Javna Naročila

JN004437/2024-EUe16/01 Celovita strokovna in tehnična podpora pri pripravi strokovnih podlag za OVE, tematskega akcijskega programa za določitev potencialnih prednostnih območij in uredb o najustreznejši varianti
Datum objave: 24.06.2024
Datum zaključka: 26.07.2024 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Strokovna in tehnična podpora
Predmet objave:

Javno naročilo »TAP OVE« obsega tri glavne, med seboj povezane vsebinske sklope, in sicer:

  1. Pregled in posodobitev (ali dopolnitev) strokovnih podlag RES Slovenia za namen posodobitev strokovnih podlag na »presečni dan«, določitve potencialnih prednostnih območij in priprave uredb o najustreznejši varianti po ZUNPEOVE in po ZUreP-3;
  2. Celovita strokovna in tehnična podpora pri pripravi predloga Tematskega  akcijskega programa za določitev potencialnih prednostnih območij za umestitev fotonapetostnih proizvodnih naprav in potencialnih prednostnih območij za umestitev vetrnih proizvodnih naprav (v nadaljevanju: TAP OVE), ki vključuje tudi ukrepe za prostorsko izvedbeno načrtovanje na državni in občinski ravni;
  3. Celovita strokovna in tehnična podpora pri pripravi predlogov Uredb o najustreznejši varianti (v nadaljevanju: Uredbe o NV), ki bodo sprejete sočasno s TAP OVE oziroma neposredno po sprejemu TAP OVE.

Z izvedbo aktivnosti točk B. in C. bo zagotovljena podlaga za nadaljnji postopek po varianti iz prve alineje prvega odstavka 110. člena ZUREP-3, »delni združen postopek«. Po tej varianti se postopek izdaje celovitega dovoljenja začne na podlagi že sprejete Uredbe o NV.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – projektna naloga.

Rok za prijavo:

Elektronska predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 26. 7. 2024 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje prijav:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26. 7. 2024 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena« v del »Predračun«.

Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontakt:
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Limitirana skupna vrednost javnega naročila je 220.000 EUR brez DDV.

Drugi podatki:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3) z metodo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo ('best price-quality ratio'), tj. tisto ponudbo, ki doseže največje število točk T.

  • Končna ponudbena vrednost (Kv) = največ 50 točk
  • Kakovost predlagane delovne skupine (Kk) = največ točk 25
  • Kakovost predlagane metodologije (Km) = največ točk 25

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje do 15. 7. 2024 do 12:00 ure. Naročnik bo pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred datumom, ki je določen za oddajo ponudb. Vse dodatne informacije bodo objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika