Javna Naročila

OP AN-OVE Priprava okoljskega poročila in vključevanje v postopek celovite presoje vplivov na okolje za posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020
Datum objave: 18.12.2014
Datum zaključka: 16. 1. 2015
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Za posodobljeni AN-OVE 2010-2020 je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, katerega osnova za vrednotenje in ocenjevanje vplivov na okolje je okoljsko poročilo. Njegov sestavni del je tudi poročilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobljenega AN OVE 2010-2020 na naravo za varovana območja.

Predmet naročila je izdelava okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine in krajine ter alternative v okviru predmetnega plana, ki morajo upoštevati okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, potrebne za celovito presojo vplivov plana na okolje. Z vidika vplivov na okolje mora biti v okoljskem poročilu presojan tudi alternativni scenarij za doseganje cilja OVE v letu 2020.

Vsebina okoljskega poročila mora biti pripravljena v skladu z 41. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZVO-1C, 48/12, 57/12 in 92/13)in 6. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). Okoljsko poročilo o vplivih na varovana območja mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11) in pripraviti kot ločen del okoljskega poročila.

Na podlagi okoljskega poročila bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo ostale faze celovite presoje vplivov na okolje, v katere se mora vse do zaključka postopka celovite presoje vplivov na okolje aktivno vključevati tudi izdelovalec okoljskega poročila. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja in vrednotenja.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 16.1.2015 do 10.00 ure, na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna; Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Odpiranje prijav: Datum javnega odpiranje ponudb je dne 16.1.2015 ob 12.00 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: Ministrstvo infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI- JNmzp.jn@gov.si+386 4788000+386 4788140
Dokumentacija:

<link file:2167 _blank download>Razpisna dokumentacija


<link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev: Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV). Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.
Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portalu javnih naročil na naslovu: <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 9.1.2015, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 13.1.2015. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Podrobnješe informacije
<link http: www.energetika-portal.si fileadmin dokumenti publikacije nep nep_op_2011.pdf _blank external-link-new-window>Okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja za Nacionalni energetski program in v tem okviru tudi za AN OVE je bilo že izdelano (2010) in v letu 2011 posredovano v javno razpravo. Dne 02. 06. 2011 je bilo pridobljeno mnenje št. 35409-191/2009-JL o ustreznosti Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja. Vendar pa za odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje pripravljavec plana ni zaprosil, saj se je ministrstvo, pristojno za energijo, v letu 2011 odločilo, da s pripravo<link http: www.energetika-portal.si dokumenti strateski-razvojni-dokumenti dolgorocno-nacrtovanje-energetske-politike _blank external-link-new-window> Nacionalnega energetskega programa ne nadaljuje. Iz navedenega izhaja, da se postopek celovite presoje vplivov na okolje za NEP in AN-OVE ni zaključil.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika