Javni Pozivi

2-ZERO500 Drugi javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb (2-ZERO500)
Datum objave: 02.04.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Energetska revščina
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po datumu veljavnosti tripartitne pogodbe, ki jo sklenejo vlagatelj, izvajalec posameznega ukrepa/kombinacije ukrepov ter Eko sklad.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za izvedbo enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov:

 • A - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
 • B - toplotna izolacija zunanjih sten,
 • C - vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
 • D - zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
 • E - zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
 • F - vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Javni poziv se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«, na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodna energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« in specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.

Rok za prijavo:

Vlagatelj lahko vloži vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do dodelitve vseh razpoložljivih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga. Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred zaključkom tega javnega poziva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga ZERO500 in vse zahtevane obvezne priloge.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, ki je določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 oziroma postopek, ki je natančneje naveden v tem javnem pozivu, ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladzero500@ekosklad.si01/241-48-44 vsak delovnik med 9. in 14. uro
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 51/2021, 43/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 3.849.780 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni, zlasti v skladu s spremembami proračuna Republike Slovenije ter proračunskih zmogljivosti pristojnega Ministrstva za infrastrukturo.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike za leto 2021, 2022 in 2023, in sicer:

 • PP160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU (85 %) in
 • PP160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba (15 %).
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu 
Na javni poziv lahko kandidira vsaka fizična oseba (vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
 • je bila zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnica denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
 • je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oziroma več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanja ali stanovanjske stavbe, kjer bo izveden projekt. Lastništvo mora biti zemljiškoknjižno urejeno pred vložitvijo vloge.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati stavba in njeni deli, kjer bo izveden projekt
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bo izveden projekt, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov na eno- ali dvostanovanjski stavbi ali stanovanju v dvostanovanjski stavbi (predmetna nepremičnina). Za predmetno nepremičnino mora biti izdano/izdana:

 • gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti pred 1. 1. 2003 ali
 • odločba o legalizaciji stavbe (če je bila stavba zgrajena pred 1. 1. 2003 in letnica izgradnje izhaja iz priložene odločbe) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
 • dovoljenje za objekte daljšega obstoja po 117. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
 • odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967), pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
 • uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih alinej in je izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV. Točna višina nepovratne finančne spodbude se določi s tripartitnimi pogodbami, in sicer na podlagi predračuna/ov za posamezni ukrep/kombinacijo ukrepov iz odločbe, ki ga/jih vlagatelj skladno s tem javnim pozivom predloži Eko skladu.

Ostali pogoji
Tehnični pogoji ukrepov, za katere se lahko dodeli nepovratna finančna spodbuda, dodatne zahteve in pogoji za prijavo ter pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika