Javna Naročila

2430-14-38002 Javno naročilo strokovnih podlag za dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb prenove stavb
Datum objave: 19.08.2014
Datum zaključka: 04. 09. 2014 do 10. ure.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Energetska prenova stavb
Predmet objave:

Namen projekta je izdelati strategijo prenove stavbnega fonda do leta 2050, s katero bomo dosegli bistveno izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnega fonda. Predstavlja tudi strokovno podlago za izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


V okviru naloge bo tako potrebno definirati javni sektor (katere stavbe predstavljajo ožji in širši javni sektor), katere površine upoštevamo (bruto, neto), da bomo lahko določili ukrepe za izpolnjevanje obveznosti letne obnove 3 % površine stavb ožjega javnega sektorja, ki ne dosegajo minimalnih zahtev. Naloga vključuje tudi prenovo vseh drugih stavb, tako javnih kot zasebnih, in predstavlja okvir, ki bo povezal vse cilje, nacionalne programe in ukrepe v smiselno celoto. Predstavlja strokovno podlago za izvajanje kohezijske politike oz. konkretno Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Naloga mora predstaviti stanje nacionalnega stavbnega fonda na ustreznem vzorcu, določiti ukrepe za spodbujanje stroškovno učinkovitih „popolnih“ prenov stavb, vključno s postopno „popolno“ prenovo, v prihodnost usmerjeno perspektivo za usmerjanje naložbenih odločitev posameznikov, gradbene industrije in finančnih institucij in z dokazi podprto oceno pričakovanega prihranka energije. Mora biti časovno opredeljena in imeti identificirane vse deležnike, definirati mora ovire za dosego cilja (tudi specifičnosti določenih segmentov - prenova kulturne dediščine), definirati mora tehnično ekonomski vidik (pomeni definirati stroškovno optimalno energijsko učinkovito prenovo glede na tip stavbe in klimatske pogoje), opredeliti primerne ukrepe za ovire pri znanju ter spodbuditi inovativnost pri teh prenovah.

Podrobnejši opis naloge in druge zahteve so v poglavju 5 – Projektna naloga.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 04.09.2014 do 10:00 ure na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Glavna pisarna, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudba je lahko samostojna ali ponudba skupine ponudnikov.

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje ponudb bo dne 04.09. 2014 ob 12.00 uri, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Portal javnih naročilwww.enarocanje.si- -
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javna_narocila prenova_stavb_2014 rd_prenova_stavb_2014.docx _blank>Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

  1. Povabilo k oddaji ponudbe
  2. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določila o izvedbi postopka
  3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
  4. Obrazci naročnika
  5. Projektna naloga
  6. Naslovnica za ponudbo
Višina sredstev: Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila:


Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV). Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju projektne naloge in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 7. razvojne prioritete (Tehnična pomoč - KS - javni); prednostne usmeritve Tehnična pomoč. Plačilo za dobavo bo izvedeno iz postavk 759810 Tehnična pomoč KS - 07-13 - EU in 759910 Tehnična pomoč KS - 07-13 - slovenska udeležba, NRP 1536-07-0047 Tehnična pomoč OP ROPI, v razmerju 85 % : 15 %.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika