Javni Pozivi

OŠL-2021 Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »Celovita energetska prenova Loškega gradu«
Datum objave: 15.07.2021
Datum zaključka: 11.08.2021 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Škofja Loka
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Škofja Loka na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu kot javni partnerj objavlja poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska prenova Loškega gradu«.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo celovite energetske prenove objekta Loški grad - stavba št. 91, k.o. 2035 Škofja loka (Loški grad, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka), stoječa na parceli št. *132 k.o. 2035 Škofja loka (uporabna površina 3010,7 m2).

Cilj javnega partnerja je manjša poraba energije in izboljšanje bivanjskih pogojev v objektu Loški grad z izvedbo celovite energetske obnove in adaptacije.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

  • celovita energetska obnova, sanacija objekta,
  • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let,
  • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedeni v čim večji meri oziroma izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«,
  • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2022 in 2023.
Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložiča na naslov:

Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
4220 Škofja Loka

najkasneje do 11. 8. 2021 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dne 13. 8. 2021 ob 10:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Irena Studenirena.studen@skofjaloka.si04/51-12-313
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije (Občina Škofja Loka)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 30. 7. 2021 do 12:00 ure. Javni partner bo, navezujoče se na zastavljena vprašanja, podal in objavil odgovore na spletni strani Občine Škofja Loka najkasneje do dne 4. 8. 2021 do 12:00 ure.

Ogled objektov
Ogled objekta, ki je predmet tega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi javnega partnerja do 29. 7. 2021. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika