Javna Naročila

430-14/2010 Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za potrebe Nacionalnega energetskega programa
Datum objave: 06.04.2010
Datum zaključka: 15.04.2010 do 10. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Nacionalni energetski program
Predmet objave:

Predmet javnega narocila je izdelava študije z naslovom »Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za potrebe Nacionalnega energetskega programa«.
Študija je tematsko razdeljena na dva dela, ki tvorita celoto. Gre za podprograma k omenjeni študiji in sicer:

  • Presoja sprejemljivosti na varovana obmocja za potrebe izdelave okoljskega porocila celovite presoje vplivov na okolje za Nacionalni energetski program (NEP),
  • Okoljsko porocilo za potrebe celovite presoje vplivov na okolje za NEP.
Rok za prijavo:


Popolna ponudba, v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 15.04. 2010 do 10:00 ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za izdelavo celovite presoje vplivov na okolje«, na ovojnici pa mora biti jasno naveden naziv in naslov ponudnika, ki oddaja ponudbo. Ponudnik lahko uporabi obrazec 1, ki ga nalepi na ovojnico.

Odpiranje prijav:


Javno odpiranje ponudb bo dne 15.04. 2010 ob 11:00 uri na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Nataša Jančar Rovannatasa.jancar_rovan@gov.si01/ 400 3628
Dokumentacija:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi cpvo_nep objava.pdf _blank>Objava

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi cpvo_nep razpisna_dokumentacija_cpvo_2_2010.zip _blank>Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:
Drugi podatki:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi cpvo_nep cpvo_nep_q_a.pdf _blank>Vprašanja in odgovori ponudnikov

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika