Aktualno

 • Javna obravnava Zakona o energetski politiki

  Javna obravnava zakona bo potekala do 1. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon vsebinsko ureja načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo, ureja pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredeljuje energetsko infrastrukturo ter ureja nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike.

  več
 • Izdano energetsko dovoljenje za projekt JEK2

  Skupna električna moč na pragu JEK2 je 1.100 MW s toleranco +/-10 %, predvidena letna proizvodnja električne energije pa 8.800 GWh (Foto: GEN energija).

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi sprejete Dolgoročne podnebne strategije Slovenije ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izdalo energetsko dovoljenje za projekt JEK2, s katerim ministrstvo odpira pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2, kar je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo nizkoogljične Slovenije.

  več
 • Javna obravnava Zakona o oskrbi s toploto

  Javna obravnava zakona bo potekala do 1. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon ureja pogoje za zagotavljanje oskrbe s toploto iz distribucijskega sistema in plini iz distribucijskega sistema, ki ni povezan s prenosnim ali drugim distribucijskim sistemom plina v Republiki Sloveniji.

  več
 • Državni zbor podprl Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

  Zakon je ključen za izvajanje prehoda na čisto energijo in ustrezno naslavlja vse potrebne ukrepe za spodbujanje rabe OVE.

  Državni zbor je 13. 7. 2021 s 57 glasovi za in nobenim proti potrdil nov Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE). Zakon vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije (OVE), določa cilje na področju OVE ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja. Ureja tudi potrdila o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz OVE, skupnosti OVE, rabo OVE v sektorju ogrevanja, hlajenja in v sektorju prometa, dodatno pa tudi informiranje in usposabljanje inštalaterjev. Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 121/2021.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE je možna do 15. 9. 2021.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 - ZURE) objavila deveti javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.

  več
 • Sprejeta Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

  Slovenija bo do leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba.

  Državni zbor Republike Slovenije je dne 13. 7. 2021 z 49 glasovi za in 17 glasovi proti potrdil Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50). Slovenija si s strategijo zastavlja jasen cilj do leta 2050 doseči neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.

  več
 • Javna obravnava Pravilnika o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 13. 8. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za zaščito nizkonapetostnih omrežij in z njimi povezanih transformatorskih postaj pred električnim udarom, tokovno preobremenitvijo in prenapetostjo.

  več
 • Zagotovljenih dodatnih 11,76 milijonov evrov za operacije energetskih prenov stavb širšega javnega sektorja

  Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru objavljenega Povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2021) zaradi povečanega interesa za oddajo vlog objavilo spremembo povabila, v katerem se zvišuje višina razpoložljivih nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za črpanje do zaključka obdobja upravičenosti operacij.

  več
 • Cene naftnih derivatov za drugo četrtletje 2021

  Nabavne cene naftnih derivatov so na visoki ravni in so že presegle nivo cen pred naftno krizo leta 2020.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 2. četrtletju (april - junij) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 9 %, dizelskega goriva za 7 % in UNP – avtoplina za 6 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih narasla za 6 %.

  več
 • Težave s priključevanjem proizvodnih naprav električne energije ter dostopom do omrežja so odpravljene

  Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo nov Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje, ki poenostavlja postopke in odpravlja težave pri izvajanju Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije. Pravilnik, ki je začel veljati z današjim dnem, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2021.

  več
 • Objavljena Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Akcijska načrta za prehod iz premoga za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo. Akcijska načrta je pripravilo svetovalno podjetje Deloitte v sodelovanju z regionalnimi in nacionalnimi deležniki. Na podlagi akcijskih načrtov bosta v prihodnjih mesecih pripravljena območna načrta za obe regiji.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega v prvem trimesečju 2021

  Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju znižala za 3 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju nižja za 6 %.

  Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 53 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 9 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 34 EUR/MWh, kar je 3 % manj kot leto prej.

  več
 • Vlada določila besedilo Zakona o oskrbi z električno energijo

  Vlada RS je na 80. redni seji določila besedilo predloga Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), čigar namen je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2021 Portal Energetika