Javni Pozivi

BOH-2021 Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska obnova stavb v lasti Občine Bohinj in Občine Kranjska Gora"
Datum objave: 17.08.2021
Datum zaključka: 24.08.2021 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Bohinj in Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavljata javni poziv promotorjem, s katerim pozivata morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti Občine Bohinj in Občine Kranjska Gora.

Cilj javnih partnerjev  je manjša poraba energije in izboljšanje bivanjskih pogojev v objektih, ki so v lasti Občine Bohinj in Občine Kranjska Gora, z izvedbo celovite energetske obnove in adaptacije objektov.

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • celovita energetska obnova, sanacija objektov in izvedba e-polnilnic za avtomobile,
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedeni v čim večji meri oziroma izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2021 in 2022.

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo in prenovo naslednjih stavb:

 • Dvorana Danica, Triglavska cesta 61, 4264 Bohinjska Bistrica
 • Vrtec Mojstrana, Ulica Alojza rabiča 7, 4280 Kranjska Gora
Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

najkasneje do 24. 8. 2021 do 12. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Bohinj dne 25. 8. 2021 ob 10:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Andrej Kovačičandrej.kovacic@obcina.bohinj.si04/ 57-70-131
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Bohinj)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov kontaktne osebe javnega partnerja do 20. 8. 2021. Javna partnerja bosta pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podala in objavila na spletni strani Občine Bohinj najkasneje do 23. 8. 2018 do 12:00 ure.


Ogled objektov
Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi javnega partnerja do 23. 8. 2021. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika