Javni Razpisi

RTH 2018 Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH
Datum objave: 23.02.2018
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma do 15.12.2018.
Izdajatelj: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih delavcev
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so sredstva državnih pomoči v obliki premij, ki predstavljajo finančno spodbudo za samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih delavcev RTH.

Z izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi presežnega delavca, v kateri se določijo: višina premije, obveznosti prejemnika sredstev, roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije.

Rok za prijavo:

Vloge na razpis se v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Trg revolucije 12
1420 Trbovlje

ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH d.o.o. v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – vloga za dodelitev premije« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.

Vloge, ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.

Zainteresirane prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, pozivamo, da čim prej oddajo svoje vloge. Tisti, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog bo izvedeno najmanj enkrat mesečno do porabe sredstev. Odpiranje vlog ne bo javno, izvajala ga bo strokovna komisija, ki jo je imenoval direktor družbe RTH.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
RTHinfo@rth.si/ /
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 11/2018 - Razglasni del, stran 538)

Razpisna dokumentacija - samozaposlitve

Razpisna dokumentacija - prezaposlitve

Podrobnejše informacije na spletni strani RTH

Višina sredstev:

Razpisanih je 19 premij za prezaposlitev ali samozaposlitev presežnih delavcev RTH v skupni vrednosti 436.088 EUR. Višina premije znaša 22.952 EUR.

Drugi podatki:

Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno vlogo:

 1. gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ali zadruge ali zavodi (op.: slednji za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračuna), če izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali drugem ustreznem zakonu,
  • so kapitalsko ustrezni in nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
  • eno leto pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca,
  • za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov,
  • imajo do RTH in države poravnane vse zapadle obveznosti ter
  • imajo pisno soglasje presežnega delavca RTH, ki v letu 2018 :
   • ne izpolnjuje pogojev za starostno upokojitev ali
   • delavcu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
 2. presežni delavec družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki se želi samozaposliti kot samostojni podjetnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
  • če ima pri AJPES registrirano dejavnost, s katero se namerava ukvarjati, ali če v pisni obliki poda zavezujočo izjavo, da bo dejavnost, s katero se namerava ukvarjati, registriral najkasneje deset dni pred potekom odpovednega roka,
  • če v letu 2018:
   • ne izpolnjuje pogojev za starostno upokojitev ali
   • delavcu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.
Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika