PredpisiVELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA


VELJAVNI PRAVNI AKTI - RUDARSTVOPREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVOPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2021


Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2021

 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 184/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica (Ur. l. RS, št. 184/2021)
 • Uredba o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 173/2021)
 • Zakon o oskrbi z električno energijo /ZOEE (Ur. l. RS, št. 172/2021)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 166/2021)
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE (Ur. l. RS, št. 121/2021)
 • Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Ur. l. RS, št. 119/2021)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 87/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna (Ur. l. RS, št. 74/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 74/2021)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 57/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 54/2021)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 42/2021)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 28/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 22/2021)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/2021)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021)


Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2020:  Energetika,  Rudarstvo                                          

© 2012 - 2021 Portal Energetika