Javni Pozivi

SG 2016 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini
Datum objave: 26.08.2016
Datum zaključka: 19. 09. 2016 ob 12:00
Izdajatelj: Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka kot javni partnerji pozivajo vse zainteresirane promotorje kot zasebne partnerje k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini«.


Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta energetske prenove in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, na osnovi razširjenih energetskih pregledov objektov, ki bodo predmet energetske prenove in storitev energetskega upravljanja, in sicer za naslednje objekte:

 • Občinska stavba Muta, Glavni trg 17, Glavni trg 19, 2366 Muta
 • Kulturni dom Mislinja, Šentilj pod Turjakom 45, 2382 Mislinja
 • Telovadnica Osnovne šole Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja
 • Zdravstvena postaja Vuzenica, Mladinska ulica 17, 2367 Vuzenica
 • Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
 • Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora poleg izvedbe ukrepov energetske sanacije objektov, morebiti potrebnega investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja in energetskega knjigovodstva ponuditi tudi energetsko upravljanje objektov za celotno ekonomsko dobo.

 

Rok za prijavo:

Vloge o zainteresiranosti oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov:


Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec

s pripisom v levem spodnjem delu ovojnice: »Ne odpiraj, VLOGA JZP – Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini«


najkasneje do 19. 9. 2016 do 12:00 ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec.

Odpiranje prijav: Ni določen.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Martin Harnikinfo@slovenjgradec.si//
Vesna Kozlarinfo@slovenjgradec.si//
Dokumentacija:

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016056-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 56/2016 - Razglasni del, stran 1906)


<link http: www.slovenjgradec.si narocila-in-objave javni-poziv-promotorjem-k-oddaji-vloge-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-projekta-javno-zasebnega-partnerstva-za-podelitev-koncesije-storitev-energetska-prenova-in-storitev-energetskega-upravljanja-javnih-objektov-v-dravski-in-mislinjski-d _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva

<link file:4011 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:

Javni  partnerji  predvidevajo, da bodo za predmetni projekt pridobili evropska sredstva v predvideni maksimalni višini 40 % neto vrednosti investicije.


Predvideni vložki promotorja so:

 • financiranje in izvedba ukrepov za doseganje prihrankov energije,
 • stroški in zagotovitev pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij za izvedbo načrtovanih ukrepov,
 • zagotavljanje delovanja vgrajene opreme v ekonomski dobi ter še najmanj eno leto po preteku te dobe.
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge

 

Dokumentacija, ki jo javnim partnerjem predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:

 • analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • opredelitev in ocena prihrankov energije,
 • finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi,
 • časovni načrt izvedbe.

Dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s členi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.

 


Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila

Pristojni osebi za dajanje informacije sta Martin Harnik (finančno tehnična vprašanja) in Vesna Kozlar (vprašanja javno-zasebnega partnerstva). Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno po pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika