Javni Razpisi

Gabrovica Javni razpis za podelitev rudarske pravice za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju
Datum objave: 04.12.2009
Datum zaključka: 04.01.2010 do 12. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Rudarske pravice
Predmet objave:


Predmet razpisa je podelitev rudarskih pravic za raziskovanje in gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v raziskovalnem in pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena Uredbe o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju.

Rok za prijavo:


Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana prispele do vključno 04.01.2010 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Pisne prijave z oznako na ovojnici: "Ne odpiraj – javni razpis – rudarska pravica za raziskovanje/gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine  v raziskovalnem/pridobivalnem prostoru, z ustrezno navedbo vrste rudarske pravice (za raziskovanje ali za gospodarsko izkoriščanje), vrste mineralne surovine, imena raziskovalnega ali pridobivalnega prostora in člena iz Uredbe št. 83/09, ter navedbo imena in naslova prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:


Odpiranje prijav bo dne 06.01.2010 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljubljani, v sejni sobi v IV. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Roman Čerenakroman.cerenak@gov.si01/ 478 7489
Dokumentacija:


Razpisna dokumentacija

 

Razpis (Ur. l. RS, št. 98/2009 - Razglasni del, stran 3008)

Višina sredstev:

Drugi podatki:
Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika