Javni Pozivi

BOH-2018 Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič"
Datum objave: 04.04.2018
Datum zaključka: 20. 04. 2018 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Bohinj, Občina Tržič
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Bohinj in Občina Tržič na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavljata javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič.

Cilj javnih partnerjev  je manjša poraba energije in izboljšanje bivanjskih pogojev v objektih, ki so v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič, z izvedbo celovite energetske obnove in adaptacije objektov.

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • celovita energetska obnova, sanacija objektov in izvedba e-polnilnic za avtomobile,
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedeni v čim večji meri oziroma izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2018 in 2019.

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo in prenovo naslednjih stavb:

 • Občinska stavba Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica;
 • Zdravstveni dom Bohinj, Triglavska cesta 15, 4264 Bohinjska Bistrica;
 • Vrtec Deteljica Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Občina Bohinj
  Triglavska cesta 35
  4264 Bohinjska Bistrica

  najkasneje do 20. 4. 2018 do 12. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Bohinj dne 23. 04. 2018 ob 10:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Andrej Kovačičandrej.kovacic@obcina.bohinj.si04/ 57-70-131
  Dokumentacija:

  Javni poziv promotorjem

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Bohinj)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko zastavijo dodatna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi na elektronski naslov kontaktne osebe do 13. 4. 2018. Vse odgovore bo naročnik objavil na spletni strani Občine Bohinj najkasneje do 17. 4. 2018 do 12:00 ure.


  Ogled objektov
  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi naročnika do 16. 4. 2018. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno.

  Nazaj

  © 2012 - 2021 Portal Energetika