Aktualno

 • V prvem trimesečju leta 2019 višje cene električne energije na maloprodajnem trgu

  Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 13 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 5 %.

  več
 • Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA

  Prvi rok za oddajo prijave je 21. 6. 2019, drugi rok 30. 9. 2019 in skrajni rok 18. 11. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv, s katerim vabi potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA. Z nepovratnimi sredstvi v skupni višini cca. 1,5 mio EUR bo sofinancirana storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja.

  več
 • Prenovljene spodbude Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine in električna vozila

  Socialno šibkim občanom je za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso na voljo 1,0 mio EUR 100 % subvencij.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki razširja nabor upravičencev za 100 % subvencijo. Objavljena tudi nova poziva za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja, ki ohranjata visoke spodbude za e-vozila, znižujeta pa spodbude za priključne hibride.

  več
 • Na voljo posojila SID banke za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb

  Namen posojilnega programa je spodbujanje celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.

  SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana je na podlagi določil Sporazuma o financiranju operacije »Finančni instrumenti 2014-2020« med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SID banko, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sheme pomoči de minimis, priglašene Ministrstvu za finance (št. priglasitve M003-5665493-2018) ter Posebnih pogojev finančnega instrumenta EKP Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020) razpisala EKP Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020).

  več
 • Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2018

  Leto 2018 je zaznamovala večja proizvodnja iz hidroelektrarn in manjša proizvodnja iz termoelektrarn in jedrske elektrarne.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2018. Prevzem električne energije je v letu 2018 znašal 23.933 GWh, kar je za 1 % manj kot leta 2017. V letu 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.621 GWh in je bila za 46 GWh večja kot v letu 2017.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021

  Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 10. 6. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 28/19 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB_2019), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Objava spremembe povabil OJS_2019 in ŠJS_2019

  Naslednji rok za oddajo vlog je 20. 5. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo spremembo »Povabila posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021« (OJS_2019) in »Povabila posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021« (ŠJS_2019).

  več
 • Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2018

  Historični statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju so dostopni v časovni vrsti.

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2018. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2018 dosegel dobavitelj ECE, d.o.o., samo na segmentu gospodinjskega odjema pa je največ električne energije prodal dobavitelj GEN-I, d.o.o..

  več
 • Na četrtem javnem pozivu izbranih 54 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Med prijavljenimi projekti je izbranih 54 projektov s skupno nazivno električno močjo 10,4 MW.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 132 prijav, izbranih pa je bilo 54 projektov, skupne nazive električne moči 10,4 MW. Prijave projektov proizvodnih naprav na tem javnem pozivu so bile prvič pogojene s predložitvijo veljavnega gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta. Med projekti prevladujejo sončne elektrarne.

  več
 • V letu 2018 subvencioniranih 938 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2018 znašala 144,1 EUR/MWh, kar je 5 % manj kot v letu 2017.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3859 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2018 znašala 937,9 GWh, kar je 1 % manj kot leta 2017. Skupaj je bilo v letu 2018 za podpore izplačanih 135,1 mio EUR, kar je 6 % manj kot leta 2017. Največja proizvodnja v letu 2018 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več