Javni Pozivi

OVE+SPTE 2017 Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo
Datum objave: 04.09.2017
Datum zaključka: 06.11.2017
Izdajatelj: Agencija za energijo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Podporna shema OVE in SPTE
Predmet objave:

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo.

Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v teh napravah, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti na naslov:

Agencija za energijo
Strossmayerjeva ulica 30
2000 Maribor

najkasneje do 6. 11. 2017 do 24:00 (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Odpiranje prijav na javni poziv bo v prisotnosti članov komisije potekalo nejavno v prostorih agencije, o čemer bo komisija vodila zapisnik. Vse pravilno in pravočasno oddane prijave se bodo odpirale po zaporedju vložitve.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Agencija za energijo/02/ 234 03 00/
Dokumentacija:

<link https: www.agen-rs.si poziv2017 _blank external-link-new-window internal link in current>Objava javnega poziva in prijavne dokumentacije (Agencija za energijo)

<link file:9213 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:

Skupna vrednost razpisanih sredstev po tem javnem pozivu je 10.000.000,00 EUR, ki  se skladno z 21. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16) razdeli v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Prijava projekta za proizvodno napravo na javni poziv je popolna, če je podana na predpisanem obrazcu in vsebuje naslednje obvezne sestavine oziroma priloge:

  • Izpolnjen obrazec za prijavo projekta za proizvodno napravo na javni poziv;
  • izjava o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega poziva k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo (Izjava investitorja);
  • opis projekta z osnovnimi tehničnimi lastnostmi projekta (moč, tehnologija, vir, predvidena enopolna shema, predvidena merilna mesta, način priključitve ipd.), podatki o lokaciji proizvodne naprave (katastrska občina, št. parcele z vrisanimi objekti na parceli) in finančnimi podatki (specifikacija investicijskih stroškov, načrt financiranja z opredelitvijo finančnih virov, projekcija stroškov in prihodkov za obdobje ekonomske dobe projekta) za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE z nazivno električno močjo do vključno 50 kW;
  • investicijska dokumentacija za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE z nazivno električno močjo nad 50 kW, pripravljeno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), razen za proizvodne naprave iz točke 4. e), poglavja 2;
  • dokazilo o drugih zagotovljenih sredstvih iz razpisov za podeljevanje evropskih sredstev (če jih investitor v prijavi projekta izkaže);
  • lokacijska informacija za prijavljen projekt.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Za informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani pokličejo v času uradnih ur na telefonsko številko 02/ 234 03 00, in sicer vsak ponedeljek in petek med 9. in 12. uro in vsako sredo med 9. in 12. uro ter med 14. in 16. uro. Morebitna dopolnila in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom bodo objavljena na spletni strani agencije na spletnem naslovu <link https: www.agen-rs.si poziv2017 _blank external-link-new-window internal link in current>www.agen-rs.si/poziv2017 in štejejo kot sestavni del javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika