Javna Naročila

JN9094/2015 Priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije (za obdobje 5 let)
Datum objave: 24.12.2015
Datum zaključka: 10.02.2016 ob 16:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve na področju energetike
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije v naslednjih petih letih. V okviru tega je potrebno:

  • izdelati dolgoročne energetske bilance Slovenije za obdobje do leta 2035 in okvirno do 2055 z analizo koristi in stroškov različnih scenarijev,
  • nuditi strokovno pomoč v času priprave, javne obravnave, ter sprejemanja EKS,
  • pripravljati tudi strokovne podlage ter nuditi strokovno pomoč naročniku pri pripravi gradiv, aktov, planov in drugih dokumentov, ki jih pripravlja naročnik s področja energetike.

Podrobnejši opis storitve in druge tehnične zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije (Poglavje 5 - Projektna naloga).

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 10. 2. 2016 do 10:00 ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Odpiranje prijav: Datum odpiranja ponudb je dne 10. 2. 2016 ob 13:00 uri.
Kraj odpiranja ponudb je Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.
Odpiranje ponudb je javno.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:3121>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil


Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 29. 1. 2016 do 10. ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor do 3. 2. 2016. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika