Javna Naročila

SVRK-2018 Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
Datum objave: 20.12.2018
Datum zaključka: 14.01.2019 ob 09:00
Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Energetska učinkovitost, raba obnovljiivh virov energije
Predmet objave:

Predmet javnega naročila je »Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti določa, da je treba letno energetsko obnoviti vsaj 3 % skupne uporabne tlorisne površine stavb nad 250 m2, ki se ogrevajo/ohlajajo in so v last in uporabi vlade oz. ožjega javnega sektorja. Predmet vrednotenja bodo vlaganja v okviru ukrepov, s katerimi se preko izvajanja OP EKP 2014-2020 prizadeva za izpolnitev teh zahtev.

Predmet vrednotenja je:

  • vrednotenje javnih razpisov za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi lokalnih skupnosti (javni razpisi za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin JOB 2016, JOB 2017 in JOB 2018),
  • vrednotenje celotnega postopka: izvedbe povabil nosilnega posredniškega organa in postopka neposredne potrditve operacije sofinanciranja energetske prenove javnih stavb v lasti države.

Uporabniki vrednotenja bodo organ upravljanja, MZI kot nosilni posredniški organ, posredniški organi (MZI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, MK,MP, MZ) in drugi deležniki. Vrednotenje bo tudi podlaga za poročanje o izvajanju, poročanje o napredku in za programiranje prihodnjega obdobja in morebitne optimizacije izvajanja.

Rok za prijavo:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <link https: ejn.gov.si ejn2 _blank>ejn.gov.si/eJN2, v*.pdf formatu do dne 14. 01. 2019 do 9:00 ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: <link https: ejn.gov.si ejn2.>ejn.gov.si/eJN2. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v ustrezne razdelke v sistemu eJN2.

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 01. 2019 in se bo začelo ob 09:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Javno bodo objavljeni naslednji podatki: naziv/ime ponudnika in dokument, ki ga bo ponudnik pripel v zavihek »Predračun« v celoti.

 

 

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politikogp.svrk@gov.si (01) 400-3680
Dokumentacija:

<link http: www.svrk.gov.si si o_sluzbi javne_objave javna_narocila _blank external-link-new-window internal link in current>Objava na spletni strani izdajatelja (SVRK)

<link https: www.enarocanje.si obrazci _blank external-link-new-window internal link in current>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev: Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je v skladu s 84. členom ZJN-3 ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je skupna najnižja ponudbena cena (skupna ponudbena vrednost v EUR z vsemi vključenimi dajatvami).

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ponudbeno ceno, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo prej prispela v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij
Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati samo pisno, preko Portala javnih naročil na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je do 03. 01. 2019 do 10:00. Naročnik bo preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do 08. 01. 2019 do 15:00, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika