Javni Pozivi

OB-MI-2019 Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju"
Datum objave: 06.09.2019
Datum zaključka: 20.09.2019 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Miklavž na Dravskem polju
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Miklavž na Dravskem polju kot javni partner na podlagi 32., 33. in 34. člena ZJZP objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju«.

Predmet javno-zasebnega partnerstva v okviru predmetnega projekta »Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju, na naslovu Nad izviri 6.

 • toplotna izolacija ovoja stavbe,
 • toplotna izolacija vkopanega dela stavbe,
 • menjava oken,
 • menjava vrat,
 • sanacija ravne strehe,
 • rekonstrukcija kotlovnice,ogrevalni sistem,
 • klimatizacijski sistem,
 • razsvetljava,
 • sistem za učinkovit zajem, merjenje ter obdelavo podatkov,
 • sanacija notranjih prostorov,
 • sanacija okolice stavbe.

Izvedba predvidenih ukrepov za projekt je predvidena do septembra 2020.

   

  Rok za prijavo:

  Vlagatelji oddajo vloge o zainteresiranosti s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v tajništvu) na naslov javnega partnerja:

  Občina Miklavž na Dravskem polju
  Nad izviri 6
  2204 Miklavž na Dravskem polju.

  Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 20. 9. 2019 do 10:00 ure (prejemna teorija).

  Postopek za oddajo vloge in oprema vloge o zainteresiranosti je podrobneje opredeljena v dokumentaciji.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog o zainteresiranosti bo potekalo 20. 9. 2019 ob 10:10 uri, v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki vlagateljev navzoči ali ne.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Simon Hmelaksimon.hmelak@miklavz.si02/629-68-20/
  Dokumentacija:

  <link file:10943 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link https: www.miklavz.si objava _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in dokumentacija (Občina Miklavž na Dravskem polju)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

  Dodatna pojasnila
  Vlagatelji vlog o zainteresiranosti lahko dobijo informacije v zvezi z oddajo vloge o zainteresiranosti in pojasnila k dokumentaciji v zvezi z javnim pozivom na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku. Vprašanja lahko vlagatelji pošljejo na e-naslov kontaktne osebe najkasneje do 13. 9. 2019. Odgovore bo javni partner objavil na svoji spletni strani najpozneje 17. 9. 2019.

  Izvedba predstavitvenih sestankov
  Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli prijavitelji možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika