Javni Razpisi

Rud-2019-2 Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina
Datum objave: 19.04.2019
Datum zaključka: 22.05.2019 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Izbor nosilca rudarske pravice
Predmet objave:

Predmet rudarske pravice za raziskovanje je raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit na raziskovalnem prostoru »Cerovec«.

 

Raziskovalni prostor »Cerovec«, ki je premet razpisa:

  • predstavlja nov raziskovalni prostor;
  • obsega zemljišča s parc. št.: 649/1, 649/2 in 650, vse k. o. 1171 – Sveti Florijan, s skupno površino 3,6434 hektarja;
  • je omejen s parcelnimi mejami prej navedenih parcel, v globino pa ni omejen.

Rudarska pravica za raziskovanje se podeljuje za največ pet let od dneva pravnomočnosti odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.

V primeru, če oddata prijavo dva ali več upravičenih prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin konkurirajo za nosilca dovoljenja za raziskovanje. Dražba za izbor nosilca rudarske pravice za raziskovanje se izvede na način in po postopku, ki ga določa 25.a člen ZRud-1.

Rok za prijavo:

Pisno prijavo na javni razpis je treba poslati s priporočeno pošiljko ali jo osebno predložiti na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za infrastrukturo prispele do vključno 22. 5. 2019 do 10. ure.

Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis navesti podatke kot določa sedmi odstavek 25. člena ZRud-1. Prijava mora biti v kuverti označeni z naslovom vlagatelja, nazivom razpisa in s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis«.

Odpiranje prijav:

Odpiranje prijav na javni razpis, ki bo javno, bo izvedla uradna oseba ministrstva v prostorih Direktorata za energijo, soba št. 223, v petek, dne 22. 5. 2019 ob 10:20.

Po prejetju prijav bo ministrstvo naprej preverilo, ali so prijave pravočasne ter ali prijavitelji izpolnjujejo s 6. členom ZRud-1 predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja za raziskovanje. V nasprotnem primeru ministrstvo prijavo zavrže. Šteje se, da javni razpis uspe, če prijavo odda najmanj en upravičeni prijavitelj. 

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Marko Fajičmarko.fajic@gov.si01/478-74-17/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 25/2019 - Razglasni del, stran 810)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri nosilca dovoljenja za raziskovanje
O izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje odloči ministrstvo z odločbo o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje, v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog prispelih na ta javni razpis, v primeru dražbe pa v roku 60 dni od zaključka dražbe. 

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika