Aktualno

 • Elektroenergetska povezava med Madžarsko in Slovenijo v obratovanju

  Daljnovod Cirkovce–Pince je dolg 80,5 kilometra in ima 264 stebrov (Foto: ELES)

  Sistemska operaterja prenosnega omrežja Slovenije (ELES, d.o.o.) in Madžarske (MAVIR d.o.o) sta sporočila, da je bila načrtovana fizična povezava med madžarskim in slovenskim elektroenergetskim sistemom vzpostavljena danes dopoldne. Dajnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo povečal zanesljivost obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečal uvozno zmogljivost prenosnega omrežja v tem delu države, omogočil večjo integracijo trga v regiji in olajšal dostop do vzhodnih trgov z električno energijo.

  več
 • Svet EU dosegel dogovor o višjih ciljih za obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost

  Svet EU je sprejel pogajalska stališča o dveh zakonodajnih predlogih, ki obravnavata energijske vidike podnebnega prehoda EU v okviru svežnja „Pripravljeni na 55“: Direktivi o energiji iz obnovljivih virov in Direktivi o energijski učinkovitosti. Ambicioznejši cilji bodo pomembno prispevali k doseganju splošnega cilja EU do leta 2030 zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

  več
 • Začetek procesa posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

  Dialog in sodelovanje vseh deležnikov (ministrstvo, izvajalci, resorji, javnost) sta ključna dejavnika za uspešno pripravo strateškega dokumenta.

  Ministrstvo za infrastrukturo je začelo s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Proces bo obsegal pregled izvajanja NEPN, posodobitev strokovnih podlag in pripravo osnutka posodobitve NEPN.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v 1. trimesečju 2022

  Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 53 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 183 %.

  Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 68 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta dvignila za 27 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 73 EUR/MWh, kar je 116 % več kot leto prej.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2022

  Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 11 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 144 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 116 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev znižala za 27 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 189 EUR/MWh, kar je 45 % več kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Nepovratne finančne spodbude občanom za energetsko obnovo stavb

  Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka poziva.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in stanovanjskih delov stavb v večnamenskih stavabh. Na voljo je 26 milijonov EUR nepovratnih sredstav za devet različnih ukrepov.

  več
 • Podaljšanje dveh javnih razpisov s področja obnovljivih virov energije (JR DO OVE 2021, JR SE OVE 2021)

  Skrajni rok za prijavo na razpis JR DO OVE 2021 je 1. 9. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 60/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) in spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021). Spremembi prinašata dodaten rok za oddajo vlog v septembru 2022.

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2022

  Nabavne cene pogonskih goriv so se v obdobju enega leta povišale za 60 %.

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2022 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 6 %, dizelskega goriva za 3 % in UNP – avtoplina za 6 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih znižala za 2 %.

  več
 • Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2021

  Leta 2021 je zaznamovala podpovprečna domača proizvodnja in večja potreba po uvozu električne energije.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2021. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 11.738 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 14.142 GWh, kar je 3 % več kot leta 2020. V Sloveniji smo v letu 2021 z domačo proizvodnjo pokrili 83 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Državni zbor potrdil novelo Zakona o rudarstvu

  Državni zbor je na 99. izredni seji je s 54 glasovi za in 0 proti potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki uvaja popolno prepoved hidravličnega lomljenja. Novela zakona prinaša dodatne definicije nekaterih pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnih prostorov, ureditev posebnih primerov podaljšanja rudarske pravice in koncesije, uvajanje digitalne rudarske knjige ter prenos pristojnosti nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje na Geološki zavod Slovenije.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2022 Portal Energetika