Javna Naročila

NMV1735/2015 Izvedba primerjalne raziskave med odjemalci električne energije na temo učinkovite rabe električne energije
Datum objave: 01.04.2015
Datum zaključka: 07. 05. 2015 ob 9:00 uri
Izdajatelj: SODO, d. o. o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Učinkovita raba električne energije
Predmet objave:

Družba SODO je izvedla primerjalno raziskavo med odjemalci električne energije na temo učinkovite rabe električne energije že v letih 2009, 2010 in 2012. V letu 2015 načrtujejo izvesti novo primerjalno raziskavo z namenom ugotavljanja napredka ali poslabšanja in prihrankov pri varčevanju z električno energijo pri končnih odjemalcih.

Projekt je namenjen dolgoročnemu spremljanju stališč poslovnih odjemalcev do elektroenergetske problematike v Sloveniji. Cilj je izvesti primerjavo na področju kvantitativnih sklopov, ki so bili zajeti v tri predhodne raziskave.

Rok za prijavo:

Ponudniki predložijo ponudbe, morebitne spremembe in umik ponudb osebno ali s priporočeno pošiljko na naslovu naročnika: SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000  Maribor. Prispele ponudbe bodo pravočasne, če bodo predložene naročniku, najkasneje do 7. 5. 2015 do 09:00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako:
»NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – Izvedba primerjalne raziskave med odjemalci električne energije na temo učinkovite rabe električne energije«.

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 2015 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
SODO, d.o.o.sodo@sodo.si. +386 82001711+386 82001701
Dokumentacija:

<link http: www.sodo.si _files _blank external-link-new-window>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev: Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila: najnižja cena.
Drugi podatki:

Tehnični pogoji
Pogoj za sodelovanje v postopku je, da je ponudnik v zadnjih treh letih (2012, 2013 in 2014) uspešno zaključil najmanj 3 (tri) raziskave v Sloveniji oz. v EU, ki se primerljive predmetu javnega naročila.

Ostali zahtevani pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika