Aktualno

 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v 1. trimesečju 2020

  Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu znižala za 6 %, za negospodinjske porabnike pa znižala za 18 %.

  Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 13 %.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o izdaji potrdil o izvoru električne energije in deklaracij za proizvodne naprave

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 3. 7. 2020.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Z uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov ali iz neobnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom, vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, izdajanje potrdil o izvoru električne energije, vodenju registra potrdil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru in sporočanje podatkov za izdajanje potrdil o izvoru.

  več
 • Bilanca električne energije Slovenije za leto 2019

  Leto 2019 je zaznamovala manjša proizvodnja iz hidroelektrarn in termoelektrarn ter večja proizvodnja iz jedrske elektrarne.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2019. Prevzem električne energije je v letu 2019 znašal 23.762 GWh, kar je za 1 % manj kot leta 2018. V letu 2019 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.483 GWh in je bila za 138 GWh manjša kot v letu 2018. Z domačo proizvodnjo je bilo v letu 2019 pokritih 83,5 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Dodaten rok za oddajo prijav na javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

  Vloge za peto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 6. 2020.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 75/2020 objavilo spremembo »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)«, ki dodaja nov rok za oddajo prijav v mesecu juniju 2020.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2020

  Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. trimesečje (junuar - marec) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta znižala za 7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 4 %.

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2020

  Strm padec cen nafte konec marca se bo znatneje odrazil na maloprodajnem trgu v drugem četrtletju 2020.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se na nacionalnem nivoju v 1. četrtletju (januar - marec) 2020 večinoma znižale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva nižje za 1 %, dizelskega goriva pa za 2 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih padla za 4 %.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več


© 2012 - 2020 Portal Energetika