Javni Pozivi

ZRSZ-2018 Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska prenova objektov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje"
Datum objave: 10.10.2018
Datum zaključka: 22 10. 2018 ob 12:00
Izdajatelj: Zavod RS za zaposlovanje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) kot javni partner objavlja poziv promotorjem, s katerim poziva k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt "Celovita energetska  prenova objektov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje". Cilj javnega partnerja je manjša poraba energije v objektih zavoda. Projekt zajema obnovo in sanacijo naslednjih objektov:

 • številka stavbe 1423,1441 in 1471, katastrska občina 1723 Vič, ki se nahaja na parceli z ID znakom 234/1 in 234/2 (ZRSZ - Centralna služba Ljubljana);
 • številka stavbe 3161, katastrska občina 2636 Bežigrad, ki se nahaja na parceli z ID znakom 2102/2 (ZRSZ - Območna služba Ljubljana)

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • celovita energetska obnova, sanacija objektov, ki obsega sanacijo zunanjih zidov, stropov proti neogrevanim delom podstrešja, sanacijo stavbnega pohištva, vgradnjo prezračevalnih sistemov, posodobitev ogrevalnega sistem, sanacijo razsvetljave in CNS,
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni v čim večji meri oz. izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2019 in 2020.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja".

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov vložišča:

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Centralna služba Ljubljana
  Rožna dolina, Cesta IX/6
  1000 Ljubljana

  najkasneje do 22. 10. 2018 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje ponudb bo potekalo na naslovu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - Centralna služba Ljubljana; Rožna dolina, Cesta IX/6; 1000 Ljubljana, dne 23. 10. 2018 ob 12:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Darja Glavandarja.glavan@ess.gov.si01/47-90-904
  Dokumentacija:

  <link file:10439 _blank download internal link in current>Javni poziv

  <link https: www.ess.gov.si o_zrsz javna_narocila _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (ZRSZ)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov kontaktne osebe do 16. 10. 2018 do 12:00 ure. Vse odgovore na vprašanja bo javni partner podal najkasneje do 18. 10. 2018 do 12:00 ure.


  Ogled objektov
  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi naročnika do 16. 10. 2018. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno po predhodnem urniku.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika