PredpisiVELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA


VELJAVNI PRAVNI AKTI - RUDARSTVOPREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVOPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2022

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov – predlog za javno obravnavo, 24. 11. 2022

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2022

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 151/2022)
 • Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Ur. l. RS, št. 147/2022)
 • Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. l. RS, št. 142/2022)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 138/2022)
 • Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Ur. l. RS, št. 132/2022)
 • Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) (Ur. l. RS, št. 130/2022)
 • Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) (Ur. l. RS, št. 121/2022)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP) (Ur. l. RS, št. 121/2022)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A) (Ur. l. RS, št. 121/2022)
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 119/2022)
 • Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 118/2022, 119/2022 - popr)
 • Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (Ur. l. RS, št. 117/2022)
 • Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) (Ur. l. RS, št. 117/2022)
 • Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) (Ur. l. RS, št. 114/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 112/2022)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št 110/2022)
 • Uredba o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 107/2022)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BITSUZP) (Ur. l. RS, št. 100/2022)
 • Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 98/2022)
 • Uredba o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS, št. 95/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 93/2022)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 86/2022)
 • Uredba spremembah in dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 86/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 84/2022)
 • Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 52/2022)
 • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 50/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 47/2022)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 38/2022)
 • Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 36/2022)
 • Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 26/2022)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 20/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur (Ur. l. RS, št. 6/2022)


Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2021:  Energetika,  Rudarstvo                                          

© 2012 - 2022 Portal Energetika