PredpisiVELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA


VELJAVNI PRAVNI AKTI - RUDARSTVOPREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVOPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2022


Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2022

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BITSUZP) (Ur. l. RS, št. 100/2022)
 • Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS, št. 95/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 93/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 52/2022)
 • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 47/2022)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 38/2022)
 • Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 36/2022)
 • Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 26/2022)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 20/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur (Ur. l. RS, št. 6/2022)


Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2021:  Energetika,  Rudarstvo                                          

© 2012 - 2022 Portal Energetika