Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2019
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D)  - predlog za javno obravnavo; 18. 7. 2019

  Nedavno sprejeti pravni akti

  LETO 2019
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
  • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 20/2019)
  • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/2019)
  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper (Ur. l. RS, št. 17/2019)
  • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 10/2019)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 10/2019)
  • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Ur. l. RS, št. 6/2019)

  Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2018:  Energetika,  Rudarstvo


                                            

  EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI