Dokumenti

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Okolje
Tematika: Energetska politika, podnebna politika
Ključne besede: Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg, raziskave, inovacije in konkurenčnost.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Energetska politika, okoljska politika
Ključne besede: nacionalna strategija, opuščanje rabe premoga, prestrukturiranje, premogovne regije, Savinjsko-Šaleška regija, Zasavska regija, Premogovnik Velenje, TEŠ, območni načrt, Platforma za premogovne regije v prehodu, celovita presoja vplivov na okolje.

AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2010/31/ES, skoraj nič-energijska stavba, novogradnja, celovita energijska prenova, nacionalni stavbni fond, ukrepi, instrumenti

STRATEGIJA ZA VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Promet
Tematika: Alternativna goriva
Ključne besede: Direktiva 2014/94/EU, strategija, akcijski načrt, nacionalni cilji, ukrepi, električna energija, stisnjen zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, biometan, bio-goriva, vodik, polnilna infrastruktura.

RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

Izdajatelj: Sistemski operaterji omrežja
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, zemeljski plin
Ključne besede: 10-letni razvojni načrt,  operater prenosnega omrežja električne energije, operater distribucijskega omrežja električne energije, operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2012/27/EU, Direktiva 2010/31/EU, energetska prenova stavb, stavbni fond, stanovanjski sektor, ožji javni sektor, zasebni storitveni sektor, politike, ukrepi, stroškovno učinkoviti pristopi, ocena prihrankov, energetsko pogodbeništvo, ESCO.

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Področje: Evropska kohezijska politika
Tematika: promet, infrastruktura, okolje, energija
Ključne besede: trajnostna raba energije, prometna in železniška infrastruktura, komunalni odpadki, oskrba s pitno vodo, učinkovita raba energije.

NAČRT PRIPRAVLJENOSTI NA TVEGANJA V SEKTORJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija
Ključne besede: oskrba z električno energijo, obvladovanje krize, sistemski operater, scenariji za krize, kibernetski napad, fizični napad, naravna nesreča, tehnična okvara, pandemija

STATISTIČNE PUBLIKACIJE

LETNA ENERGETSKA BILANCA RS

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končna poraba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, jedrska toplota, električna energija, obnovljivi viri energije, hidro energija, energetska odvisnost.

MINERALNE SUROVINE

Izdajatelj: Geološki zavod Slovenije
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: 
energetske, kovinske, nekovinske surovine, nahajališča, rudarske pravice, proizvodnja, zaloge

POSLOVNA POROČILA

INVESTICIJE V ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Investicije, Električna energija
Ključne besede: razvojni načrt, gospodarski načrt, realizacija, proizvodnja, prenos, distribucija, nove investicije, rekonstrukcije, objekti 

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE

Izdajatelj: Agencija za energijo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, Zemeljski plin, Daljinska toplota
Ključne besede: regulirane dejavnosti, tržne dejavnosti, cene, končna poraba, varstvo potrošnikov, preglednost trgov, daljinsko ogrevanje


© 2012 - 2024 Portal Energetika