Javni Razpisi

Rud_2013_1 Javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje (Rud_2013_1)
Datum objave: 04.10.2013
Datum zaključka: 04. 11. 2013, do 12. ure.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Izbor nosilca rudarske pravice
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je podelitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje v obsegu in pod pogoji iz Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 24/2013).

Rudarska pravica se podeljuje za največ 23 let in začne teči z dnem, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.

V prijavi na javni razpis mora prijavitelj, če je pravna oseba, navesti ime firme, njen naslov (sedež) ter matično in davčno številko, v primeru fizične osebe pa osebno ime in naslov bivališča (stalnega in začasnega, če obstaja), ter prijavi priložiti dokazila in potrdila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo:

Pisno prijavo na javni razpis je treba poslati s priporočeno pošiljko ali jo osebno predložiti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu OBR_1, ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi podatki, dokazili in prilogami iz V. točke tega razpisa.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za infrastrukturo in prostor prispele do vključno 4. 11. 2013 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse podatke, dokazila in priloge.

Odpiranje prijav:

V primeru, da se bo na javni razpis prijavil en upravičeni kandidat, bo takšnemu kandidatu ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izdalo odločbo o izboru nosilca rudarske pravice za izkoriščanje po uradni dolžnosti v roku 60 dni od roka prijave na javni razpis.

V primeru, da se bosta na javni razpis prijavila dva ali več upravičenih kandidatov, se postopek izdaje odločbe o izboru kandidata za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje izvede kot dražba, na kateri kandidati s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju konkurirajo za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Potek dražba je naveden v razpisu.

Po končani dražbi bo ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odločilo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v roku 60 dni od zaključka dražbe.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Roman Čerenakroman.cerenak@gov.si01/ 478 7489
Dokumentacija:

Razpis (Ur. l. RS, št. 81/2013 - Razglasni del, stran 2735)

 

Obrazec OBR_1 - Prijava na razpis

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Sklenitev koncesijske pogodbe

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru se pridobi s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Izbrani nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo v roku, na način in pod pogoji, kot jih določa ZRud-1.Finančne obveznosti


Z dnem, ko postane koncesijska pogodba veljavna, postane nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo. Osnova za izračun višine plačila rudarske koncesnine sta velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enote posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika