Javni Pozivi

ORZ-2021 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Razkrižje in Občine Šalovci«
Datum objave: 22.07.2021
Datum zaključka: 13.08.2021 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Razkrižje, Občina Šalovci
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Razkrižje v sodelovanju z Občino Šalovci na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v okviru predhodnega postopka (na podlagi 1. poglavja III. dela ZJZP) objavlja poziv, s katerim poziva zainteresirane pravne in fizične osebe (promotorje) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Razkrižje in Občine Šalovci«.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo celovite energetske prenove naslednjih objektov:

  • Kulturni dom Razkrižje, Šafarsko 42 c, 9246 Razkrižje
  • Večnamenska stavba Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
  • Občinska stavba Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci

Cilj javnih partnerjev je manjša poraba energije in izboljšanje bivanjskih pogojev v objektih. Predvideni ukrepi za posamezni objekt so podrobneje opisani v priloženih razširjenih energetskih pregledih (REP).

Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložiča na naslov:

Občina Razkrižje
Šafarsko 42
9246 Razkrižje

najkasneje do 13. 8. 2021 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, dne 17. 8. 2021 ob 10:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Monika Holcmonika.holc@razkrizje.si02/584-99-08
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Priloga - razširjeni energetski pregledi (REP) za objekte:

Podrobnejše informacije (Občina Razkrižje)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Vlagatelji vlog o zainteresiranosti lahko dobijo informacije v zvezi z oddajo vloge o zainteresiranosti in pojasnila k dokumentaciji v zvezi z javnim pozivom na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku. Vprašanja lahko vlagatelji pošljejo na e-naslov: obcinarazkrizje@siol.net najkasneje do 30. 7. 2021. Odgovore bo javni partner objavil na svoji spletni strani najpozneje 6. 8. 2021.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika