Aktualno

 • Izdan Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdalo nov Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije. Podzakonski akt nadgrajuje in dopolnjuje posamezne metode za izračun prihrankov energije in podaljšuje veljavnost izračunavanja posameznih metod po letu 2020.

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2021

  Nabavne cene naftnih derivatov so ob koncu 1. četrtletja 2021 ponovno dosegle raven pred naftno krizo leta 2020.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 10 %, dizelskega goriva za 12 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih narasla za 13 %.

  več
 • Na osmem javnem pozivu izbranih 83 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 8,5 mio EUR sredstev.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 89 prijav, izbranih pa je bilo 83 projektov skupne nazive električne moči 102,6 MW. Med izbranimi projekti po številu prevladujejo sončne elektrarne, glede na skupno nazivno električno moč pa vetrne elektrarne.

  več
 • V letu 2020 subvencioniranih 962 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2020 znašala 129,6 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3839 proizvodnih naprav s skupno močjo 409 MW je v letu 2020 znašala 962,2 GWh, kar je 1,5 % več kot leta 2019. Skupaj je bilo v letu 2020 za podpore izplačanih 124,7 mio EUR, kar je 1 % več kot leta 2019. Največja proizvodnja v letu 2020 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v okviru javne obravnave Nacionalne strategije za izstop iz premoga

  Rok za mnenja in pripombe v okviru javne razgrnitve in obravnave je 15. 4. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirano javnost, da se 15. aprila 2021 zaključi javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda in dopolnjenega okoljskega poročila. V okviru posvetovalnega procesa so objavljeni odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec v občini Šmarje pri Jelšah

  Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do 20. 4. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 20. 4. 2021.

  več
 • Nove nepovratne spodbude socialno šibkim občanom za reševanje energetske revščine

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil dva nova javna poziva za reševanje energetske revščine in sicer za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb ter za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

  Roka za oddajo vlog sta 30. 4. 2021 in 24. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 36/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021). Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 4 milijone EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več
 • Sprejeta Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050

  Vlada RS je na današnji 63. redni seji sprejela Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050), ki opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

  Roki za oddajo vlog so 1. 4. 2021, 3. 6. 2021 in 2. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 31/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI


NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika