Dokumenti

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Okolje
Tematika: Energetska politika, podnebna politika
Ključne besede: Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg, raziskave, inovacije in konkurenčnost.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Energetska politika, okoljska politika
Ključne besede: nacionalna strategija, opuščanje rabe premoga, prestrukturiranje, premogovne regije, Savinjsko-Šaleška regija, Zasavska regija, Premogovnik Velenje, TEŠ, območni načrt, Platforma za premogovne regije v prehodu, celovita presoja vplivov na okolje.

AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2010/31/ES, skoraj nič-energijska stavba, novogradnja, celovita energijska prenova, nacionalni stavbni fond, ukrepi, instrumenti

STRATEGIJA ZA VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Promet
Tematika: Alternativna goriva
Ključne besede: Direktiva 2014/94/EU, strategija, akcijski načrt, nacionalni cilji, ukrepi, električna energija, stisnjen zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, biometan, bio-goriva, vodik, polnilna infrastruktura.

RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

Izdajatelj: Sistemski operaterji omrežja
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, zemeljski plin
Ključne besede: 10-letni razvojni načrt,  operater prenosnega omrežja električne energije, operater distribucijskega omrežja električne energije, operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2012/27/EU, Direktiva 2010/31/EU, energetska prenova stavb, stavbni fond, stanovanjski sektor, ožji javni sektor, zasebni storitveni sektor, politike, ukrepi, stroškovno učinkoviti pristopi, ocena prihrankov, energetsko pogodbeništvo, ESCO.

DRŽAVNA RUDARSKA STRATEGIJA

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: gospodarjenje, naravni viri, raziskovanje, zaloge, viri, izkoriščanje, programske usmeritve, akcijski načrt

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Področje: Evropska kohezijska politika
Tematika: promet, infrastruktura, okolje, energija
Ključne besede: trajnostna raba energije, prometna in železniška infrastruktura, komunalni odpadki, oskrba s pitno vodo, učinkovita raba energije.

STATISTIČNE PUBLIKACIJE

LETNA ENERGETSKA BILANCA RS

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končna poraba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, jedrska toplota, električna energija, obnovljivi viri energije, hidro energija, energetska odvisnost.

MINERALNE SUROVINE

Izdajatelj: Geološki zavod Slovenije
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: 
energetske, kovinske, nekovinske surovine, nahajališča, rudarske pravice, proizvodnja, zaloge

POSLOVNA POROČILA

INVESTICIJE V ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Investicije, Električna energija
Ključne besede: razvojni načrt, gospodarski načrt, realizacija, proizvodnja, prenos, distribucija, nove investicije, rekonstrukcije, objekti 

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE

Izdajatelj: Agencija za energijo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, Zemeljski plin, Daljinska toplota
Ključne besede: regulirane dejavnosti, tržne dejavnosti, cene, končna poraba, varstvo potrošnikov, preglednost trgov, daljinsko ogrevanje


© 2012 - 2023 Portal Energetika