Javni Pozivi

MNZ 2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo za objekte v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve«
Datum objave: 30.12.2016
Datum zaključka: 07. 03. 2017 ob 15:00
Izdajatelj: Ministrstvo za notranje zadeve
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse zainteresirane osebe k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo za objekte v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve«, ki obsega energetsko obnovo objektov v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve na petih lokacijah.


V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo objektov v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve na naslednjih objektih oz. lokacijah:

 • Policijska postaja Bežigrad, Posavskega ulica 3, 1000 Ljubljana,
 • Center za oskrbo Gotenica, Gotenica 1, 1338 Kočevska Reka,
 • Policijska akademija Tacen, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana-Šmartno,
 • Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica,
 • Policijska postaja Idrija, Gregorčičeva ulica 5, 5280 Idrija.

  Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

  • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
  • celovita energetska sanacija objektov z izvedbo ukrepov, ki jih predlaga zasebni partner, za doseganje prihrankov energije in znižanje rabe energije v predmetnih objektih;
  • v času trajanje javno zasebnega partnerstva zasebni partner zagotavlja investicijsko vzdrževanje energetskih naprav in sistemov, ki bodo predmet pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, izvaja analizo rabe energije in stroškov, predlaga ukrepe za znižanje rabe energije, zagotavlja pregled delovanja energetskih naprav in sistemov, ipd.;
  • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«;
  • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti se bo izvajala v obdobju 2018-2020.

   

   

  Rok za prijavo:

  Vloga o zainteresiranosti se šteje za pravočasno, če jo javni partner prejeme do 7. 3. 2017, najkasneje do 15.00 ure.

  Promotorji oddajo vlogo o zainteresiranosti s priporočeno pošiljko po pošti na naslov javnega partnerja:


  Ministrstvo za notranje zadeve RS
  Glavna pisarna
  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana


  ali osebno glavni pisarni javnega partnerja na istem naslovu vsak delovni dan med 8:00 in 15:00 (v petek do 14.30) do roka navedenega v prejšnjem odstavku.

  Odpiranje prijav: Javno odpiranje vlog bo dne 8. 3. 2017 ob 10.00 uri na naslovu:  Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

  Prisotni predstavniki promotorjev morajo pred pričetkom javnega odpiranja vlog izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  MNZgp.mnz@gov.si//
  Dokumentacija:

  <link http: www.mnz.gov.si si o_ministrstvu javna_narocila _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


  <link file:8835 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge

  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.


  Promotor predloži vlogo v papirni obliki (original) in elektronski obliki (na elektronskem mediju - zgoščenki ali USB ključku).

  Promotor mora vlogo o zainteresiranosti vložiti v ovojnico oz. glede na obseg vloge primerno embalažo. Promotor na ovojnico vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz priloge št. 3. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, javni partner ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za založitev vloge.


  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Vprašanja

  Promotorji lahko v pisni obliki zastavijo vprašanja v zvezi s pripravo in oddajo vloge na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, s pripisom: »DODATNA POJASNILA – JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, ŠT. 430-2181/2016«

  Javni partner bo odgovoril na vprašanja promotorjev, ki jih bo prejel na navedeni elektronski naslov najkasneje do 22. 2. 2017 do 15.00 ure. Na vprašanja ali zahteve za pojasnila, postavljena po tem roku, javni partner ne bo odgovarjal.


  Ogled objektov
  Ogled objektov, ki so predmet tega poziva, bo možen po predhodni najavi, ki mora biti podana najkasneje do 6.1.2017 do 12. ure na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, s pripisom: »OGLED OBJEKTOV – JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, ŠT. 430-2181/2016«

   

  Nazaj

  © 2012 - 2023 Portal Energetika