Javna Naročila

JN8137/2015 Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje – Hrastnik v obdobju 2016 do 2018
Datum objave: 18.11.2015
Datum zaključka: 8. 1. 2016 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Nadzor pri zapiranju premogovnika
Predmet objave:

Skladno z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 26/05 – UPB, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) mora Ministrstvo za infrastrukturo izvesti mednarodni javni razpis za izbor neodvisne strokovne inštitucije, ki bo opravljala nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev v obdobju od leta 2016 do leta 2018.

Na mednarodnem javnem razpisu izbrani izvajalec storitve bo nadzoroval izvajanje programa in porabo sredstev v programskem obdobju skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Ur. l. RS, št. 34/01 in 28/02). S tem javnim naročilom se podrobneje določa: obseg storitev nadzora, organizacija in način opravljanja nadzora ter kritje stroškov izvajanja nadzora.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 8. 1. 2016 do 10. ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Datum javnega odpiranja ponudb je 8. 1. 2016 ob 12.00 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb je Ministrstvo infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, sejna soba 601.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:3020 _blank download>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>Povezava na objavo v portalu javnih naročil


<link http: ted.europa.eu _blank external-link-new-window>Povezava na objavo v Uradnem listu EU

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij:

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 24. 12. 2015 do 10. ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj