Aktualno

 • Dolgoročni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe OVE za pet let v Sloveniji

  Namen dolgoročnega časovnega načrta je zlasti načrtovanje sredstev sklada za podpore.

  Vlada RS je na 17. redni seji sprejela prvi "Dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za pet let v Sloveniji". Gre za ključen dokument, ki je obenem celovit pregled vseh razpoložljivih ukrepov in spodbud ter podlaga za zagotavljanje stabilnosti finančnih podpor z opredeljeno določeno namensko porabo prispevka za obnovljive vire energije.

  več
 • Javna obravnava Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

  Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 20. 10. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, s katerem se v okviru svežnja »Pripravljeni na 55« naslavljajo rešitve, ki jih zahteva nova evropska uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu.

  več
 • Pregled možnosti vključitve večjih polj sončnih elektrarn na elektroenergetsko omrežje Slovenije

  Slovenija ima visoke cilje glede proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, največ na področju sončne energije.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v luči aktualnih razmer na energetskih trgih v sodelovanju s sistemskim in distribucijskim operaterjem pripravilo načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn za 1000 MW do leta 2025.

  več
 • Javna obravnava Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

  Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 19. 10. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), ki bo v teh ključnih obdobjih ustrezno naslovil področje umeščanja OVE v prostor.

  več
 • Javna predstavitev v okviru preliminarnega posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN

  Ministrstvo za infrastrukturo v okviru preliminarnega posvetovanja z javnostjo glede posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) 28. septembra 2022 organizira javno predstavitev, kjer bo predstavljen proces posodobitve NEPN.

  več
 • Sprejet sveženj energetske zakonodaje zaradi zaostrenih razmer na energetskih trgih

  Državni zbor je na današnji izredni seji soglasno sprejel paket zakonov, ki jih je vlada pripravila v luči aktualnih zaostrenih razmer na energetskih trgih. Gre za novele zakona o oskrbi s plini, zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo ter zakona o poroštvu za posle na trgu elektrike in plina.

  več
 • V veljavi sveženj regulacije cen elektrike in plina ter znižane stopnje DDV na energente

  Od 1. septembra 2022 je začela veljati regulacija cen električne energije in zemeljskega plina za zaščitene skupine odjemalcev. Pri elektriki gre za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, pri plinu pa še osnovne socialne službe. Za vse odjemalce električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in kupce lesa za kurjavo je sočasno znižana stopnja DDV na 9,5 %.

  več
 • Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za prvo polovico leta 2022

  Prvo polovico leta 2022 je zaznamovala podpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn ter povečan uvoz.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za prvo polovico leta 2022. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 5.267 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 7.075 GWh, kar je na podobni ravni kot v prvi polovici leta 2021. V Sloveniji smo v prvi polovici leta 2022 z domačo proizvodnjo pokrili 74 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2022

  Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2022. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 49,4 %, na segmentu gospodinjskega odjema 62,3 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 46,1 %. Od decembra 2021 do junija 2022 je iz trga izstopilo pet dobaviteljev, ki je prenehalo z opravljanjem dejavnosti prodaje električne energije končnim porabnikom.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij dolgoročna »Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda« vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2022 Portal Energetika