Arhiv glavnih novic

Stališče Vlade RS k sporočilu Komisije glede okvira podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030

⇒ Energetika ⇒ Politika EU
Slovenija je naklonjena ohranitvi sedanje strukture treh podnebno energetskih ciljev, pri čemer je treba pri postavitvi nacionalnih ciljev ustrezno upoštevati specifike držav.
Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 300.000 EUR.

Vlada RS je včeraj na redni seji sprejela stališče k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030. Slovenija podpira 40 % cilj zmanjšanja emisij znotraj EU do 2030 (glede na leto 1990) pod pogojem, da bo ta cilj razdeljen na sektorje in države na način, ki bo stroškovno učinkovit in ne bo pomenil nesorazmernega bremena za Slovenijo ter bo upošteval vidik ohranjanja konkurenčnosti gospodarstva v mednarodnem okolju. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika