterjem omrežja. Nadzorni svet se je na svoji 8. seji dne 20. oktobra 2020 seznanil s predlogom za ustanovitev hčerinske družbe in s predlogi dokumentov za njeno ustanovitev.

Vlada kot skupščina se skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da mora organ nadzor seznaniti skupščino družbe s Pravili za določanje drugih pravic, seznani s Pravili za določanje drugih pravic direktorja ELES, d.o. o., ki jih je nadzorni svet družbe sprejel 29. septembra 2020.

Vir: MZI

]]>
Upravljanje naložb
news-4477Thu, 17 Dec 2020 09:36:00 +0100Za izboljšanje zraka v Zasavju več kot milijon evrov/nc/novica/n/za-izboljsanje-zraka-v-zasavju-vec-kot-milijon-evrov-4477/Vlada RS je na včerajšnji 44. redni seji izdala Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. V občinah Trbovlje in Zagorje ob Savi se skupaj načrtuje za uresničitev ukrepov 1.038.571 EUR, od tega za ukrepe na področju ogrevanja 468.571 EUR, na področju prometa pa 570.000 EUR.Na območjih, kjer so presežene mejne vrednosti koncentracij za delce (PM10), se v Sloveniji izvajajo načrti za kakovost zraka. Namen načrta je v najkrajšem času zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi po Direktivi 2008/50/ES.

Izvajanje odloka bo imelo pozitivne učinke tudi za gospodarstvo, zlasti zato, ker bodo finančni viri iz kohezijskih sredstev uporabljeni s pomočjo gospodarskih subjektov na različnih področjih, kot so: za gradbeništvo skozi energetske sanacije stavb in širitve daljinskega ogrevanja, širitve omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom, vzpostavitev novih mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso; za promet širitev urejanje postajališč, širitev sistema izposoje koles, obnova voznega parka mestnega potniškega prometa in komunalnih vozil in tako naprej.

Pokazalo se je, da je strateški pristop k odloku pravilen in se ob novelaciji odloka in programa nadaljuje. Načrti kakovosti zraka so pripravljeni v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Ministrstvom za okolje in prostor. Načrti kakovosti zraka bodo tudi v prihodnje predvsem temeljili na ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti. Ker gre za povečini urbana področja, bodo usmeritve načrtov pomemben element trajnostnega urbanega razvoja, tako na področju mobilnosti, kot tudi na področju energetike in prostorskega načrtovanja. Pri tem bo ključno usklajeno načrtovanje ukrepov in razvoja na teh področjih in uveljavljanje ukrepov s sinergijskimi učinki za učinkovito rabo energije, trajnostno mobilnost in varstvo okolja.

Viri sredstev so enaki kot v prejšnjem odloku: občine, spodbude države, sredstva drugih subjektov in gospodinjstev. Ažurirani so tudi podatki ARSO o rezultatih meritev kakovosti zraka. Spodbude države bodo financirane iz sredstev prihrankov energije po Energetskem zakonu, Sklada podnebnih sprememb in Kohezijskih sredstev za obdobje 2021-2022 in sredstev iz skladov Evropske unije za obdobje 2021-2027.

Vir: MOP

]]>
Predpisi SLO
news-4475Wed, 16 Dec 2020 13:08:14 +0100Javna obravnava Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije/nc/novica/n/javna-obravnava-pravilnika-o-metodah-za-dolocanje-prihrankov-energije-4475/Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) objavilo predlog novega Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. Podzakonski akt nadgrajuje in dopolnjuje posamezne metode za izračun prihrankov energije in podaljšuje veljavnost izračunavanja posameznih metod po letu 2020.Na podlagi 12. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Ur. l. RS, št. 158/20) minster, pristojen za energijo, za izvajanje in vrednotenje ukrepov in programov za izboljšanje energetske učinkovitosti s podzakonskim aktom predpiše metode za določanje prihrankov energije in količine energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep).

Predlog pravilnika torej določa metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, ki se izvajajo za doseganje obveznosti 10. člena ZURE. Pravilnik za posamezne ukrepe določa tudi izračun povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida (CO2).

S pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2018/2002/EU o energetski učinkovitosti.

Pravilnik vsebuje štiri priloge:

 • v Prilogi I so določene metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, ter povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2. V predlog pravilnika je vključenih 34 metod, ki so nadgrajene in dopolnjene glede na veljavni pravilnik;
 • Priloga II določa trajanje učinkov posameznih ukrepov;
 • v Prilogi III so predpisani emisijski faktorji za izračun zmanjšanja izpustov CO2;
 • Prilogi IV določa pretvorbene faktorje za izračun energijske vsebnosti goriv za končno rabo.

Nov pravilnik bo nadomestil obstoječi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15, 14/17 in 158/20 – ZURE), ki je bil sprejet na podlagi Energetskega zakona (EZ-1).

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 17. 1. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

]]>
Predpisi SLO
news-4474Tue, 15 Dec 2020 14:18:00 +0100Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo/nc/novica/n/javni-poziv-k-prijavi-projektov-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektrike-iz-ove-in-v-sp-4474/Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 - ZURE) objavila osmi javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju: projekt) na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji in promotorji (v nadaljevanju: prijavitelj) s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS št. 74/16, 74/20).

Prijavitelj v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po javnem pozivu je 10,0 mio EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz prijavljenih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. V prvem krogu je na voljo 9,0 mio EUR za nove proizvodne naprave, v drugem krogu pa 1,0 mio EUR za obnovljene proizvodne naprave; proizvodne naprave na lesno biomaso, ki zaradi starosti niso več upravičene do podpore; in proizvodne naprave, ki niso uspele v postopku prvega kroga.

Izvedba projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna  naprava  mora  biti  izvedena  skladno  z  vsemi  veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije oziroma toplote, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi. Za projekte proizvodnih naprav investitorjev, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja. Promotorji morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini 2 % investicijske vrednosti projekta.

Skrajni rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv za vstop v podporno shemo je 10. 2. 2021.

Podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo

]]>
Javne objave