Aktualno

 • Podaljšanje dveh javnih razpisov s področja obnovljivih virov energije (JR DO OVE 2021, JR SE OVE 2021)

  Skrajni rok za prijavo na razpis JR DO OVE 2021 je 1. 9. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 60/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) in spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021). Spremembi prinašata dodaten rok za oddajo vlog v septembru 2022.

  več
 • Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2022

  Nabavne cene pogonskih goriv so se v obdobju enega leta povišale za 60 %.

  Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2022 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 6 %, dizelskega goriva za 3 % in UNP – avtoplina za 6 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih znižala za 2 %.

  več
 • Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2021

  Leta 2021 je zaznamovala podpovprečna domača proizvodnja in večja potreba po uvozu električne energije.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2021. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 11.730 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 14.134 GWh, kar je 3 % več kot leta 2020. V Sloveniji smo v letu 2021 z domačo proizvodnjo pokrili 83 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Državni zbor potrdil novelo Zakona o rudarstvu

  Državni zbor je na 99. izredni seji je s 54 glasovi za in 0 proti potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki uvaja popolno prepoved hidravličnega lomljenja. Novela zakona prinaša dodatne definicije nekaterih pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnih prostorov, ureditev posebnih primerov podaljšanja rudarske pravice in koncesije, uvajanje digitalne rudarske knjige ter prenos pristojnosti nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje na Geološki zavod Slovenije.

  več
 • Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2021

  Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2021. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 50,0 %, na segmentu gospodinjskega odjema 57,8 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 48,2 %.

  več
 • Povišanje nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij celovitih energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin

  Zadnji rok za prijavo na razpis je 10. 5. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 47/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sprememba povišuje razpisana sredstva za dodatnih 17,6 milijonov EUR.

  več
 • Zagotovljena dodatna nepovratna sredstva za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn

  Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 8. 6. 2022.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 47/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Sprememba povišuje razpisana sredstva za dodatnih 10,1 milijona EUR.

  več
 • Izdana Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Spodbujanje razširjene samooskrbe ima pozitivne učinke na povečanje deleža OVE in s tem na doseganje zavezujočih nacionalnih ciljev.

  Vlada RS je na 119. redni seji izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero se usklajuje področje samooskrbe z električno energijo z novim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE). Nova uredba prinaša nov obračun omrežnine in dajatev in ukinja koncept netiranja prevzetih in oddanih količin v omrežje za naprave, ki vstopijo v sistem samooskrbe v letu 2024. Nova ureditev za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kW, omogoča priključevanje po poenostavljenem postopku. Novost je tudi možnost pridobitve naložbene pomoči, ki jo bo investitorjem dodeljeval center za podpore.

  več
 • V letu 2021 subvencioniranih 973 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2021 znašala 132 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3811 proizvodnih naprav s skupno močjo 415 MW je v letu 2021 znašala 973,2 GWh, kar je 1 % več kot leta 2020. Skupaj je bilo v letu 2021 za podpore izplačanih 128,1 mio EUR, kar je 3 % več kot leta 2020. Največja proizvodnja v letu 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Cene zemeljskega plina na maloprodajnem trgu za leto 2021

  Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 4 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju višja za 37 %.

  Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za leto 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2021 znašala 56 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 44 EUR/MWh, kar je 31 % več kot leta 2020.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2022 Portal Energetika