Aktualno

 • Vlada sprejela predlog Energetskega zakona EZ-2

  Vlada RS je na današnji 83. redni seji določila besedilo Energetskega zakona (EZ-2) in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. EZ-2 celovito prenavlja trenutno veljaven Energetski zakon (EZ-1) in prilagaja obstoječi pravni okvir na področju energetike na izzive zelenega prehoda.

  več
 • Znatna pocenitev maloprodajnih cen pogonskih goriv

  Od 5. do vključno 18. decembra 2023 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,421 evra za liter in dizelskega goriva 1,461evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,119 evra.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2023

  Postavka cena za dobavo elektrike je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstvo višja za 8%, za negospodinjske porabnike pa višja za 4%.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2023. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 220 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 14%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 260 EUR/MWh, kar je 6% več kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Sprejet Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine

  Vlada RS je na današnji 82. redni seji sprejela Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine za obdobje treh let. Dokument naslavlja ukrepe za zmanjšanje in blaženje energetske revščine, kazalnike za spremljanje izvajanja ukrepov, odgovorne nosilce izvajanja ukrepov in določa vire finančnih sredstev za izvedbo ukrepov.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

  Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 23. 12. 2023.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav.

  več
 • Po zaključeni sanaciji poškodovanega cevovoda NEK ponovno v omrežju

  Vnos novega cevovoda v zadrževalni hram (Foto: NEK).

  V NEK so zamenjali del cevovoda sistema za varnostno vbrizgavanje, kjer je bilo v začetku oktobra 2023 ugotovljeno puščanje na zvaru. Preventivno je bil zamenjan tud del cevovoda na drugi strani reaktorja, kjer puščanja ni bilo. Uprava za jedrsko varnost je potrdila, da je NEK izvedla vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnila predpogoje za varno obratovanje. NEK je z 17. novembrom 2023 zvečer ponovno sihroniziran z elektroenergetskim omrežjem.

  več
 • Oprostitev plačevanja prispevka OVE+SPTE za gospodinjske odjemalce električne energije

  Vlada RS je na 80. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba gospodinjskim odjemalcem na računih za električno energijo prinaša oprostitev plačevanja prispevka OVE+SPTE od novembra 2023 do decembra 2024.

  več
 • Zaključeno vsebinjenje v okviru celovite presoje vplivov na okolje za NEPN

  V procesu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) pri aktivnostih posodobitve NEPN so letos poleti in jeseni potekale aktivnosti v sklopu vsebinjenja. Konzorcij CPVO je pripravil osnutek poročila o vsebinjenju, ki je podlaga za pripravo okoljskega poročila.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

 

inside the case of my version, fake swiss watches or Breitling fake rolex submariner watches on the best replica site. Luxury Replica Swiss Replica Watches Rolex, women watches, you may already know this really is one authenticity markings Rolex has. The bezel is blue and contains gold indexes on. It just turns left and contains 120 clicks when creating a complete circle. This really is such as the genuine Rolex Daytona works and that we get it for only a few 100s of dollars. Initially seen micro letter FIG friend I have some unmoved.

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2023 Portal Energetika