Dokumenti

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Okolje
Tematika: Energetska politika, podnebna politika
Ključne besede: Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg, raziskave, inovacije in konkurenčnost.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Energetska politika, okoljska politika
Ključne besede: nacionalna strategija, opuščanje rabe premoga, prestrukturiranje, premogovne regije, Savinjsko-Šaleška regija, Zasavska regija, Premogovnik Velenje, TEŠ, območni načrt, Platforma za premogovne regije v prehodu, celovita presoja vplivov na okolje.

AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2010/31/ES, skoraj nič-energijska stavba, novogradnja, celovita energijska prenova, nacionalni stavbni fond, ukrepi, instrumenti

AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Obnovljivi viri energije
Ključne besede: Direktiva 2009/28/ES, akcijski načrt, AN-OVE, nacionalni cilji, ukrepi, sektorski cilji, ocene učinkov, programi, elektrika, toplota, promet, delež OVE v končni porabi energije.

AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2006/32/ES, Direktiva 2012/27/ES, AN-URE 1, AN-URE 2, AN-URE 2020, energetska učinkovitost, prihranek energije, prihranki emisij, cilji, instrumenti, ukrepi, finančne spodbude  

STRATEGIJA ZA VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Promet
Tematika: Alternativna goriva
Ključne besede: Direktiva 2014/94/EU, strategija, akcijski načrt, nacionalni cilji, ukrepi, električna energija, stisnjen zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, biometan, bio-goriva, vodik, polnilna infrastruktura.

RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

Izdajatelj: Sistemski operaterji omrežja
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, zemeljski plin
Ključne besede: 10-letni razvojni načrt,  operater prenosnega omrežja električne energije, operater distribucijskega omrežja električne energije, operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije
Ključne besede: Direktiva 2012/27/EU, Direktiva 2010/31/EU, energetska prenova stavb, stavbni fond, stanovanjski sektor, ožji javni sektor, zasebni storitveni sektor, politike, ukrepi, stroškovno učinkoviti pristopi, ocena prihrankov, energetsko pogodbeništvo, ESCO.

DRŽAVNA RUDARSKA STRATEGIJA

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: gospodarjenje, naravni viri, raziskovanje, zaloge, viri, izkoriščanje, programske usmeritve, akcijski načrt

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska politika
Ključne besede: energetska strategija, zanesljivost oskrbe, okoljska sprejemljivost, konkurenčnost, viri energije, raba energije, obnovljivi viri energije, učinkovira raba energije, zemeljski plin, jedrska energija, naftni derivati, emisije toplogrednih plinov.

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020

Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Področje: Evropska kohezijska politika
Tematika: promet, infrastruktura, okolje, energija
Ključne besede: trajnostna raba energije, prometna in železniška infrastruktura, komunalni odpadki, oskrba s pitno vodo, učinkovita raba energije.

OPERATIVNI PROGRAM UKREPOV ZMANŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Področje: Okoljska politika
Tematika: Varstvo okolja, zraka, podnebja
Ključne besede: operativni program, toplogredni plini, emisije, ogljikov dioksid, potenciali, ukrepi, učinki, načrt financiranja, spremljanje izvajanja.

OSTALE STROKOVNE PODLAGE IN DOKUMENTI

Izdajatelj: Ministrstvo za infarastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: oskrba z energijo, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije
Ključne besede: proizvodnja električne energije, konkurenčnost Slovenije, zanesljivost oskrbe, obnovljivi viri, učinkovira rabe energije, lokalni energetski koncept.


STATISTIČNE PUBLIKACIJE

LETNA ENERGETSKA BILANCA RS

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končna poraba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, jedrska toplota, električna energija, obnovljivi viri energije, hidro energija, energetska odvisnost.

BILTEN UČINKOVITO Z ENERGIJO

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije
Ključne besede: energetska učinkovitost, predpisi, programi, mednarodni projekti, razpisi, učinkovite tehnologije

LETNI ENERGETSKI PREGLED

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska politika
Ključne besede: konkurenčnost, zanesljivost, energetska intenzivnost, cene energije, učinkovita raba, obnovljivi viri energije, emisije, rezerve goriv, kakovost oskrbe

ENERGETSKI STATISTIČNI LETOPIS

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Področje: Energetika
Tematika: Energetka bilanca
Ključne besede: trdna goriva, tekoča goriva, plinasta goriva, električna energija, toplota, energetske bilance, kazalniki

ENERGIJA V SLOVENIJI

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Energetska bilanca
Ključne besede: oskrba z energijo, končna raba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, obnovljivi viri energije, električna energija, toplota, energetska bilanca, 5-letna časovna vrsta.

MINERALNE SUROVINE

Izdajatelj: Geološki zavod Slovenije
Področje: Rudarstvo
Tematika: Mineralne surovine
Ključne besede: 
energetske, kovinske, nekovinske surovine, nahajališča, rudarske pravice, proizvodnja, zaloge


POSLOVNA POROČILA

POSLOVANJE DRUŽB ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika, Rudarstvo
Tematika: Električna energija 

Ključne besede: prenosno omrežje, distribucijsko omrežje, premog, rezultat poslovanja, plače, zaposleni, električna energija, zemeljski plin, gospodinjski odjem, poslovni odjem, podporna shema.

PLAČE V ELEKTROGOSPODARSTVU IN PREMOGOVNIŠTVU

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo

Področje: Energetika, Rudarstvo
Tematika: Plače
Ključne besede: kolektivna pogodba, individulana pogodba, bruto plača, delovna uspešnost, regres, zaposleni, medletni indeks.

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE

Izdajatelj: Agencija za energijo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija, Zemeljski plin, Daljinska toplota
Ključne besede: regulirane dejavnosti, tržne dejavnosti, cene, končna poraba, varstvo potrošnikov, preglednost trgov, daljinsko ogrevanje

CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Električna energija
Ključne besede: gospodinjski odjemalec, dobavitelj, struktura cene električne energije, mesečni strošek računa za elektriko, maloprodajna cena, najcenejši dobavitelj.

INVESTICIJE V ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE

Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Področje: Energetika
Tematika: Investicije, Električna energija
Ključne besede: razvojni načrt, gospodarski načrt, realizacija, proizvodnja, prenos, distribucija, nove investicije, rekonstrukcije, objekti © 2012 - 2021 Portal Energetika