Področja

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE) IN SOPROIZVODNJA (SPTE)

Proizvodne naprave na OVE in SPTE
Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE
Deklaracije za proizvodne naprave električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Energetska bilanca obnovljivih virov in odpadkov
ENGIS - Geografski informacijski sistem za področje obnovljivih virov energije
 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE)

Zagotavljanje prihrankov energeije pri končnih odjemalcih
Prispevek za energetsko učinkovitost
Energetska prenova javnih stavb
Energetske izkaznice stavb
Redni pregledi klimatskih sistemov
Bilten "Učinkovito z energijo"


ELEKTRIČNA ENERGIJA

Statistične časovne vrste - Cene električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce
Statistične časovne vrste - Bilanca električne energije na prenosnem in javnem omrežju, proizvodnja in poraba električne energije, tržni deleži dobaviteljev električne energije
Pregled cen električne energije vseh dobaviteljev za gospodinjske odjemalce
Poslovanje podjetij elektrogospodarstva in premogovništva
Omrežnina za uporabo elektroenergetskega omrežja
Trošarina na električno energijo
Energetski projekti skupnega interesa (PCI)


ZEMELJSKI PLIN

Statistične časovne vrste - Cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce
Statistične časovne vrste - Proizvodnja in poraba zemeljskega plina
Energetski projekti skupnega interesa (PCI)


CENE NAFTNIH DERIVATOV

Aktualne cene reguliranih naftnih derivatov v Sloveniji
Statistične časovne vrste - Cene naftnih derivatov, četrtletni in letni podatki
 

ENERGETIKA NA LOKALNEM NIVOJU

Lokalni energetski koncept
Lokalne energetske agencije v Sloveniji
 

OPERATER TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Borzen

ENERGETSKI ZAKON EZ-1

Energetski zakon EZ-1 - predstavitev


ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Energetsko dovoljenje in register
Splošne smernice s področja energetike
Državni prostorski načrti (DPN) - javne razgrnitve in seznanitve
Statistične časovne vrste - Investicijska vlaganja v energetske objekte

 

UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB

Upravljanje družb ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o.

 

PRIDOBIVANJE IN RAZISKOVANJE MINERALNIH SUROVIN - RUDARSTVO

Koncesija za izkoriščanje mineralnih surovin
Naravovarstvene smernice za pridobivalne prostore
Dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin
Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

Opustitev izkoriščanja mineralnih surovin
Odmera rudarske koncesnine, rudarske sanacnine in nadomestila za pridobljeno mineralno surovino ob izvajanju gradbenih del ali melioracije

Rudarska knjiga
Državna rudarska strategija
Bilten Mineralne surovine
Statistične časovne vrste - Izkop in energija izkopanega premoga
Plitva geotermalna energija

 

STRATEŠKI DOKUMENTI IN POROČILA

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)
Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe (AN-sNES)
Dolgoročna strategija energetsko prenovo stavb do 2050
Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega razvoja
Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014-2020
Razvojni načrti operaterjev sistema
Dolgoročno načrtovanje energetske politike
Državna rudarska strategija
Letna energetska bilanca republike Slovenije
Poslovanje podjetij elektrogospodarstva in premogovništva
Poročilo o stanju na področju energetike


REGULATOR TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Agencija za energijo© 2012 - 2024 Portal Energetika