Aktualno

 • Socialno šibkim občanom na voljo nepovratne spodbude za reševanje energetske revščine

  Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2020.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb. Pilotni poziv v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500« se financira iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada in se bo izvajal do leta 2023.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv je možna do 10. 9. 2020.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo in 65/20) objavila sedmi javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev prvič prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo šele po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.

  več
 • Cene naftnih derivatov za drugo četrtletje 2020

  Strm padec cen nafte zaradi naftne krize se je znatneje odrazil na maloprodajnem trgu v drugem četrtletju 2020.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so se na nacionalnem nivoju v 2. četrtletju (april - junij) 2020 močno znižale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NBM 95) nižje za 21 %, dizelskega goriva pa nižje za 18 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih padla za četrtino.

  več
 • Strokovni dialog pred začetkom postopka javnega naročanja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«

  Ministrstvo za infrastrukturo je danes pripravilo strokovni dialog s ciljem pripraviti dokumentacijo za oddajo javnega naročila glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v 1. trimesečju 2020

  Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu znižala za 6 %, za negospodinjske porabnike pa znižala za 18 %.

  Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 13 %.

  več
 • Bilanca električne energije Slovenije za leto 2019

  Leto 2019 je zaznamovala manjša proizvodnja iz hidroelektrarn in termoelektrarn ter večja proizvodnja iz jedrske elektrarne.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2019. Prevzem električne energije je v letu 2019 znašal 23.762 GWh, kar je za 1 % manj kot leta 2018. V letu 2019 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.483 GWh in je bila za 138 GWh manjša kot v letu 2018. Z domačo proizvodnjo je bilo v letu 2019 pokritih 83,5 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika