Javna Naročila

JN2251/2016 Priprava strokovnih podlag za pripravo strateških dokumentov, akcijskih načrtov in ukrepov s področja energije
Datum objave: 30.03.2016
Datum zaključka: 18.05.2016 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve na področju energetike
Predmet objave:

Ministrstvo, pristojno za energijo (MzI), izvaja naloge s področja energije. Za izvedbo teh nalog je treba zagotoviti strokovno podporo, predvsem pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energetskih politik. Glede teh je vse več obveznosti tudi z vidika EU politik in iz naslova prenosa obveznosti iz direktiv. Treba je zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, študij in analiz za ukrepe na področju eneregtike. Z več letno pogodbo z izbranim izvajalcem bo izpolnjena možnost razvoja znanj in modelov na tem področju.

V okviru naloge je treba izdelati posodabljanje in oceno izvajanja obstoječih akcijskih načrtov in strategij, ter izvesti še druge strokovne podlage za ukrepe v pripravi.

Podrobnejši opis storitve in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja 5 - Tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 18. 5. 2016 do 10:00 ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Datum odpiranja ponudb je dne 18. 2. 2016 ob 12:00 uri.
Kraj odpiranja ponudb je Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.
Odpiranje ponudb je javno.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI- JNmzp.jn@gov.si+386 4788000+386 4788140
Dokumentacija:

<link file:3378>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si obrazci _blank external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 6. 5. 2016 do 10. ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor do 11. 5. 2016. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika