Aktualno

 • Javna obravnava Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 4. 2. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, ki ga ureja Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21).

  več
 • Ustanovljen Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo LEK

  Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

  več
 • Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

  Nova višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij, znaša 9 milijonov EUR.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 6/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Sprememba povišuje razpisana sredstva za dodatne 4 milijone EUR.

  več
 • Vlada sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

  Izvajanje Strategije je nujno za energetsko preobrazbo Slovenije in obe premogovni regiji.

  Vlada RS je na današnji 109. redni seji sprejela "Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda". Vlada RS je naložila Ministrstvu za infrastrukturo (MZI), da pripravi Predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pa pripravo Predloga zakona o gospodarskem prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije.

  več
 • Ponovno na voljo spodbude za skoraj ničenergijske stavbe

  Eko sklad je na zadnji dan leta 2021 objavil štiri nove javne pozive za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Občani jih lahko pridobijo za gradnjo ali nakup novih skoraj ničenergijskih stavb ali celovito skoraj ničenergijsko prenovo stavb, občine in podjetja pa za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb. Na voljo so tudi spodbude v obliki ugodnega kredita.

  več
 • Vlada določila besedilo novele Zakona o rudarstvu

  Vlada RS je na današnji 319. dopisni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije za sprejem po rednem postopku. Novela zakona prepoveduje obsežno hidravlično lomljenje, odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, poenostavlja in skrajšuje nekatere postopke za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami ter bolje ureja postopke iz opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu in regulacijo inšpekcijskega nadzora.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE je možna do 15. 2. 2022.

  Agencija za energijo je na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in 189/21) - ZSROVE) objavila deseti javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.

  več
 • Izdana Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

  Uredba velja s 1. januarjem 2022.

  Vlada RS je na 315. dopisni seji izdala Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, ki določa deleže energije iz obnovljivih virov energije za uporabo v prometnem sektorju in način njihovega izračuna v posameznem koledarskem letu za obdobje od 2022 do 2030. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 208/2021.

  več
 • Vlada določila besedilo Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov

  Vlada RS je na današnji 108. redni seji določila besedilo predloga Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, ki je pripravljen za medresorsko usklajevanje. Zakon ureja pogoje za zagotavljanje oskrbe s toploto iz distribucijskega sistema in plini iz distribucijskega sistema, ki ni povezan s prenosnim ali drugim distribucijskim sistemom plina v Republiki Sloveniji.

  več
 • Nove finančne spodbude Eko sklada za naložbe OVE in URE v gospodarstvu in javnem potniškem prometu

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive za finančne spodbude gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, za subvencioniranje nakupa energijsko učinkovitih pnevmatik tovornih vozil in avtobusov, za vgradnjo naprav za samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev z električno energijo in za nakup vozil za izvajanje mestnega in medkrajevnega potniškega prometa.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2021 Portal Energetika