Javni Pozivi

MZ 2017-SBC Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja Splošne bolnišnice Celje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov
Datum objave: 23.11.2017
Datum zaključka: 22. 01. 2018 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za zdravje poziva vse potencialne promotorje/zasebne partnerje, da oddajo svoje vloge zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetske obnove in storitev energetskega upravljanja Splošne bolnišnice Celje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Predmet javno-zasebnega partnerstva v skupnem trajanju največ 15 let zajema:

 • izvedbo ukrepov za doseganje prihrankov energije in znižanje rabe energije v objektu v obdobju do dne 31. 12. 2018,
 • izvajanje storitev energetskega upravljanja v objektu.

   

  Rok za prijavo:

  Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo do dne 22. 1. 2018 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja:

  Ministrstvo za zdravje
  Štefanova ulica 5
  1000 Ljubljana

  oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8:00 in 16:00 (v petek do 14:30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge.

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog ni javno.

  Javni partner bo prejete vloge o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva obravnaval in o njih odločil najkasneje v roku štirih mesecev od prejema vloge.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Ana Grudengp.mz@gov.si01/478-60-43
  Dokumentacija:

  <link file:9373 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: www.mz.gov.si si pogoste_vsebine_za_javnost javne_objave objave_in_pozivi _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (MZ)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja in dokazila o usposobljenosti,
  • idejno rešitev za realizacijo projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva,
  • finančno-tehnični del vloge.

  Pri pripravi dokumentacije naj promotorji smiselno uporabijo Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 32/07). Promotorji naj predstavijo izvedbo in potek projekta v celotnem predvidenem času trajanja projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge so podane v polnem besedilu javnega poziva.

  Dodatna pojasnila

  Komunikacija s promotorji v zvezi s pripravo in oddajo vloge o zainteresiranosti poteka izključno preko portala javnih naročil. Javni partner bo odgovoril na vsa vprašanja promotorjev, ki jih bo prejel preko portala javnih naročil najpozneje dne 11. 1. 2018. Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja, zastavljena po tem roku, javni partner ne bo odgovarjal.

  Podatki za promotorje
  Podatki o objektu, vrednosti sedanjega obsega rabe energije po vrstah energentov in nabor predlaganih ukrepov so razvidni iz Razširjenih energetskih pregledov delovanja obstoječih objektov in nadomestnih objektov  bolnišnic - REP (Priloga št. 1).

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika