Aktualno

 • Izbran pripravljavec osnutka okoljskega poročila za NEPN

  Postopek izbire pripravljavca osnutka okoljskega poročila je vodila Evropska komisija.

  Osnutek okoljskega poročila za celovit nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) bo pripravil konzorcij institucij sestavljen iz: Elektroinštituta Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo; ZaVita, svetovanje, d. o. o. in STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.

  več
 • Regionalno posvetovanje strokovnjakov NEPN

  V razpravi so predstavniki držav in strokovnjaki potrdili interes za nadaljnje regionalno posvetovanje in sodelovanje.

  V četrtek 4. julija 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Energetsko zbornico Slovenije v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani organiziralo regionalno posvetovanje s sosednjimi državami glede priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. V prvem delu srečanja so udeleženci obravnavali razsežnosti dekarbonizacije, energetske učinkovitosti ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti. V popoldanskem delu pa razpravi glede razsežnosti energetske varnosti in notranjega trga z energijo.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv je možna do 30. 8. 2019.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavila peti javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

  več
 • Objavljen dodaten rok za oddajo prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA

  Višina sofinaciranja znaša 90 % upravičenih stroškov.

  V okviru "Poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA)" je objavljen dodaten rok za prijavo upravičencev, in sicer 26. 7. 2019.

  več
 • Evropska komisija objavila oceno osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic do leta 2030

  Komisija priporoča več državam članicam naj zvišajo svoje ambicije na področju OVE in URE.

  Evropska komisija je 18. junija objavila oceno osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic do leta 2030, v katerih je proučila napovedani skupni prispevek držav članic k izpolnjevanju ciljev energetske unije in ciljev EU za leto 2030.

  več
 • Državni zbor sprejel novelo Energetskega zakona

  Zakon sledi trendom prehoda v nizkoogljično družbo in predstavlja pomemben korak k usklajenosti z evropskim pravnim redom.

  Poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so na redni junijski seji 18. 6. 2019 po tretji obravnavi sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B), ki odpravlja neskladnost prenosa evropskih direktiv v nacionalni pravni red, določa skladnost z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020) ter prinaša koristi za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

  več
 • Prenovljene spodbude Eko sklada za naprave za samooskrbo z električno energijo, za izvedbo energetskega pregleda, za večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in skoraj nič-energijske stavbe

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo, podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo ter občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in za ukrepe gradnje ali nakupa skoraj nič-energijske stavbe.

  več
 • Izvedeni novi delavnici v okviru ciljnega posvetovanja priprave NEPN

  V mesecu maju 2019 sta bili v okviru priprave posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izvedeni dve interni komunikacijski delavnici na temo prometa ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti.

  več
 • V prvem trimesečju 2019 subvencioniranih 269 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2019 znašala 118,5 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3861 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v prvih treh mesecih 2019 znašala 268,8 GWh, kar je 8 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Izplačano je bilo za 5 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2019 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »