Javna Naročila

2430-18-38002 (NEPN) Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
Datum objave: 29.08.2018
Datum zaključka: 15.10.2018 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve na področju energetike
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta do leta 2030 s pogledom do 2040 (v nadaljevanju: NEPN), vključno s pripravo potrebnih strokovnih podlag in izvajanjem ustreznih aktivnosti (med drugim javno posvetovanje, regionalno posvetovanje, iterativni dialog z Evropsko komisijo (v nadaljevanju: Komisija), sodelovanje in usklajevanje s pripravljavci celovite presoje vplivov na okolje).

Podrobnejši opis storitve in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja 5 - Specifikacije iz razpisne dokumentacije.

Rok izvedbe pogodbe: dve (2) leti od podpisa pogodbe.

 

Rok za prijavo:

Elektronska predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <link https: ejn.gov.si ponudba pages aktualno _blank external-link-new-window internal link in current>ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje 15. 10. 2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Odpiranje prijav:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 10. 2018 in se bo začelo ob 10:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontakt:
Dokumentacija:

<link file:10410>Razpisna dokumentacija

<link https: www.enarocanje.si obrazci _blank external-link-new-window internal link in current>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba skladno z metodo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo ('best price-quality ratio'), tj. tista ponudba, ki doseže največje število točk T. Podrobnješe informacije glede meril za izbiro ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link https: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window internal link in current>www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 28. 9. 2018 do 12:00, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 9. 10. 2018. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika