Aktualno

 • Objava prejetih odgovorov in prispevkov v okviru predhodnega posvetovanja glede Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

  Predhodno posvetovanje glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN) je potekalo od 4. 3. 2019 do 8. 4. 2019. Spletna aplikacija za oddajo prispevkov na vprašnja je bila odprta do 10. 4. 2019. Ministrstvo za infrastrukturo je javno objavilo vse prejete odgovore in prispevke.

  več
 • V letu 2018 subvencioniranih 938 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2018 znašala 144,1 EUR/MWh, kar je 5 % manj kot v letu 2017.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3859 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2018 znašala 937,9 GWh, kar je 1 % manj kot leta 2017. Skupaj je bilo v letu 2018 za podpore izplačanih 135,1 mio EUR, kar je 6 % manj kot leta 2017. Največja proizvodnja v letu 2018 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu št. 19/2019 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 do 2022, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.2 »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. Za sofinaciranje operacij je na voljo 10,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

  več
 • Izdana prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Pravico do samooskrbe bodo po novem lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oz. večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe.

  Skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe in prihajajočo evropsko zakonodajo je vlada RS na današnji 24. redni seji sprejela prenovljeno Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

  več
 • Objavljeni osnutki celovitih nacionalnih načrtov držav članic Evropske unije

  Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala do 8. aprila 2019.

  Evropska komisija je objavila prejete osnutke celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov skupaj z vljudnostnimi prevodi v angleški jezik. Ministrstvo za infrastrukturo vabi vse zainteresirane deležnike k pregledu osnutkov NEPN in tvornemu sodelovanju v predhodnem posvetovanju in dialogu glede priprave NEPN Republike Slovenije.

  več
 • V letu 2018 višje maloprodajne cene zemeljskega plina

  Cena energenta zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju povišala za 5 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja v povprečju za 10 %.

  Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za zadnje četrtletje 2018 in celotno leto 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2018 znašala 55 EUR/MWh in se je obdobju enega leta zvišala za 2,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 36 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 7,9 %.

  več
 • V letu 2018 višje cene električne energije za negospodinjske odjemalce

  Postavka cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za negospodinjske porabnike višja za 14 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju za leto 2018. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2018 znašala 159 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 0,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 96 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 8,3 %.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2019), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2019), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več