Javni Pozivi

MOM-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo energetske obnove po principu energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor
Datum objave: 12.09.2017
Datum zaključka: 11.11.2017
Izdajatelj: Mestna občina Maribor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja javni poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb in storitev energetskega upravljanja v okviru nabora javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor, po sistemu energetskega pogodbeništva.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • čim bolj celovita energetska obnova objektov in, kjer je možno, raba obnovljivih virov energije;
 • izvedba storitve energetskega upravljanja v predmetnih objektih (zagotavljanje delovanja energetskih naprav in sistemov, analiza rabe energije in stroškov, predlaganje in izvedba dogovorjenih ukrepov za znižanje rabe energije, investicijsko vzdrževanje ukrepov v upravljanju, vodenje energetskega knjigovodstva, idr.) v celotnem obdobju trajanja javno zasebnega partnerstva;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko obnovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Izhodišča so informativne narave in jih potencialni promotorji lahko prilagodijo svojim videnjem projekta.

 

   

  Rok za prijavo:

  Vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti kuverti na naslov:

  Mestna občina Maribor
  Ulica heroja Staneta 1 
  2000 Maribor

  najkasneje do 11. 11. 2017.

  Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega analognega izvoda in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Vloga in ostali dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku.

  Odpiranje prijav:
  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Marko Rojsmarko.rojs@energap.si02/ 23 42 360
  Lilia Gajalilia.gaja@maribor.si02/ 22 01 475
  Dokumentacija:

  <link file:9226 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: www.maribor.si _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije (Mestna občina Maribor)

   

   

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika prijav
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Vprašanja
  Zainteresirane osebe lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktnih osebah Marko Rojs in Lilia Gaja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 31. 10. 2017. Vse odgovore bo javni partner objavil na spletni strani najkasneje sicer najkasneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo vloge.

  Ogled objektov
  Ogled nabora objektov, ki so vključeni v Prilogi 1 javnega poziva promotorjem, je možen po predhodni
  najavi, ki mora biti podana na naslov: Lilia Gaja, Služba za razvojne projekte in investicije, Rotovški trg 9, 2000 Maribor do 31. 10. 2017. Za objekte, pri katerih javni partner ne razpolaga z razširjenimi energetskimi pregledi, je obvezen ogled objekta na terenu.

  Nadaljevanje postopka
  Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno. Na podlagi predložene dokumentacije promotorjev in morebitnih izvedenih predstavitvenih sestankov bo javni partner izdelal oceno o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva.

   

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika