Javni Pozivi

LIT-2017 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija
Datum objave: 07.04.2017
Datum zaključka: 8. 5. 2017 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Litija
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Predmet javnega poziva promotorjem je Koncesija storitev za projekt Vrtec Najdihojca Litija.

Javni partner želi podeliti koncesijo storitev za izgradnjo in obratovanje vrtca Najdihojca v skupni izmeri cca 1.000 m2 s prostori in vsebino kot izhaja iz priloge idejne zasnove objekta, vključno z opremo, zunanjo ureditvijo in projektiranjem (v prilogi lokacijska informacija).

Javni partner za objekt ne pogojuje tehnologije gradnje, vendar montažni objekti niso zaželjeni kot predmet ponudb, prostori morajo ustrezati Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16).

Projekt zajema projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, izvedbo GOI del in dobavo vse potrebne in funkcionalne opreme objekta, ter zunanjo ureditev z ustreznim številom parkirišč. Vsi komunalni priključki so lahko obstoječi in se že nahajajo na zemljišču, do parcelne meje je pripeljan tudi toplovod, ki trenutno zagotavlja ogrevanje okoliškim javnim objektom (osnovna šola, športna dvorana, občinska poslovna stavba). Na zemljišču javnega partnerja trenutno stoji star 8 oddelčni pritlični objekt vrtca, ki se ruši, promotorju so za izvedbo projekta na razpolago zemljišča, na parc.št 109/9, 109/7, 109/5, 109/1 in na 109/19, 117/8 za zelene površine, vse k.o Litija, v skupni površini cca 5.500 m2. Promotor mora pridobiti gradbeno dovoljenje najkasneje do 31. 12. 2017, zaželjena končana izgradnja vrtca in njegova uporaba: od 1. 9. 2018 dalje.

Ekonomska doba projekta je 30 let, doba trajanja javno zasebnega partnerstva je 15 let, za ta čas projekt zajema tudi celotno obratovanje in vzdrževanje objekta s strani zasebnega partnerja.

   

  Rok za prijavo:

  Promotorji vloge o zainteresiranosti oddajo v zaprti ovojnici na naslov:

  Občina Litija
  Jerebova 14
  1270 Litija

  s pripisom v levem spodnjem kotu: »Ne odpiraj - vloga JZP Vrtec Najdihojca«.

  Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do 8. 5. 2017 do 12. ure (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:
  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Igorij Parkelobcina.litija@litija.si//
  Dokumentacija:

  <link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-promotorjem-k-oddaji-vloge-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-projekta-javno-zasebnega-partnerstva-za-podelitev-koncesije-storitev-vrtec-najdihojca-litija-st--430-212017-2-ob-190817 external-link-new-window internal link in current>Objava javnega poziva (Ur. l. RS, št. 16/2017 - Razglasni del, stran 901)

  <link http: www.mojaobcina.si litija razpisi javni-poziv-promotorjem-k-oddaji-vloge-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-projekta-javno-zasebnega-partnerstva-za-podelitev-koncesije-storitev-vrtec-najdihojca-litija.html external-link-new-window internal link in current>Objava javnega poziva in pripadajoče dokumentacije (Občina Litija)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresiranosti promotorja za javno zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva s promotorjem. Dokumentacija, ki jo zainteresirani promotor predloži občini, mora biti izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:

  • analizo razvojnih možnosti in sposobnosti promotorja,
  • izkaze o finančni sposobnosti promotorja,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki Investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo stroškov in koristi,
  • časovni načrt izvedbe projekta,
  • pričakovani donos na vloženi kapital.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Idejna zasnova predvidenega objekta ter druge informacije (projektna naloga) je objavljena na <link http: www.litija.si>www.litija.si.

  Vsa eventuelna vprašanja v zvezi z oddajo vloge lahko zainteresirane osebe postavljajo pisno na e-mail: obcina.litija@litija.si. Pristojna oseba za dajanje informacij o projektu je Igorij Parkel, podsekretar v občinski upravi.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika