Aktualno

 • Javna obravnava Pravilnika o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev OVE

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 25. 11. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Pravilnika o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev obnovljivih virov energije. Pravilnik določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 9. 11. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Prenovljena uredba ureja relevantne vsebine, ki se nanašajo na priglašeno podporno shemo za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE).

  več
 • Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2021

  Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2021. Največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije je dosegel dobavitelj GEN-I s petino vse dobavljene električne energije končnim odjemalcem na trgu. Indeks stopnje koncentracije treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 49,5 %, na segmentu gospodinjskega odjema 57,3 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,4 %.

  več
 • Državni zbor potrdil Zakon o oskrbi z električno energijo

  Državni zbor je 20. 10. 2021 s 75 glasovi za in 7 proti potrdil Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE), ki v nacionalni pravi red prenaša Direktivo 2019/944/EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije. Zakon pomembno dopolnjuje zakonodajni okvir, saj se nanaša na ureditev novega modela trga, uvaja nove vloge na trgu, v središče postavlja aktivni odjem in razvoj trga s prožnostjo. Zakon prinaša precej novosti pri razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci, med drugim pravico do pogodbe z dinamično ceno, vlogo aktivnega odjemalca in neodvisnega agregatorja ter energetske skupnosti državljanov.

  več
 • Vlada določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSROVE

  Vlada RS je na 98. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki usklajuje nacionalni pravni red s pravom EU.

  več
 • Javna obravnava novele Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 18. 11. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov za javno obravnavo. Pravilnik uvaja veljavnost licenc za nedoločen čas in dopolnilno usposabljanje strokovnjakov vsakih pet let.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 30. 10. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.

  več
 • Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2021

  Nabavne cene bencinskega goriva so se v devetih mesecih leta 2021 povišale za 60 %, dizelskega goriva pa za več kot 50 %.

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 6 %, dizelskega goriva za 7 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih dvignila za 6 %.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v drugem trimesečju 2021

  Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju znižala za 2 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju višja za 9 %.

  Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 55 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 6 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa 35 EUR/MWh, kar je 4 % več kot leto prej.

  več
 • V prvem polletju 2021 subvencioniranih 533 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2021 znašala 127,4 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3834 proizvodnih naprav s skupno močjo 413 MW je v prvih šestih mesecih 2021 znašala 533,1 GWh, kar je 3 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Izplačano je bilo 67,9 milijonov evrov sredstev za podpore. Največja proizvodnja električne energije v prvi polovici leta 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

  več
 • Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

  Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 145/2021 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sprememba vključuje dodaten rok za prijavo, in sicer lahko vlagatelji zadnje vloge oddajo najkasneje do 31. 1. 2022.

  več
 • Vlada določila besedilo novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije

  Vlada Republike Slovenije je na 90. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH). Zakon določa nove roke za izvedbo aktivnosti, potrebnih za dokončanje postopkov za zapustitev rudnika RTH in proračunska sredstva za financiranje teh aktivnosti za obdobje od 2022 do 2024.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI


NOVICE


© 2012 - 2021 Portal Energetika