Javni Pozivi

OTKP-2020 Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«
Datum objave: 13.07.2020
Datum zaključka: 30.07.2020 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Tržič
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Tržič, Občina Kamnik in Občina Preddvor na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu kot javni partnerji objavljajo poziv, s katerim pozivajo morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo celovite energetske prenove naslednjih objektov:

 • Grad Neuhaus, Koroška cesta 24, 4290 Tržič
 • Tržiški Muzej, Muzejska ulica 11, 4290 Tržič
 • Dom kulture Kamnik, Fužine 10, 1240 Kamnik
 • Policijska postaja Kamnik, Tomšičeva ulica 4, 1240 Kamnik
 • Občinska stavba Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
 • Stavba za turizem Preddvor, Goričica 8, 4205 Preddvor

Cilj javnih partnerjev je manjša poraba energije in izboljšanje bivanjskih pogojev v objektih, ki so v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor.

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • celovita energetska obnova, sanacija objektov in izvedba e-polnilnic za avtomobile,
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let,
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedeni v čim večji meri oziroma izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«,
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2021 in 2022.
Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložiča na naslov:

Občina Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič

najkasneje do 30. 7. 2020 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 3. 8. 2020 ob 10:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Janja Svetinajanja.svetina@trzic.si04/59-71-526
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Priloga - razširjeni energetski pregledi (REP) za objekte:

Podrobnejše informacije (Občina Tržič)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi (Janja Svetina) javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 20. 7. 2020 do 12:00 ure. Javni partnerji bodo, navezujoče se na zastavljena vprašanja, podali in objavili odgovore na spletni strani Občine Tržič najkasneje do dne 24. 7. 2020 do 12:00 ure.

Ogled objektov
Ogled objektov, ki so predmet tega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi (Janja Svetina) javnega partnerja do 20. 7. 2020. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika