Javna Naročila

CPVO_NEPN_2022 (2430-22-38006) Celovita presoja vplivov na okolje za posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
Datum objave: 01.12.2022
Datum zaključka: 05.01.2023 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve na področju energetike
Predmet objave:

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 so dolžne države članice Komisiji predložiti svoje posodobljene zadnje priglašene NEPN do 30. junija 2024. Skladno s tem se je začel proces posodobitve NEPN, ki bo potekal v letih 2022-2024. Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je že obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), da bo v letih 2022-2024 pripravilo predlog posodobitve NEPN, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za posodobitev NEPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Konec septembra 2022 je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) prejelo odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je v postopku priprave in sprejemanja posodobitve NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje in izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Obveznosti izbranega izvajalca bodo:

  • nuditi strokovno in tehnično podporo MZI v postopku CPVO,
  • pripraviti okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobitve NEPN na varovana območja,
  • strokovno in proaktivno sodelovati s konzorcijem institucij NEPN, ki pripravlja posodobitev strokovnih podlag in predlog posodobitve NEPN.

Delo bo potekalo v petih delovnih sklopih, ki bodo razdeljeni na posamezne aktivnosti in rezultate. Podrobnosti so navedene v Projektni nalogi, ki je priloga dokumentacije javnega naročila.

Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve za obdobje 24 mesecev.

Rok za prijavo:

Elektronska predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 5. 1. 2023 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje prijav:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 1. 2023 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontakt:
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 151.872 EUR brez vključenega DDV.

Drugi podatki:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba skladno z metodo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo ('best price-quality ratio'), tj. tista ponudba, ki doseže največje število točk. Podrobnješe informacije glede meril za izbiro ponudbe so navedene v dokumentaciji javnega naročila.

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 19. 12. 2022 do 12:00 ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 30. 12. 2022. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika