Aktualno

 • V prvi polovici leta 2022 subvencioniranih 461 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2022 znašala 114,6 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3768 proizvodnih naprav s skupno močjo 404 MW je v prvih šestih mesecih 2022 znašala 460,7 GWh, kar je 13 % manj kot v enakem obdobju leta 2021. Izplačano je bilo 52,8 milijonov evrov sredstev za podpore. Največja proizvodnja električne energije v prvi polovici leta 2022 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

  več
 • Povečanje javnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn

  Zadnji rok za oddajo vlog je 16. 9. 2022

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 99/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Glede na povečano število prijav na razpis se povišujejo razpisana sredstva za dodatnih 18,27 milijona EUR.

  več
 • Izdana uredba o regulaciji cen zemeljskega plina iz plinskega sistema

  Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

  Vlada RS je na 9. redni seji izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce. Uredbae sprejeta z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina zaradi ruske invazije na Ukrajino. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 98/2022.

  več
 • Izdana uredba o regulaciji cen električne energije

  Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

  Vlada RS je na 8. redni seji Izdala uredbo o določitvi cen električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 95/2022.

  več
 • Ukrepi za učinkovito rabo energije v stavbah javnega sektorja

  Vlada RS je na 7. redni seji sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja, ki se nanašajo na temperaturo hlajenja in ogrevanja. Cilj je znižati porabo energije v stavbah za deset odstotkov. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo tudi nabor vsakdanjih ukrepov za varčevanje z energijo v gospodinjstvih.

  več
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Slovenijo in Italijo o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom

  Vlada RS je na 7. redni seji določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom, ki je bil podpisan v Rimu 22. aprila 2022. Zakon je poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

  več
 • Cene naftnih derivatov za drugo četrtletje 2022

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 2. četrtletju (april - junij) 2022 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva (NMB-95) višje za 10 %, dizelskega goriva za 11 % in UNP – avtoplina za 16 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih porastla za 35 %.

  več
 • Elektroenergetska povezava med Madžarsko in Slovenijo v obratovanju

  Daljnovod Cirkovce–Pince je dolg 80,5 kilometra in ima 264 stebrov (Foto: ELES)

  Sistemska operaterja prenosnega omrežja Slovenije (ELES, d.o.o.) in Madžarske (MAVIR d.o.o) sta sporočila, da je bila načrtovana fizična povezava med madžarskim in slovenskim elektroenergetskim sistemom vzpostavljena danes dopoldne. Dajnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo povečal zanesljivost obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečal uvozno zmogljivost prenosnega omrežja v tem delu države, omogočil večjo integracijo trga v regiji in olajšal dostop do vzhodnih trgov z električno energijo.

  več
 • Svet EU dosegel dogovor o višjih ciljih za obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost

  Svet EU je sprejel pogajalska stališča o dveh zakonodajnih predlogih, ki obravnavata energijske vidike podnebnega prehoda EU v okviru svežnja „Pripravljeni na 55“: Direktivi o energiji iz obnovljivih virov in Direktivi o energijski učinkovitosti. Ambicioznejši cilji bodo pomembno prispevali k doseganju splošnega cilja EU do leta 2030 zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

  več
 • Začetek procesa posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

  Dialog in sodelovanje vseh deležnikov (ministrstvo, izvajalci, resorji, javnost) sta ključna dejavnika za uspešno pripravo strateškega dokumenta.

  Ministrstvo za infrastrukturo je začelo s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Proces bo obsegal pregled izvajanja NEPN, posodobitev strokovnih podlag in pripravo osnutka posodobitve NEPN.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2022 Portal Energetika