Javni Pozivi

CIR-2021 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija Vrtca Cirkulane«
Datum objave: 23.08.2021
Datum zaključka: 06.09.2021 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Cirkulane
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Cirkulane na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija Vrtca Cirkulane«.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo celovite energetske prenove objekta Vrtec Cirulane, Cirkulane 69, 2282 Cirkulane. Seznam predvidenih ukrepov v okviru projekta:

 • toplotna izolacija ovoja stavbe,
 • zamenjava vrat,
 • zamenjava oken,
 • sanacija poševne strehe,
 • sanacija razsvetljave,
 • vgradnja sistema ua učinkovit zajem ter obdelavo podatkov,
 • vgradnja toolotne črpalke zrak-voda,
 • ureditev mansardnih prostorov na nov namen,

Izvedba predvidenih ukrepov je predvidena do novembra 2022.

Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložiča na naslov:

Občina Cirkulane
Cirkulane 58
2282 Cirkulane

najkasneje do 6. 9. 2021 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, dne 6. 9. 2021 ob 12:10 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ivan Stopajnikinfrastruktura@cirkulane.si02/795-34-23
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Priloga - razširjeni energetski pregledi (REP)

Podrobnejše informacije (Občina Cirkulane)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta po e-pošti kontaktne osebe (Ivan Stopajnik) javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 30. 8. 2021. Javni partner bo odgovore na zastavljena vprašanja pojasnil in objavil na spletni strani občine najkasneje do 31. 8. 2021.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika