Javni Pozivi

JP-OVE-01 Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije (JP-OVE-01)
Datum objave: 27.10.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Borzen, d.o.o.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, shranjevanje energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) in inštalirano moč proizvodne naprave, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom, in sicer za:

Proizvodne naprave:

 1. Sklop
  1. Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije:
   • A 1.1 fotonapetostna elektrarna
   • A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostna
   • A 1.3 fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
   • A 1.4 fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
 2. Sklop
  1. Proizvodnja električne energije iz vetrne energije:
   • B 1.1 vetrna elektrarna
   • B 1.2 vetrna elektrarna – skupnostna
 3. Sklop
  1. Proizvodnja električne energije iz vodne energije
  2. Soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije
  3. Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak:
   • E 1.1 soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – biomasa
   • E 1.2 soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – deponijski plin
   • E 1.3 soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda
 4. Sklop
  1. Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase
 5. Sklop
  1. Proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso)
  2. Toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije:
   • H 1.1 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA)
   • H 1.2 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)
   • H 1.3 toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW

Hranilniki:

 1. Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE – elektrika ali OVE – soproizvodnja elektrike in toplote). Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.
 2. Hranilnik toplote mora biti prigrajen k novim proizvodnim napravam (OVE – toplota ali OVE  – soproizvodnja elektrike in toplote). Minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini:
  • 10 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči PN za dnevne hranilnike,
  • 1.000 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči PN za sezonske hranilnike.
Rok za prijavo:

Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika. Prijavitelj vlogo za javni poziv odda izključno preko spletne aplikacije Borzena, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vsebina vloge je podrobneje opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprememba: Oddaja vlog za prijavo projektov na sklop 1 za tip naprav A ni več mogoča. Javni poziv za »Sklop 1« se je zaključil z dne 9. 12. 2023.

Odpiranje prijav:

Vloge, prispele na podlagi javnega poziva, obravnava komisija in sicer po vrstnem redu glede na prejem vloge. Čas oddaje vloge izhaja iz časovnega žiga, ki ga ustvari spletna aplikacija. Obravnava vlog ni javna.

Komisija bo najprej preverila pravočasnost in popolnost vlog. V primeru nepopolne vloge se prijavitelja pozove, da svojo vlogo dopolni.

Komisija po pregledu vloge prijavitelja odloči o odobritvi oziroma neodobritev pomoči.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Borzen - Center za podporeove@borzen.si01/620-76-53; pon, sre 9:00-11:00, 13:00-15:00; pet 09:00-12:00
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 109/2023, 124/2023)

Podrobnejše informacije in prijava na spletni strani Borzena

Višina sredstev:

Sredstva za pomoč za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja se skladno z Zakonom o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) zagotavljajo iz sredstev za izvajanje podpor centra za podpore. Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 105 milijonov evrov.

Razpoložljiva sredstva so po posameznih sklopih razdeljena na naslednji način:

Sklop Tip naprav Razpoložljiva sredstva (mio EUR)
Sklop 1 A 42,0
Sklop 2 B 6,0
Sklop 3 C, D, E 5,0
Sklop 4 F 40,0
Sklop 5 G, H 12,0
Skupaj   105,0


Center za podpore lahko razpoložljiva sredstva za posamezne sklope tekom javnega poziva poviša ali prerazporedi. Obvestilo o spremembi višine razpoložljivih sredstev in prerazporeditvi razpoložljivih sredstev med posameznimi sklopi velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo
Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samoupravna lokalna skupnost.

Pogoji za prijavo, posebni trajnostni in tehnični pogoji za upravičenost do pomoči posamezne tehnologije proizvodnih naprav so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina in intenzivnost pomoči
Najvišja višina pomoči je izražena v EUR/kW inštalirane moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za bsako tehnologijo posebej.

Tip naprave Najvišja višina pomoči glede na moč ali kapaciteto Omejitev moči PN za velika podjetja Omejitve moči PN za srednja podjetja Omejitev moči PN za mikro in mala podjetja ter skupnosti
A. Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije        
A 1.1 fotonapetostna elektrarna 180 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostna 250 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
A 1.3 fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
B. Proizvodnja električne energije iz vetrne energije        
B 1.1 vetrna elektrarna 280 EUR/kWe 1 MW 1 MW 18 MW
B 1.2 vetrna elektrarna – skupnostna 350 EUR/kWe 1 MW 1 MW 18 MW
C. Proizvodnja električne energije iz vodne energije 400 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
D. Soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije 2.500 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
E. Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina        
E 1.1 soproizvodnja iz bioplina – biomasa 2.475 EUR/kWe 2 MW 2 MW 2 MW
E 1.2 soproizvodnja iz bioplina – deponijski plin 500 EUR/kWe 2 MW 2 MW 2 MW
E 1.3 soproizvodnja iz bioplina – plin pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda 500 EUR/kWe 2 MW 2 MW 2 MW
F. Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase 3.035 EUR/kWe 10 MW 10 MW 10 MW
G. Proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso) 250 EUR/kWt 10 MW 10 MW 10 MW
H. Toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije        
H 1.1 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA) 810 EUR/kWt 10 MW 10 MW 10 MW
H 1.2 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA) 472 EUR/kWt 10 MW 10 MW 10 MW
H 1.3 toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW 342 EUR/kWt 10 MW 10 MW 10 MW
I. Hranilnik električne energije 225 EUR/kWh vezano na noč naprave vezano na noč naprave vezano na noč naprave
J. Hranilnik toplote 20 EUR/kWh vezano na noč naprave vezano na noč naprave vezano na noč naprave

Opombe:
PN - proizvodna naprava
kWe - nazivna električna moč naprave
kWt - nazivna toplotna moč naprave
kWh - kapaciteta hranilnika


Rok za dokončanje projekta
Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30. mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na telefonski številki 01/620-76-53 v času uradnih ur ali preko elektronskega naslova ove@borzen.si.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika