Aktualno

 • Zaključeno vsebinjenje v okviru CPVO za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

  Na delavnicah je sodelovalo 80 deležnikov.

  Po uspešno izvedenih delavnicah z deležniki in mnenjedajalci je v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za "Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda" zaključen postopek vsebinjenja. Objavljeno je "Poročilo o vsebinjenju" in "Poročilo o sodelovanju deležnikov v postopku vsebinjenja". V naslednjem koraku sledi priprava osnutka okoljskega poročila.

  več
 • Elektroenergetska bilanca Slovenije za obdobje januar - september 2020

  Tretjo četrtino leta 2020 je zaznamovala nadpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn, zaradi presežka domače proizvodnje nad potrebami končnega odjema pa tudi povečana oddaja elektrike v tujino.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za tri četrtine leta 2020. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 8.931 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 10.089 GWh, kar je 5 % manj kot v treh četrtinah leta 2019. V Sloveniji smo v obdobju 1-9-2020 z domačo proizvodnjo pokrili 88,5 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

  več
 • Javna obravnava Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

  Javna obravnava bo potekala do 13. 12. 2020.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Zakon pokriva področje obnovljivih virov energije, prilagaja pa se tudi novim določilom za uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU.

  več
 • Na sedmem javnem pozivu izbranih 37 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 2,5 mio EUR sredstev.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 53 prijav, izbranih pa je bilo 37 projektov skupne nazive električne moči 17,2 MW. Med izbranimi projekti prevladujejo sončne elektrarne s skupno nazivno električno močjo 10,3 MW.

  več
 • Ponovno odprtje poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA 2020

  Dodatni roki za oddajo prijav so 27. 11. 2020, 18. 12. 2020, 22. 1. 2021 in 19. 2. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je februarja 2020 objavilo poziv TP ELENA 2020, s katerim je povabilo potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA za sofinanciranje storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja. V novi različici poziva so dodani štirje novi roki za oddajo prijave v obdobju med novembrom 2020 in febuarjem 2021. Opredeljeni so tudi projekti, ki v skladu s politiko EIB ne morejo biti sofinancirani iz sredstev TP ELENA.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

  Prvi rok za oddajo vlog je 23. 11. 2020, skrajni rok pa 22. 11. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 152/2020 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Začetek priprave Območnih načrtov za izstop iz premoga v slovenskih premogovnih regijah

  Zbiranje predlogov preko obrazca poteka do 21. novembra 2020.

  Začela se je priprava predlogov Območnih načrtov za izstop iz premoga in prestrukturiranje slovenskih premogovnih regij SAŠA in Zasavje. Zainteresirane deležnike vabimo k aktivnemu sodelovanju pri zbiranju pisnih projektnih predlogov za vključitev vsebin v območna načrta za pravični prehod za obe regiji.

  več
 • Državni zbor podprl Zakon o učinkoviti rabi energije

  Ukrepi učinkovite rabe energije se spodbujajo v vseh sektorjih.

  Državni zbor je danes s 77 glasovi za in nobenim proti sprejel nov Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE). Zakon pokriva področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, ki je bilo prej del energetskega zakona, prilagaja pa se tudi novim določilom evropske zakonodaje.

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več

NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika