Aktualno

 • Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let

  Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2020.

  Predmet razpisa je izbor do dveh izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let skladno z 345. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo). O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister, pristojen za energijo.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v 2. trimesečju 2020

  Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu znižala za 2 %, za negospodinjske porabnike pa za 13 %.

  Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo trimesečje (april - junij) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 9 %.

  več
 • Elektroenergetska bilanca v prvi polovici leta 2020

  Drugo četrtino leta 2020 je zaznamoval manjši odjem električne energije zaradi ustavitve gospodarstva po razglasitvi epidemije koronavirusa.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za prvo polovico leta 2020. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 5.550 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 6.845 GWh, kar je 5 % manj kot v prvi polovici leta 2019. V Sloveniji smo v obdobju 1-6-2020 z domačo proizvodnjo pokrili 81,1 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Uvodna delavnica v okviru priprave Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga

  Na delavnici so razpravljali o strateški oceni zrelosti regij.

  Družba Deloitte, kot izvajalec priprave predloga Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga, in Ministrstvo za infrastrukturo sta 18. avgusta 2020 z deležniki izvedla delavnico s ključnimi deležniki, vključenimi v proces t.i. pravičnega prehoda premogovnih regij.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 2. trimesečju 2020

  Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 5 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta znižala za 17 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 4 %.

  več
 • V prvem polletju 2020 izplačanih 67,4 mio EUR za podpore proizvodnji elekrične energije iz OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2020 znašala 130,5 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3854 proizvodnih naprav s skupno močjo 411,4 MW je v prvih šestih mesecih 2020 znašala 516,6 GWh, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Izplačano je bilo za 3 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2019. Največja proizvodnja električne energije v prvem polletju 2020 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA OPUŠČANJE RABE PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega razvoja«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika