Javna Naročila

JN-NM-2020 Javno naročilo za izvedbo energetske sanacije kotlovnice na objektu Mestne občine Novo mesto
Datum objave: 07.10.2020
Datum zaključka: 30.10.2020 ob 13:00
Izdajatelj: Mestna občina Novo mesto
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za sanacijo kotlovnice v objektu Mestna občina Novo mesto, Seidlova c.1, 8000 Novo mesto skladno z določili razpisne dokumentacije in popisi del.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del in se realizira ob upoštevanju PZI projektne dokumentacije naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije, in sicer PZI Rekonstrukcija sistema ogrevanja in hlajenja občinske zgradbe z vgradnjo toplotne črpalke in novega plinskega kotla MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, št. 08/20, datum: maj 2020.

Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote, s fiksnimi ter nespremenljivimi cenami, za celoten čas veljavnosti pogodbe.

Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela za posamezen sklop.

MO Novo mesto si bo prizadevala, da bo za realizacijo tega projekta pridobila sredstva evropske kohezijske politike. Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Ponudniki morajo ponudbe pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu https://www.s-procurement.si/.

Rok za prejem ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«. Rok za prejem ponudb: 30. 10. 2020 do 13:00.

Odpiranje prijav:

Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Rok odpiranja ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«. Rok odpiranja ponudb: 30. 10. 2020 ob 13:05

Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb. V okviru odpiranja ponudb se ponudbe dešifrirajo in so podatki iz vsebine ponudb dostopni naročniku. Ponudnikom, ki so oddali ponudbe, bo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb v okviru sistema »S-Procurement«. Na posredovano zahtevo naročniku lahko dostop do zapisnika o odpiranju ponudb zahtevajo tudi subjekti, ki niso oddali ponudbe.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Aleš Šurlaales.surla@novo.mesto.si--
Dokumentacija:

Povezava na javno naročilo

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na URL: https://www.s-procurement.si/. Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko preko zgornjega URL naslova.

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo vsebovala najnižjo skupno ponujeno ceno za posamezni sklop v EUR brez DDV zaokroženo na dve decimalni mesti natančno. Ponudniki ceno vnesejo v ustrezna mesta v popise del in skupno ponujeno ceno za posamezni sklop prenesejo v ponudbeni predračun v koraku Zahteve ob pripravi ponudbe v informacijskem sistemu S-Procurement.

Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
Zahteve in pogoji za ugotavljanje sposobnosti so natančneje opredeljeni v "Navodilih za izdelavo ponudbe in merila", ki so dostopni v okviru sistema »S-Procurement«.

Ogled objektov
Ogled objekta je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika g. Aleš Šurla. Naročnik bo za zainteresirane ponudnike na podlagi njihove zahteve organiziral voden ogled objekta v terminu od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020, uro ogleda je potrebno predhodno uskladiti po elektronski poti na naslov: ales.surla@novomesto.si. Naročnik bo vsa pojasnila, ki bodo morebiti podana na ogledu in bi lahko vplivala na pripravo in oddajo popolne ponudbe objavil na Portalu javnih naročil.

Dodatna pojasnila
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko vprašanj na Portalu javnih naročil do roka za prejem vprašanj. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka, določenega v informacijskem sistemu »S-Procurement«. Rok za prejem vprašanj: 23. 10. 2020 do 9:00.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika