Javna Naročila

NMV2086/2016 Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja
Datum objave: 30.03.2016
Datum zaključka: 21.04.2016 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Storitve na področju energetike
Predmet objave:

Skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti (2012/125/ES) je potrebno izdelati Celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (člen 14, Priloga VIII). Obveznost je vključena v novi Energestki zakon (EZ-1), ki v 360. členu določa, da Ministrstvo, pristojno za energijo, vsakih pet let pripravi celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki vključuje opis potreb po ogrevanju in hlajenju ter napoved spreminjanja teh potreb v naslednjih desetih letih, opredelitev potreb po ogrevanju in hlajenju, ki jih je mogoče zadovoljiti s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, delež soproizvodnje z visokim izkoristkom ter oceno pričakovanega prihranka primarne energije, ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter povečanje deleža soproizvodnje.

Celovita ocena mora vključevati tudi analizo stroškov in koristi, ki določa izhodiščni scenarij in izvedljive alternativne scenarije, v katerih se morajo upoštevati samo soproizvodnja z visokim izkoristkom, učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje ali možnost za učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje ter ekonomsko analizo z vsemi ekonomskimi učinki.

V okviru tega je potrebno izdelati tudi metodologijo in kriterije za oceno možnosti za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki se izvaja pri odločanju o posameznih investicijah, skladno z določbo 364. člena EZ-1.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 21. 4. 2016 do 10:00 ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Datum odpiranja ponudb je dne 21. 4. 2016 ob 12:00 uri.
Kraj odpiranja ponudb je Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.
Izveden bo en krog pogajanj o ponudbeni ceni, in sicer eno uro po zaključku odpiranja ponudb.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI- JNmzp.jn@gov.si+386 4788000+386 4788140
Dokumentacija:

<link file:3379>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si obrazci _blank external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 15. 4. 2016, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor do 19. 4. 2016. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika