Področja

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)

Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE
Deklaracije za proizvodne naprave električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE
Statistične časovne vrste - Energetska bilanca obnovljivih virov in odpadkov
ENGIS - Geografski informacijski sistem za področje obnovljivih virov energije
Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE)


UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE)

Zagotavljanje prihrankov energeije pri končnih odjemalcih
Prispevek za energetsko učinkovitost
Energetska prenova javnih stavb
Energetske izkaznice stavb
Redni pregledi klimatskih sistemov
Bilten "Učinkovito z energijo"
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost (AN-URE)

 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Statistične časovne vrste - Cene električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce 
Statistične časovne vrste - Bilanca električne energije na prenosnem in javnem omrežju, proizvodnja in poraba električne energije, tržni deleži dobaviteljev električne energije
Pregled cen električne energije vseh dobaviteljev za gospodinjske odjemalce
Poslovanje podjetij elektrogospodarstva in premogovništva
Cena za uporabo elektroenergetskega omrežja

Trošarina na električno energijo
Energetski projekti skupnega interesa (PCI)


ZEMELJSKI PLIN

Statistične časovne vrste - Cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce
Statistične časovne vrste - Proizvodnja in poraba zemeljskega plina
Energetski projekti skupnega interesa (PCI)

 
CENE NAFTNIH DERIVATOV
Aktualne cene reguliranih naftnih derivatov v Sloveniji
Statistične časovne vrste - Cene naftnih derivatov, četrtletni in letni podatki

 
ENERGETIKA NA LOKALNEM NIVOJU
Lokalni energetski koncept
Lokalne energetske agencije v Sloveniji

OPERATER TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Borzen


ENERGETSKI ZAKON EZ-1

Energetski zakon EZ-1 - predstavitev


ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Energetsko dovoljenje in register
Splošne smernice s področja energetike
Državni prostorski načrti (DPN) - javne razgrnitve in seznanitve
Statistične časovne vrste - Investicijska vlaganja v energetske objekte


UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
Upravljanje družb ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o.


PRIDOBIVANJE IN RAZISKOVANJE MINERALNIH SUROVIN - RUDARSTVO

Koncesija za izkoriščanje mineralnih surovin
Naravovarstvene smernice za pridobivalne prostore

Dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin
Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

Opustitev izkoriščanja mineralnih surovin
Odmera rudarske koncesnine, rudarske sanacnine in nadomestila za pridobljeno mineralno surovino ob izvajanju gradbenih del ali melioracije

Rudarska knjiga
Državna rudarska strategija
Bilten Mineralne surovine

Statistične časovne vrste - Izkop in energija izkopanega premoga
Plitva geotermalna energija


STRATEŠKI DOKUMENTI IN POROČILA
Akcijski načrt za obnovljivo energijo (AN-OVE)
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost (AN-URE)
Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe (AN-sNES)
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014-2020

Razvojni načrti operaterjev sistema

Dolgoročno načrtovanje energetske politike

Državna rudarska strategija

Letna energetska bilanca republike Slovenije

Poslovanje podjetij elektrogospodarstva in premogovništva

Poročilo o stanju na področju energetike


NACIONALNI REGULATOR TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM
Agencija za energijo