Javna Naročila

JN005992/2023-B01 Nadgradnja, vzdrževanje in funkcionalne dopolnitve sheme MZIP_EIKS v informacijski bazi ENIS ter vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnega skladišča za izdelavo energetskega IS
Datum objave: 14.09.2023
Datum zaključka: 13.10.2023 ob 09:00
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Informacijski sistem
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je:

  1. Nadgradnja, vzdrževanje in funkcionalne dopolnitve sheme MZIP_EIKS v informacijski bazi ENIS:

Zasnova informacijskega sistema za register energetskih izkaznic in pregleda klimatskih sistemov se je vzpostavila leta 2013 na podlagi javnega naročila. Leta 2015 se je obstoječi informacijski sistem nadgradil in dopolnil še z registrom pregleda ogrevalnih sistemov ter upravljanja z energijo v javnem sektorju (energetsko knjigovodstvo).

Celotna infrastruktura informacijskega sistema (v nadaljevanju shema MZIP_EIKS v informacijski bazi ENIS) je zelo kompleksen in zahteven projekt in je vzpostavljen skladno z zahtevami iz direktiv učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Predstavlja osnovo in informacijsko jedro za več ukrepov (izdajanje energetskih izkaznic, izdelavo poročil o pregledu klimatskih sistemov, izdelavo poročil o pregledu ogrevalnih sistemov in izpolnjevanju obveznosti skladno z Uredbo o upravljanju stavb javnega sektorja,).

Shema MZIP_EIKS v informacijski bazi ENIS predstavlja srce sistema skupaj zbranih podatkov o energetskih lastnostih stavb v okviru obstoječe prostorske infrastrukture (GURS podatki) in omogoča izdelavo, vpogled in analizo različnim nivojem dostopa posamezniku. Informacijski sistem je vzpostavljen v povezavi z informacijskim sistemom MJU in Geodetsko upravo Republike Slovenije, kajti podatki se vežejo na identifikacijske oznake stavb.

Delujoča shema MZIP_EIKS v informacijski bazi ENIS je vzpostavljena po vzoru drugih držav, kjer se je izkazalo, da je vzpostavitev smiselna v organizacijskem in finančnem smislu.

Zaradi poteka obstoječe pogodbe, vsebinskih sprememb in nove zakonodaje, je potrebno izvesti novo javno naročilo, kajti obstoječo informacijsko infrastrukturo je potrebno vsebinsko nadgraditi, dodatno razviti podporo ukrepoma pregledov ogrevanih sistemov in upravljanja z energijo v javnem sektorju (energetsko knjigovodstvo), urediti sistemsko tehnično podporo vzdrževanju ter funkcionalnosti te infrastrukture in v skladu s smernicami MJU-ja tehnološko nadgraditi shemo MZIP_EIKS v informacijski bazi ENIS v skladu s sodobnimi informacijskimi smernicami.

  1. Vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnega skladišča za izdelavo energetskega informacijskega sistema EnergIS - slovenski energetski portal:

Z namenom, da se zgoraj omenjene zbrane podatke in tudi ostale podatke, ki so povezani z energijo prikaže v prostoru je potrebno vzpostaviti in kasneje vzdrževati podatkovno skladišče za izdelavo energetskega informacijskega sistema EnergIS. Podatkovno skladišče je prvi korak oz. podprojekt, ki ga je potrebno izvesti, da se izdela kompleksen projekt EnergIS, ki bo nudil fleksibilno ter razširljivo platformo za učinkovito hrambo, povezovanje, analizo, upravljanje, iskanje in prikaz teh podatkov v GIS okolju.

Na ta način na sodoben in poenostavljen način skrbimo za izvajanje evropske zakonodaje (Direktiva o energetski učinkovitosti stavb, Direktiva o energetski učinkovitosti) ter obveznosti skladno z Zakonom o energetski učinkovitosti in Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – tehnične specifikacije.

Rok za prijavo:

Elektronska predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 13. 10. 2023 do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje prijav:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 10. 2023 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontakt:
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Limitirana skupna vrednost javnega naročila je 611.000 EUR brez DDV.

Drugi podatki:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi točkovanja po merilih:

  • Tc – končna ponudbena vrednost (brez DDV) = največ 80 točk
  • TREF – dodatni referenci v ponudbi nominiranega vodje projekta = največ 20 točk

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 28. 9. 2023 do 10:00 ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika