Aktualno

 • Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 4. 11. 2020.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo, s katero se odpravljajo administrativne ovire za oblikovanje skupnostne samooskrbe in poenostavlja postopek priključevanja naprav za samooskrbo na omrežje. Predlagane spremembe omogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev na področju OVE, ki so opredeljeni v sprejetem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu.

  več
 • Izvedene delavnice vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje "Nacionalne strategije za izstop iz premoga"

  Zainteresirano javnost vabimo k sodelovanju preko spletnega vprašalnika.

  V preteklih dne so bile izvedene tri delavnice vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje "Nacionalne strategije za izstop iz premoga". Sledi priprava poročila o vsebinjenju in poročila o sodelovanju javnosti ter priprava osnutka okoljskega poročila.

  več
 • Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2020

  Čertletje je zaznamovala vladna trošarinska politika za stabilizacijo maloprodajnih cen bencinskega in dizelskega goriva.

  Maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2020 stabilizirale. Cene pogonskih goriv (bencina, dizelskega goriva in avtoplina) se v primerjavi s preteklim četrtletjem niso povišale, nasprotno pa je maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje v treh mesecih porasla za 14 %.

  več
 • Objavljeni povabili posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2021 - 2023

  Prvi rok za oddajo vlog je 16. 11. 2020.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2021) in Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2021), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja…

  več
 • Komisija objavila ocene Celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov

  Komisija je sprejela Poročilo o stanju energetske unije za leto 2020 in spremne dokumente o različnih vidikih energetske politike EU. Objavljene so tudi ločene ocene 27 nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN). Komisija je zavezujoč cilj Slovenije glede zmanjšanja emisij TGP v sektorju ne-ETS ocenila kot bolj ambicioznega, nacionalni prispevek k cilju energetske učinkovitosti kot zmerno ambicioznega, nacionalni prispevek k cilju OVE pa kot neambicioznega.

  več
 • Javna obravnava Zakona o oskrbi z električno energijo

  Javna obravnava bo potekala do 12. 11. 2020.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona, čigar namen je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v občini Poljčane

  Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do 23. 10. 2020.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 23. 10. 2020.

  več
 • Objavljen osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij

  Opuščanje rabe premoga v državah članicah EU

  Ministrstvo za infrstrukturo je objavilo osnutek "Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda". Osnutek strategije temelji na podrobni analizi ključnih izzivov in priložnosti obeh slovenskih regij, ki sta močno zaznamovani s premogovništvom – Savinjsko-Šaleške (SAŠA) regije in Zasavske regije. Na podlagi tega dokumenta se je v septembru že začela njena celovita presoja vplivov na okolje.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več

NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika