Aktualno

 • Predstavitev projekta ELENA

  Prvi rok za prijavo na poziv ELENA poteče 21. 6. 2019.

  V prostorih Ministrstva za infrastrukturo je dne 5. 6. 2019 potekala predstavitev projekta ELENA, katerega namen je prispevati k hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije za projekte celovite energetske prenove stavb (CEPS) ožjega in javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«.

  več
 • Izvedeni novi delavnici v okviru ciljnega posvetovanja priprave NEPN

  V mesecu maju 2019 sta bili v okviru priprave posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izvedeni dve interni komunikacijski delavnici na temo prometa ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti.

  več
 • V prvem trimesečju 2019 subvencioniranih 269 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2019 znašala 118,5 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3861 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v prvih treh mesecih 2019 znašala 268,8 GWh, kar je 8 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Izplačano je bilo za 5 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2019 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Razširjen nabor upravičencev za spodbude v skupne naložbe v starejše stavbe s tremi ali več posameznimi deli

  Za spodbude je na razpolago 6,3 mio EUR nepovratnih sredstev.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom in pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli. Poziv razširja nabor upravičencev in stavb, ki so upravičene do spodbud za povečanje energijske učinkovitosti ter dodaja dva nova ukrepa. Za izvedbo večine ukrepov je odslej potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, pri izvedbi pa mora biti skladno z Gradbenim zakonom zagotovljen nadzor.

  več
 • Predstavljena izhodšča za nacionalni energetski in podnebni načrt

  Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je člane Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor povabila na predstavitev izhodišč in prvih rezultatov projekcij celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Predstavitve so se udeležili še minister za okolje in prostor Simon Zajc, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojmir Urlep, državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti in državni sekretar na MZI Bojan Kumer.

  več
 • V prvem trimesečju leta 2019 višje cene električne energije na maloprodajnem trgu

  Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 13 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 5 %.

  več
 • Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA

  Prvi rok za oddajo prijave je 21. 6. 2019, drugi rok 30. 9. 2019 in skrajni rok 18. 11. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv, s katerim vabi potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA. Z nepovratnimi sredstvi v skupni višini cca. 1,5 mio EUR bo sofinancirana storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja.

  več
 • Prenovljene spodbude Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine in električna vozila

  Socialno šibkim občanom je za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso na voljo 1,0 mio EUR 100 % subvencij.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki razširja nabor upravičencev za 100 % subvencijo. Objavljena tudi nova poziva za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja, ki ohranjata visoke spodbude za e-vozila, znižujeta pa spodbude za priključne hibride.

  več
 • Na voljo posojila SID banke za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb

  Namen posojilnega programa je spodbujanje celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.

  SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana je na podlagi določil Sporazuma o financiranju operacije »Finančni instrumenti 2014-2020« med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SID banko, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sheme pomoči de minimis, priglašene Ministrstvu za finance (št. priglasitve M003-5665493-2018) ter Posebnih pogojev finančnega instrumenta EKP Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020) razpisala EKP Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020).

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »