Javna Naročila

2430-18-38004 Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - Direktorata za energijo za obdobje od 2019 do 2021
Datum objave: 16.11.2018
Datum zaključka: 12.12.2018 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Programski paket za omrežja, internet in intranet
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema naročnika za potrebe Direktorata za energijo za triletno obdobje od leta 2019 dalje.  Informacijski sistem MZI-DE vključuje dva ločena sistema, in sicer:

  • spletno aplikacijo »EPOS za online zbiranje podatkov«,
  • spletno stran »Portal Energetika«

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – Specifikacije.

Rok izvajanja storitev so 3 leta od podpisa pogodbe. Vrednost javnega naročila je limitirana na 43.000,00 EUR brez DDV in 52.460 EUR z DDV.

Rok za prijavo:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 12. 12. 2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje prijav:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 12. 2018 in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:10480>Razpisna dokumentacija in ponudbeni predračun

<link https: www.enarocanje.si obrazci>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Merila za izbiro ponudbe so:

  • ponudbena cena (največ 80 točk),
  • dodatne reference za kader (največ 20 točk).
Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link https: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window internal link in current>www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 3. 12. 2018 do 12:00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 6. 12. 2018 Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika