Javna Naročila

JN002255/2016-B01 Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055
Datum objave: 06.06.2016
Datum zaključka: 15.07.2016 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve na področju energetike
Predmet objave:

Ministrstvo, pristojno za energijo (MzI), izvaja naloge s področja energije.


Na podlagi novega energetskega zakona EZ-1 se uvajajo spremembe na področju strateških dokumentov na energetskem področju. Nacionalni energetski program bo nadomestil Energetski koncept Slovenije (EKS), ki bo bolj dolgoročen (za obdobje 40 let) in hkrati krajši, saj bo določal le strateške usmeritve na področju energetike. S tem bo jasen okvir za potencialne investitorje v energetiko, saj gre za dolgoročne investicije.

Lani so bile za namen oblikovanja stališč glede Podnebno-energetskega okvira oz. za podnebno-energetske cilje za leto 2030 izdelane Dolgoročne energetske bilance za obdobje do leta 2030.

Dolgoročne bilance je treba posodobiti z novejšimi izhodiščnimi podatki in nadgraditi še za obdobje do leta 2055, pri čemer je treba upoštevati, da je treba do leta 2050 emisije toplogrednih plinov zmanjšati za najmanj 80 % na ravni celotne Slovenije. V tem segmentu je bistveno oceniti potrebe po energiji ter na podlagi tega izdelati analizo stroškov in koristi za različne stopnje energetske neodvisnosti in po sektorjih: elektrika, toplota, promet.

Podrobnejši opis storitve in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja 5 razpisne dokumentacije – Projektna naloga.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 15. 7. 2016 do 10:00 ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Datum odpiranja ponudb je dne 15. 7. 2016 ob 12:00 uri.
Kraj odpiranja ponudb je Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.
Odpiranje ponudb je javno.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:3818>Razpisna dokumentacija

Povezava na portal javnih naročil:

  • <link http: www.enarocanje.si obrazci _blank external-link-new-window>Obvestilo o naročilu z dne 6. 6. 2016
  • <link http: www.enarocanje.si obrazci>Popravek z dne 9. 6. 2016
Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena oziroma najcenejša ponudba (v EUR brez DDV). Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.


Ponudbe, katerih cena bo presegala zagotovljena sredstva naročnika (126.000,00 EUR brez DDV), bo naročnik ocenil kot nedopustne (nesprejemljive) in jih ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Drugi podatki:

Rok izvedbe pogodbe

Rok za izdelavo dolgoročnih energetskih bilanc Slovenije za obdobje do leta 2035 in okvirno do 2055 ter rok za pripravo končnega poročila je 5 mesecev po podpisu pogodbe. Izvajalec mora zagotoviti strokovno pomoč do potrditve osnutka Energetskega koncepta Slovenije na Vladi RS, to je predvidoma 12 mesecev od posredovanja osnutka Energetskega koncepta Slovenije v javno obravnavo.


Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 4. 7. 2016 do 14.00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 8. 7. 2016. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika