PredpisiVELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA


VELJAVNI PRAVNI AKTI - RUDARSTVOPREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVOPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2020

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – predlog za javno obravnavo, 20. 10. 2020;
 • Zakon o oskrbi z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 12. 10. 2020;
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane - predlog za javno obravnavo, 12. oktober 2020;
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za gradnjo podzemnih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti od 1 kV do 400 kV – predlog za javno obravnavo, 8. 10. 2020;
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav – predlog za javno obravnavo, 8. 10. 2020;
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v občini Sežana - predlog za javno obravnavo, 29. 9. 2020.

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2020

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača (Ur. l. RS, št. 124/2020)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 116/2020)
 • Uredba podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana (Ur. l. RS. št. 97/2020)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2020)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Ur.l. RS, št. 65/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož (Ur. l. RS, št. 64/2020)
 • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020)
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 31/2020)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/2020)
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020)
 • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 3/2020)


Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2019:  Energetika,  Rudarstvo                                          

© 2012 - 2020 Portal Energetika