Javni Pozivi

SŠVP-2018 Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska prenova Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina"
Datum objave: 23.05.2018
Datum zaključka: 06. 06. 2018 ob 10:00
Izdajatelj: Srednja šola Veno Pilon
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt "Celovita energetska prenova objektov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina"

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za izvedbo celovite energetske prenove objektov Srednja šola Veno Pilon (št. stavbe 89, katastrska občina 2392 Ajdovščina, ID znak 163/18) in Dijaški dom (št. stavbe 90, katastrska občina 2392 Ajdovščina, ID znak 163/19).

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • celovita energetska obnova, sanacija objektov, ki obsega sanacijo zunanjih zidov, stropov proti neogrevanim delom podstrešja, sanacijo stavbnega pohištva, vgradnjo prezračevalnih sistemov, dograditev ogrevanja in CNS),
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni v čim večji meri oz. izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2018 in 2019.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Srednja šola Veno Pilon
  Cesta 5. maja 12
  5270 Ljubljana

  najkasneje do 6. 6. 2018 do 10. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja Srednja šola Veno Pilon, dne 6. 6. 2018 ob 12:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Katja Semoličracunovodstvo@ss-venopilon.si05/36-64-119/
  Dokumentacija:

  <link http: www.ss-venopilon.si files _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: www.ss-venopilon.si javni-poziv-promotorjem-k-oddaji-vlog-celovita-energetska-obnova-objektov _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov kontaktne osebe do 29. 5. 2018 do 12. ure. Vse odgovore ba vprašanja bo javni partner podal najkasneje do 31. 5. 2018 do 15:00 ure.


  Ogled objektov
  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi naročnika do 28. 5. 2018. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno po predhodnem urniku.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika